Tibellska fonden

Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell. Akademien ska, enligt sina stadgar, främja vetenskaper av betydelse för fäderneslandets försvar samt följa och bevaka forskning och utveckling av betydelse för rikets säkerhet och försvar. Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.

Den 12 november 2012 har Akademien antagit föreskrifter för en nyinrättad fond, Tibellska fonden. Ändamålet med fonden är att stödja Akademiens verksamhet som ett vetenskapligt instrument inom säkerhets- och försvarsområdet.

Det Tibellska priset är ett årligt penningpris som utgår ur den Tibellska fonden och som utdelas till författaren av årets bästa artikel i Handlingar och Tidskrift.

Krigsvetenskapsakademien tar tacksamt emot bidrag till den Tibellska fonden. Gåvor kan ges i form av kontanta medel, värdepapper m m från enskilda och juridiska personer. För detta ändamål kan fondens bankgiro 111-3075 användas, eller Swish nr 123 624 9460.

Föreskrifter

Föreskrifterna kan laddas ned som pdf.

Donationer

För välvilligt bidrag tackar Kungl Krigsvetenskapsakademien särskilt;

Björn Anderson
Jörn Beckmann
Carl Björeman
Kerstin Fredga
Lennart Frick (till minne)
Bengt Gustafsson
Marie Hafström
Inge Jonsson
Gunnar Magnusson
Sven-Christer Nilsson
Militärlitteraturföreningen
Jan Mörtberg
Erik Norberg
Mikael Odenberg
Frank Rosenius
John Stjernfalk
Björn von Sydow
Owe Wagermark

Hur sker en donation?

  • Donation av kontanta medel sker via inbetalning till bankgiro 111-3075 med text ”Tibellska Fonden”.
  • Donation av värdepapper sker genom att donator meddelar värdepappersförvaltare/VPC vad som skall överföras till depå hos SEB, 01-006 987 142, med text ”Tibellska Fonden”.
  • Avkastningar/räntor avseende värdepapper sker på motsvarande sätt.
  • Vid donation genom testamentsförordnande (legat) anges SEB ”Tibellska Fonden” samt bankgironummer/depå i testamentet.

Övrigt

Akademien är inte registrerad som gåvomottagare med skattebefrielse. Däremot är akademien begränsat skattskyldig. Det innebär att såväl donator som akademien undgår skatt om värdepapper, fasta tillgångar (motsv) överlämnas direkt till fonden, utan att föregås av en försäljning.