Handlingar och Tidskrift

Fyra gånger per år utges Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift, KKrVAHT, vardagligt kallad ”Gula Tidskriften” p g a sitt gula omslag. Innehållet täcker alla aspekter av totalförsvaret, såsom säkerhetspolitik, militärteknik, strategi, operationskonst, militärhistoria m m. Författare är – förutom akademiens ledamöter – andra framstående skribenter, forskare och debattörer med anknytning till totalförsvarets olika delar.

Redaktör är överstelöjtnant Tommy Jeppsson, epost editor@kkrva.se

KKrVAHT är den enda svenska publikation som samtidigt ger Dig:

  • kvalificerade analyser av totalförsvaret,
  • den aktuella debatten om säkerhets- och försvarspolitik, samt
  • historiska perspektiv och framtidsvisioner.

KKrVAHT har utkommit oavbrutet sedan 1797 och är en utmärkt källa till studier över krigskonstens utveckling under de senaste 200 åren.

ISSN 0023-5369

Prenumerera

Prenumeration kan startas när som helst under året och gäller för fyra utgåvor, direkt hem i brevlådan. Beställ direkt via hemsidans formulär eller se aktuella priser och beställ prenumeration i akademiens Bookstore »

Open Access

Från och med december 2021 tillämpas principen om Open Access. En månad efter att ledamöter och prenumeranter erhållit sina tryckta exemplar läggs alla artiklar ut i en artikeldatabas på hemsidan. Åtgärden syftar till att skapa ytterligare öppenhet avseende det som skriftligen produceras av akademien. Till artikeldatabasen »

Handlingarna och Tidskriften

KKrVAHT är egentligen två publikationer i en. Handlingarna dokumenterar akademiens verksamhet, medan Tidskriften är akademiens ansikte utåt och ett medel i försvarsdebatten.

Handlingarna

I Handlingarna publiceras inträdesanföranden, årliga redovisningar, dokumentation från symposier samt andra dokument som rör akademiens verksamhet.

Tidskriften

I Tidskriften publiceras andra artiklar av såväl akademiledamöter som från akademien fristående skribenter. I Tidskriften finns även debattartiklar och bokrecensioner.

Litteratur

KKrVAHT innehåller recensioner av aktuell litteratur inom akademiens verksamhets- och intresseområden (säkerhets)politik, strategi, taktik, operationer, (militär)historia, ledarskap, underrättelsetjänst, förbandshistoria, biografier, memoarer, översiktsverk och referensverk.

Redaktionen mottager gärna förslag gällande litteratur (författare, titel, förlag, utgivningsort, utgivningsår) som kan bedömas vara av speciellt intresse att recensera.