Akademiens presidium

Styresman General Sverker Göranson
Andre styresman Fd försvarsminister Björn von Sydow
Ständig sekreterare Generalmajor Björn Anderson
Skattmästare Direktör Sven-Christer Nilsson
Ordf avd I Överste Jan Mörtberg
Ordf avd II Kommendör Bengt Lundgren
Ordf avd III Överstelöjtnant Göran Pettersson
Ordf avd IV Överste Jan-Erik Lövgren
Ordf avd V Generaldirektör Marie Hafström
Ordf avd VI Fil dr Carolina Vendil Pallin

Styresman

Sverker GöransonSVERKER GÖRANSON

Sverker Göranson är ledamot av akademin sedan 2002. Han tillhör avdelning I och valdes till styresman för akademin 2018.

Han tog officersexamen som primus vid Kungliga Krigsskolan Karlberg 1977 och har därefter tjänstgjort i pansarförbanden som plutonchef, kompanichef och ställföreträdande bataljonschef med specialisering på stridsvagnssystemet. Vidare har tjänstgöring genomförts på såväl försvarsområdesstab som på markoperativ avdelning på militärområdesstab. Han har genomgått Försvarshögskolans chefsutbildning samt chefsutbildning vid US Army Command and General Staff College där han också blivit invald i Hall of Fame för internationella officerare.

Sverker Göranson tjänstgjorde 1995–96 i UNPROFOR och IFOR i Bosnien. Han var brigadchef för Livgardesbrigaden efter vilket följde drygt tre år som arméattaché i Washington DC 2000–03. Vid återkomst till Sverige var befattningen planeringschef vid Högkvarterets Strategiledning. Göranson var Arméinspektör 2005–07. Därefter var han chef Högkvarteret och stabschef 2007–09. Slutligen var Göranson under 6,5 år från mars 2009 till sin pension 1 oktober 2015 Sveriges Överbefälhavare.

Andre styresman

Björn von SydowBJÖRN VON SYDOW

Björn von Sydow är ledamot av akademien sedan 2009 och valdes till andre styresman 2020. Han är också ledamot i Vetenskapsakademien och docent i statskunskap. Han var försvarsminister 1997–2002 och Riksdagens talman 2002–2006. Under åren 2017–2020 var han ordförande i Försvarsberedningen.

Björn von Sydow har varit ledamot (S) i riksdagen 1994–2018, handelsminister 1996–1997 och v ordf i Konstitutionsutskottet 2014–2018 och samtidigt ordf i riksdagens svenska delegation vid Natos Parlamentariska församling. Dessförinnan var han verksam vid Europarådets Parlamentariska församling 2007–2014, bl a som ordf i dess Politiska utskott. Han har också varit Rapportör om Europarådet och Kosovo.

För närvarande är han ordf i styrelsen för Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Letterstedtska föreningen för nordiskt samarbete och den statliga ”Förtjänstutredningen” som behandlar anslaget till HMK hov- och slottsförvaltning, ett återinförande av ordensväsendet och de allmänna flaggdagarna.

Ständig sekreterare

Björn AndersonBJÖRN ANDERSON

Björn Anderson är generalmajor och ledamot i akademien sedan 1994. Han tillhör avdelning I och valdes till ständig sekreterare i akademien 2009.

Han utnämndes som fänrik i pansartrupperna 1969 och har varit chef för Skaraborgs regemente (P4/Fo35) under åren 1993 till 1995. Under åren 2000 till 2001 var han chef för det militärvetenskapliga området vid Försvarshögskolan. Från Försvarsmakten pensionerades han 2005 och var då chef för Norra militärdistriktet.

Inom försvaret har Björn Anderson deltagit i organisations- och ledningsutredningar som VK83 (expert), FU88 (huvudsekreterare), LEMO (Försvarsmaktens representant) och LU02 (utredare).

Han har bland annat varit ordförande i styrelsen för Baltic Defence College, Officerares Ideella Stödförening samt styrelseledamot i Statens Försvarshistoriska Museer och Kasernen Fastighets AB.

Skattmästare

Sven-Christer NilssonSVEN-CHRISTER NILSSON

Sven-Christer Nilsson, f. 1944, har lång erfarenhet av svenskt och internationellt näringsliv och har varit koncernchef i Ericsson. Han är tidigare styrelseordförande i Försvarets Materielverk, FMV, och är vidare ledamot av styrelsen i internationella börsnoterade bolag.

Sven-Christer är fil. kand. (matematik, teoretisk fysik) vid Lunds universitet och f.d. reservofficer i Artilleriet.

Ordförande avdelning I, Lantkrigsvetenskap

Jan MörtbergJAN MÖRTBERG

Jan Mörtberg är överste och ledamot av akademien sedan 1998. Han valdes till ordförande i avdelning I år 2015.

Han utnämndes till löjtnant vid Norrbottens regemente 1977, har varit chef för Norrbottens regemente och institutionschef vid Försvarshögskolan. Han har också varit sakkunnig vid Försvarsdepartementets sekretariat för långsiktig försvarsplanering. Förutom trupp-, lärar- och stabstjänstgöring i Försvarsmakten på nationell basis har han erfarenhet av internationell tjänstgöring i Sinai, Cypern, Libanon, Afghanistan och Irak-Kuwait.

Jan Mörtberg är ordförande i Armémuseums vänförening, är ständig sekreterare för Norrbottensakademien och medlem av ledningen i Svenska Frimurare Orden.

Ordförande avdelning II, Sjökrigsvetenskap

Bengt LundgrenBENGT LUNDGREN

Bengt Lundgren är kommendör och ledamot av akademien sedan 2006. Han är ordförande i avdelning II sedan 2013.

Bengt Lundgren är sjöofficer och har genomgått Försvarshögskolans tekniska chefskurs (1999–2001) och US Naval War College, Command Course 2006–2007.

Han har de senaste decenniet arbetat med Försvarsmaktens förmågeutveckling, Försvarsplanering och Försvarsmaktplanering såväl vid Högkvarteret som vid Försvarsdepartementet och har bland annat varit delaktig i utvecklingen av koncepten kring Nordic Battlegroup och planeringen kring våra internationella insatser. Dessförinnan var han Chef för 20. Korvettdivisionen och för den Internationella korvettsstyrkan och var med om att bygga upp den internationella marina förmågan.

För närvarande är Bengt Lundgren operativ chef i Marinen och Sveriges Försvarsattaché i Nederländerna. Han är sedan 2004 adjutant åt Hans Majestät Konungen.

Ordförande avdelning III, Luftkrigsvetenskap

Göran PetterssonGÖRAN PETTERSSON

Göran Pettersson är överstelöjtnant och ledamot av akademien sedan 2003. Han valdes till ordförande i avdelning III 2018. Han tog officersexamen 1982 vid Krigsskolan Karlberg och har tjänstgjort inom luftvärnet.

Han har i Högkvarteret bland annat tjänstgjort som chef för perspektivplaneringssektionen och MA till två överbefälhavare.

Under perioden 2006 2018 tjänstgjorde han som riksdagsledamot med placering i finans- respektive utrikesutskottet samt vid Natos parlamentariska församling.

Övrig utbildning: Master of Science (Electronic Warfare), US Naval Postgraduate school.

Ordförande avdelning IV, Militärteknisk vetenskap

Jan-Erik LövgrenJAN-ERIK LÖVGREN

Jan-Erik Lövgren är överste (PA) och ledamot i akademien sedan 2006. Han tillhör avdelning IV och valdes till ordförande i avdelningen 2011.

Han anställdes som teknisk officer i armén 1976 och har omväxlande tjänstgjort vid förband, skolor, Högkvarteret samt Försvarets materielverk. Åren 1995–1998 var han Chef för Arméns tekniska skola i Östersund.

Han har genomgått Försvarshögskolans tekniska kurs för armén 1992–1995, grundkurs 2000 samt fortsättningskurs 2001. Högre Nationell underrättelseutbildning 2005 samt den franska kursen SERA 18 (European Session of Responsibles for Armament, Paris) 2006.

Jan-Erik Lövgren tjänstgjorde 2004–2014 vid Inspektionen för Strategiska produkter (ISP) som militärsakkunnig samt även som ställföreträdande generaldirektör.

Ordförande avdelning V, Annan vetenskap av betydelse för rikets säkerhet och försvar

Marie HafströmMARIE HAFSTRÖM

Marie Hafström är tidigare generaldirektör och ledamot av akademien sedan 1998. Hon tillhör avdelning V och valdes till ordförande i avdelningen 2012.

Marie Hafström avlade en jur kand 1968. Hon har tjänstgjort inom domstolsväsendet, varit anställd som politiskt sakkunnig i regeringskansliet och utnämndes till departementsråd i Försvarsdepartementet 1986, där hon verkade till 1996. Hafström utnämndes 1996 till generaldirektör och chef för Kustbevakningen, en tjänst som hon lämnade 2005 för att bli den första generaldirektören för Försvarsmakten och därmed stf myndighetschef under överbefälhavaren. År 2009 utsågs Marie Hafström till särskild utredare av hur den nya havsmyndigheten ska organiseras och 2012 till särskild utredare i utredningen om översyn av samhällets alarmeringstjänst.

Förutom av Kungl Krigsvetenskapsakademien är Marie Hafström sedan 2009 ledamot av Kungl Ingenjörsvetenskapsakademien.

Ordförande avdelning VI, Säkerhetspolitisk vetenskap

Carolina Vendil PallinCAROLINA VENDIL PALLIN

Carolina Vendil Pallin är ledamot (Avd VI) sedan 2010 och valdes till avdelningens ordförande 2021.

Hon är forskningsledare vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) där hon ledde Rysslandsprogrammet 2009–2012 och 2014–2016.

Hon var Senior Research Fellow vid UI 2006–2009, där hon ledde forskningsprogrammet ”Russia and Its Neighbours” och sekreterare i Försvarsberedningen 2012–2013.

Hon är filosofie doktor i statsvetenskap, London School of Economics and Political Science.