Lars och Astrid Albergers stiftelse

I enlighet med Lars och Astrid Albergers testamente instiftades en fond 1957 som sedermera blev stiftelsen ”Lars och Astrids Albergers stiftelse för stödjande av Sveriges försvar”.

Stiftelsen är en självständig juridisk person och förvaltas av Kungliga Krigsvetenskapsakademien. Ändamålet med stiftelsen är att stärka Sveriges försvar mot yttre och inre fiender. Avkastningen från stiftelsen ska användas till att

  • utdela belöningar till personer som gjort utomordentliga insatser inom säkerhets- och försvarsområdet
  • stödja försvarsforskning
  • stödja skrifter av militärvetenskapligt innehåll

Stadgar och föreskrifter

Stadgar och föreskrifter för Lars och Astrid Albergers stiftelse kan laddas ned som pdf »

Albergerska priset

Albergerska priset instiftades 2022 för utdelning första gången 2023. Priset tilldelas årligen en eller flera författare till böcker eller artiklar inom det försvars- och säkerhetspolitiska området.

Författarnas böcker/artiklar ska bedömas vara av betydelse för stärkandet av svenskt försvar, militärt eller civilt eller både och.

Förslag till pristagare får endast föreslås av akademiens granskningsutskott eller enskild ledamot av akademien. Endast av särskilda skäl ska ledamot av akademien kunna omfattas av detta pris och endast akademiens granskningsutskott får föreslå ledamot som pristagare.

Akademiens granskningsutskott föreslår senast 1 juli till stiftelsens styrelse en eller flera pristagare jämte prissumma. Den sammanlagda prissumman får inte överskrida 30 % av den årliga utdelningen från fonderade medel. Styrelsen fattar årligen före september månads utgång beslut om pristagare och prissummor.

Priset överlämnas under högtidliga former vid akademiens högtidssammankomst samma år.

Albergerska priset instiftades 2022 för utdelning första gången 2023. Priset tilldelas årligen en eller flera författare till böcker eller artiklar inom det försvars- och säkerhetspolitiska området.

Författarnas böcker/artiklar ska bedömas vara av betydelse för stärkandet av svenskt försvar, militärt eller civilt eller både och.

Förslag till pristagare får endast föreslås av akademiens granskningsutskott eller enskild ledamot av akademien. Endast av särskilda skäl ska ledamot av akademien kunna omfattas av detta pris och endast akademiens granskningsutskott får föreslå ledamot som pristagare.

Akademiens granskningsutskott föreslår senast 1 juli till stiftelsens styrelse en eller flera pristagare jämte prissumma. Den sammanlagda prissumman får inte överskrida 30 % av den årliga utdelningen från fonderade medel. Styrelsen fattar årligen före september månads utgång beslut om pristagare och prissummor.

Priset överlämnas under högtidliga former vid akademiens högtidssammankomst samma år.

Belöningar

Enligt stiftelsens stadgar ska avkastningen från stiftelsens tillgångar användas för att belöna svenskar som gjort utomordentliga insatser för att bevara Sveriges yttre självständighet och/eller befästandet av Rikets inre säkerhet.

Akademiens presidium tolkar denna föreskrift som insatser inom de säkerhetspolitiska och försvarspolitiska områdena. Exempelvis kan det gälla uppfinningar som är av väsentlig betydelse för landets försvar och som kan ställas till försvarets förfogande, publicering av förtjänstfulla skrifter av militärvetenskapligt innehåll, vilka är av betydelse för landets försvar, organisatoriska förslag och anordningar som införts i försvaret och är av avsevärd betydelse samt avslöjande av gärningar som är riktade mot landets säkerhet.

För detta ändamål inbjuder akademien årligen myndigheter och organisationer inom försvarssektorn att föreslå förtjänta personer en belöning. Förslag på personer för belöning ska lämnas före den 1 mars till akademiens ständige sekreterare. Ansökan ska vara väl motiverad med angivande av vad personen ifråga har åstadkommit och vilken betydelse personens prestation har haft för landets säkerhet. Efter att ansökan inlämnats granskas underlaget av akademiens granskningsutskott som årligen före 1 september avger ett yttrande i ärendet. Beslut om vilka personer som ska belönas tas av stiftelsens styrelse under september månad. De personer som belönats inbjuds sedan till akademiens högtidsdag för att motta sina belöningar under högtidliga former.

Enligt stiftelsens stadgar ska avkastningen från stiftelsens tillgångar användas för att belöna svenskar som gjort utomordentliga insatser för att bevara Sveriges yttre självständighet och/eller befästandet av Rikets inre säkerhet.

Akademiens presidium tolkar denna föreskrift som insatser inom de säkerhetspolitiska och försvarspolitiska områdena. Exempelvis kan det gälla uppfinningar som är av väsentlig betydelse för landets försvar och som kan ställas till försvarets förfogande, publicering av förtjänstfulla skrifter av militärvetenskapligt innehåll, vilka är av betydelse för landets försvar, organisatoriska förslag och anordningar som införts i försvaret och är av avsevärd betydelse samt avslöjande av gärningar som är riktade mot landets säkerhet.

För detta ändamål inbjuder akademien årligen myndigheter och organisationer inom försvarssektorn att föreslå förtjänta personer en belöning. Förslag på personer för belöning ska lämnas före den 1 mars till akademiens ständige sekreterare. Ansökan ska vara väl motiverad med angivande av vad personen ifråga har åstadkommit och vilken betydelse personens prestation har haft för landets säkerhet. Efter att ansökan inlämnats granskas underlaget av akademiens granskningsutskott som årligen före 1 september avger ett yttrande i ärendet. Beslut om vilka personer som ska belönas tas av stiftelsens styrelse under september månad. De personer som belönats inbjuds sedan till akademiens högtidsdag för att motta sina belöningar under högtidliga former.

Bidrag

Enligt stiftelsens föreskrifter ska avkastningen från stiftelsens tillgångar användas för att stödja forskning av väsentlig betydelse för försvaret av Sverige. Akademiens presidium tolkar denna föreskrift som forskning eller annan vetenskaplig verksamhet med anknytning till säkerhetspolitik och säkerhet i vid bemärkelse. Med säkerhet menas allt ifrån militär verksamhet till krishantering i samband med extraordinära händelser som exempelvis cyberattacker, grov brottslighet, miljöbekämpning. För detta ändamål kan bidrag sökas av såväl enskilda personer, institutioner inom förvaltning som ideella organisationer.

Ansökan om bidrag ska årligen lämnas senast den 1 mars till akademiens ständige sekreterare. Ansökan ska vara väl motiverad med angivande av syfte, produkt, behov av ekonomiskt stöd och tidsplan för arbetet/verksamheten samt vilka övriga finansieringskällor som är eller kan vara aktuella. Efter att ansökan inlämnats granskas underlaget av akademiens granskningsutskott som årligen före 1 september avger ett yttrande i ärendet. Beslut om eventuella bidrag tas av stiftelsens styrelse under september månad.

Enligt stiftelsens föreskrifter ska avkastningen från stiftelsens tillgångar användas för att stödja forskning av väsentlig betydelse för försvaret av Sverige. Akademiens presidium tolkar denna föreskrift som forskning eller annan vetenskaplig verksamhet med anknytning till säkerhetspolitik och säkerhet i vid bemärkelse. Med säkerhet menas allt ifrån militär verksamhet till krishantering i samband med extraordinära händelser som exempelvis cyberattacker, grov brottslighet, miljöbekämpning. För detta ändamål kan bidrag sökas av såväl enskilda personer, institutioner inom förvaltning som ideella organisationer.

Ansökan om bidrag ska årligen lämnas senast den 1 mars till akademiens ständige sekreterare. Ansökan ska vara väl motiverad med angivande av syfte, produkt, behov av ekonomiskt stöd och tidsplan för arbetet/verksamheten samt vilka övriga finansieringskällor som är eller kan vara aktuella. Efter att ansökan inlämnats granskas underlaget av akademiens granskningsutskott som årligen före 1 september avger ett yttrande i ärendet. Beslut om eventuella bidrag tas av stiftelsens styrelse under september månad.

Mer information om belöningar och bidrag från Lars och Astrid Albergers stiftelse kan fås efter kontakt med akademiens ständige sekreterare.