Projektet SV-A-R: Sverige i EU och NATO – Avskräckning och Resiliens

Projektet SV-A-R: Sverige i EU och NATO – Avskräckning och Resiliens2024-03-09T15:43:03+01:00

Det nya akademiprojektet SV-A-R: Sverige i EU och NATO – Avskräckning och Resiliens

Sverige är medlem av Nato. Regeringen har tillsatt en försvarsutredning som den 26 april 2024 ska lägga ett underlag för det försvarsbeslut som ska antas 2025.  Krigsvetenskapsakademien  bör kunna ge en värdefull insats i detta sammanhang. För detta ändamål anordnas ett övergripande akademiforsknings- och studieprojekt, kallat ”Avskräckning och motståndskraft med Sverige i NATO – En reformerad svensk säkerhetspolitik”. Projektet ska bedriva studier och forskning fram till den 31 december 2025 om Sveriges framtida medlemskap i Nato. Medel har nu beviljats för detta akademiprojekt av Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål. Sverige står inför allvarliga hot och säkerhetspolitiska utmaningar. Robusta svar krävs i form av förmåga, avskräckning och motståndskraft (resiliens). Projektet kommer fram till slutet av 2025 studera hur dessa mål kan uppfyllas på ett uthålligt sätt i samarbete inom EU och NATO. Följ för att informera om hur arbetet framskrider utifrån ett antal olika infallsvinklar.

En förstudie färdigställs i februari 2024 för diskussion vid Akademins vintersymposium den 21/2.

Tanken är att mata in i diskussioner om framtida strategier på alla nivåer, från Natos strategiska koncept till svenska nationella och sektoriella strategier.

Projektet bygger vidare på flera tidigare Akademiprojekt som är dokumenterade på kkrva.se, dels KV-21, dels SES. Båda projekten har resulterat i ett antal skrifter och uppsatser som i stor utsträckning kan laddas ner fritt via Open Access samt Akademins bookstore.

Projektsidans struktur beskrivs närmare här.

För att se tidigare inlägg klicka på ”load more posts”!

De övergripande frågor som projektet bör belysa är:

  • Hur bör militär och civil krigföringsförmåga byggas för att bidra till NATO:s avskräckningspolitik – med dess olika komponenter – i samverkan med EU?
  • Hur kan svensk motståndskraft förstärkas för att bidra till en ökad avskräckning jämte uthållighet inom hela samhället?

Projektledning och områdesansvariga

Projektledare: Ledamoten och ambassadören, fil dr Lars-Erik Lundin email: larserik.lundin@gmail.com
Vetenskaplig granskning: Ledamoten, professor Kjell Engelbrekt

Informatör: Ledamoten, överstelöjtnant Johan Lindevall
Redaktör: Ledamoten, överstelöjtnant Tommy Jeppsson

Nyheter

Övergripande frågor

Säkerhetspolitiska perspektiv

Militär förmåga och militära operationer

Kärnvapen och relaterade strategiska frågor

Samhällets motståndskraft

Hybridkrig inkl. cyber

NATO-EU

Försvarsindustri

Till toppen