Vi avslutar ett år som sannolikt kommer att bli ihågkommit för lång framtid. Vid förra årets nyårskrönika hade få kunnat förutse vilka utmaningar året skulle bringa eller vilka omställningar det skulle komma att medföra. Men oaktat vilka umbäranden det medfört och vad som hade gått att göra bättre har vi även fått bevittna att samhället kan vara resilient och möjligt till anpassning, och ibland tenderar de svåraste påfrestningarna även att ta fram människors bästa sidor. Många personer, organisationer och myndigheter har på relativt kort tid ställt om sina verksamheter efter ett nytt omvärldsläge, och gjort så på ett förtjänstfullt sätt.

Kungl Krigsvetenskapsakademien tillhör givetvis också de som påverkats. En verksamhet som bygger till stor del på diskussion och debatt i det offentliga rummet har snabbt anpassats. Våra sammankomster med föredrag och paneldebatter har exempelvis nu helt ställts om till en digital variant, och så kommer att ske även i början av nästa år. För dig som inte haft möjlighet att ta del av höstens sändningar kan de fortfarande ses över vår hemsida på Akademin Online.

Vad som inte avtagit – snararare tvärt om – är debattviljan som märkts av både på vår blogg Försvar & Säkerhet samt i vår tryckta Handlingar & Tidskrift. I listan nedan finns de i god konkurrens mest lästa inläggen under 2020, vilka går att läsa igen, och för den som ännu inte är prenumerant på vår skrift som allmänt bara kallas Gulan så går det enkelt att lösa i vår bokshop.

Vi brukar i slutet av året alltid skänka en tanke till de som gör avkall på sin personliga bekvämlighet och spenderar helgerna i tjänst, i antingen nationell beredskap eller internationell tjänst. I år har denna grupp av människor varit större än någonsin. Det gäller allt från personal på våra sjukhus till alla värnpliktiga som har spenderat långa perioder utan hemresa, borta från nära och kära, samt de som roterar till eller från internationella insatser och har tvingats till karantän och åtgärder som medfört ytterligare påfrestningar på en redan krävande tjänstgöring. Men vi befinner oss också i ett läge där alla tvingats göra uppoffringar – såväl inom som utom tjänsten – och många har sannolikt spenderat helgerna utan de anhöriga man annars är vana att träffa. Var och en förtjänar erkänsla för sina uppoffringar och vi hoppas på att det kommande året kommer bringa bättring.

Med detta vill jag för akademiens räkning önska alla ett Gott Nytt År. Håll ut och håll er friska!

Björn Anderson, Ständig sekreterare
Foto: shutterstock.com

De 10 mest läsa inläggen under 2020

Ola Palmqvist – Uppdragstaktik; en svensk papperstiger?
Andreas Braw – Fredsmässiga felbeteenden
Göran Frisk & Malin Gunnesson – Ubåtsjakt – Vill vi, eller vill vi inte sänka den första ubåten?
Stefan Emanuelsson – Akademisering av officersutbildningen – en möjlig effektsänkare
Marco Smedberg – Försvarets nya felsatsning
Andreas Braw – Att läsa förbereder oss för kriget
Magnus Sjöland – Var kan du prata hemligheter och vara helt säker på att ingen lyssnar?
Karlis Neretnieks – Det glesa slagfältet – ett bidrag till debatten
Robert Dalsjö – En svensk Plan B
Peter Eriksson & Andreas Näslund – Pansarfordon bortom 2035 för våra behov
Tobias Christensson m fl – Balanserad eller destruktiv tillväxt för armén?

Mer av samma skribent