Ämbetsmän

Styresman

SVERKER GÖRANSONSverker Göranson

Sverker Göranson är ledamot av akademin sedan 2002. Han tillhör avdelning I och valdes till styresman för akademin 2018.

Han tog officersexamen som primus vid Kungliga Krigsskolan Karlberg 1977 och har därefter tjänstgjort i pansarförbanden som plutonchef, kompanichef och ställföreträdande bataljonschef med specialisering på stridsvagnssystemet. Vidare har tjänstgöring genomförts på såväl försvarsområdesstab som på markoperativ avdelning på militärområdesstab. Han har genomgått Försvarshögskolans chefsutbildning samt chefsutbildning vid US Army Command and General Staff College där han också blivit invald i Hall of Fame för internationella officerare.

Sverker Göranson tjänstgjorde 1995–96 i UNPROFOR och IFOR i Bosnien. Han var brigadchef för Livgardesbrigaden efter vilket följde drygt tre år som arméattaché i Washington DC 2000–03. Vid återkomst till Sverige var befattningen planeringschef vid Högkvarterets Strategiledning. Göranson var Arméinspektör 2005–07. Därefter var han chef Högkvarteret och stabschef 2007–09. Slutligen var Göranson under 6,5 år från mars 2009 till sin pension 1 oktober 2015 Sveriges Överbefälhavare.


Andre styresman

BJÖRN VON SYDOWBjörn von Sydow

Björn von Sydow är ledamot av akademien sedan 2009 och valdes till andre styresman 2020. Han är också ledamot i Vetenskapsakademien och docent i statskunskap. Han var försvarsminister 1997–2002 och Riksdagens talman 2002–2006. Under åren 2017–2020 var han ordförande i Försvarsberedningen.

Björn von Sydow har varit ledamot (S) i riksdagen 1994–2018, handelsminister 1996–1997 och v ordf i Konstitutionsutskottet 2014–2018 och samtidigt ordf i riksdagens svenska delegation vid Natos Parlamentariska församling. Dessförinnan var han verksam vid Europarådets Parlamentariska församling 2007–2014, bl a som ordf i dess Politiska utskott. Han har också varit Rapportör om Europarådet och Kosovo.

För närvarande är han ordf i styrelsen för Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) samt den Letterstedtska föreningen för nordiskt samarbete


Ständig sekreterare

BJÖRN ANDERSONBjörn Anderson

Björn Anderson är generalmajor och ledamot i akademien sedan 1994. Han tillhör avdelning I och valdes till ständig sekreterare i akademien 2009.

Fån Försvarsmakten pensionerades han 2005 och var då chef för Norra militärdistriktet. Han utnämndes som fänrik i pansartrupperna 1969 och har varit chef för Skaraborgs regemente P4/Fo35 under åren 1993-1995. Under åren 2000-2001 var han chef för det Militärvetenskapliga området på Försvarshögskolan.

Inom försvaret har han deltagit i ett antal organisations- och ledningsutredningar som VK83 (expert), FU88 (huvudsekreterare), LEMO (Försvarsmaktens representant) och LU02 (utredare).

Av flera styrelseuppdrag kan nämnas ordförande i den internationella styrelsen för Baltic Defence College i Tartu, Officerares Ideella Stödförening samt styrelseledamot i Statens Försvarshistoriska Museer och Kasernen Fastighets AB.


Andre sekreterare

GUNNAR MAGNUSSONGunnar Magnusson

Gunnar Magnusson är överstelöjtnant och ledamot i akademien sedan 1990. Han tillhör avdelning I.

Han pensionerades från Försvarsmakten 2008 och tjänstgjorde då i högkvarteret som stabschef vid ekonomistaben. Han utnämndes som fänrik vid Kungl. Jämtlands fältjägarregemente 1969. 1987 var han Member of the Royal College of Defence Studies i London. 1988-1990 var han stabschef för 13. fördelningsstaben och 1990-1991 chef för Malmöbrigaden (PB 7).

Under 1991-1992 var han chef för den svenska FN-kontingenten i Libanon. Efter hemkomsten från Libanon tjänstgjorde han i högkvarteret till sin pensionering.

Under 2000-2004 studerade han juridik vid Stockholms universitet samtidigt som han upprätthöll sina befattningar vid Högkvarteret. 2004 tog han en juris kandidatexamen.

Han utsågs till andre sekreterare i Kungl. Krigsvetenskapsakademien 2009.


Skattmästare

SVEN-CHRISTER NILSSONSven-Christer Nilsson

Sven-Christer Nilsson, f. 1944, har lång erfarenhet av svenskt och internationellt näringsliv och har varit koncernchef i Ericsson. Han är tidigare styrelseordförande i Försvarets Materielverk, FMV, och är vidare ledamot av styrelsen i internationella börsnoterade bolag.

Sven-Christer är fil. kand. (matematik, teoretisk fysik) vid Lunds universitet och f.d. reservofficer i Artilleriet.


Redaktör

TOMMY JEPPSSONTommy Jeppsson

Tommy Jeppsson är överstelöjtnant. Han är ledamot i akademien sedan 2004 och tillhör avdelning V. Han blev officer 1974 vid Norrlands Trängregemente i Sollefteå. Där har han verkat under tre olika tjänstgöringsperioder i befattningar från pluton- till bataljonchef. Han har genomfört högre militär utbildning i Sverige och Norge.

Intresset för strategiska och säkerhetspolitiska frågeställningar är stort och Jeppsson har tjänstgjort som lärare i strategi vid Forsvarets Stabsskole i Norge respektive vid de svenska och finländska försvarshögskolorna. Internationell tjänstgöring har genomförts i Mellersta Östern, i Afrika och på Balkan.

Han utsågs till redaktör för Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift 2007.