≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Forskningsarbetets uppläggning och organisation

Forskningen bedrivs i projektform – projektet SES. Projektet indelas övergripande i en styrande del (styrgrupp) och en utförande del (projektledaren med sekretariat, delprojektledare och delprojektmedlemmar).

Styrgrupp

Projektets styrgrupp är styresmannen, andre styresmannen, ständige sekreteraren samt ledamoten Gunilla Herolf.

Projektledning, sekretariat, delprojektledare och projektmedlemmar

Projektledning

Projektledare Generalmajor Per Lodin

Sekretariat

Sekreterare Överstelöjtnant Gunnar Magnusson
Vetenskaplig ledare Professor Gunnar Hult, Försvarshögskolan
Informationsansvarig Direktör Sven Christer Nilsson
Redaktör Överstelöjtnant Tommy Jeppsson

Delprojektledare

Dp Säkerhetspolitik Ambassadör Michael Sahlin
Dp Krigs- och Operationskonst Överste Johan René
Dp Mark Brigadgeneral Anders Carell
Dp Sjö Konteramiral Odd Werin
Dp Luft Överstelöjtnant Göran Pettersson
Dp Civilt försvar Generaldirektör Marie Hafström
Dp Cyber Direktör Johan Wiktorin
Dp Försvarsindustri Överste Jan-Erik Lövgren

Projektmedlemmar

Projektmedlemmar ingående i respektive delprojekt avdelas efterhand och genom delprojektledarnas försorg.

 
« SES huvudsida