KV21

Projektet avslutat

 

Bakgrund

Det moderna krigets mest inflytelserika teoretiker är tveklöst Carl von Clausewitz. Hans tankar har fortfarande ett starkt inflytande på militär teoribildning, liksom organisation och användning av militära maktmedel. Samtidigt är vi i en post-Clausewitzisk era. Teknologin och samhället har utvecklats i en betydande grad. Aktörer som utövar väpnat våld inskränker sig inte längre till stater, utan innefattar numera ett brett spektra av icke statliga aktörer, som drivs av bland annat politiska, ekonomiska och religiösa motiv. Ett paradigmskifte har inträffat i sättet att föra krig. Dagens och morgondagens ”slagfält” torde se helt annorlunda ut än vad som tidigare varit fallet. Bland annat har civila medel i krigföringen fått ett större utrymme och gränsen till vad som är militärt är svår att urskilja.

Detta är bakgrunden till akademiens forsknings- och studieprojekt ”Det framtida slagfältet – Krigsvetenskap i 21.århundradet (KV21)”.

Studieperspektivet är bortom 2030. Projektet är flerårigt. Resultatet ska bygga på Akademiens samlade kompetens och vara fristående från det som olika myndigheter presterar. Slutresultatet ska kunna presenteras under 2017 och syftet är att materialet ska komma till användning i olika beslutsprocesser inom det försvarspolitiska området.