Kungl Krigs­veten­skaps­akademien

Kungl Krigs­­veten­­skaps­­akademien är en kunglig akademi, vilket innebär att Hans Majestät Konungen är dess beskyddare.

Akademien har cirka 400 ledamöter, var och en specialist på sitt område. Tillsammans utgör ledamöterna en resurs med bred kompetens inom alla discipliner som berör säkerhets- och försvarspolitiken.

Ledamotskapet bygger på ett personligt och ideellt engagemang. Många ledamöter gör stora insatser för akademien, men det är endast en handfull ledamöter som arbetar med akademien till vardags. Det är de som är ämbetsmän eller sitter i ledningen för de olika avdelningarna. Vissa ledamöter utför andra förtroendeuppdrag som att vara projektledare m m.

Akademiens organisation utgörs av

  • Presidiet,
  • Ämbetsmännen,
  • Utskotten, samt
  • Avdelningarna.

Organisation

Till stöd för organisationen finns ett kansli.

Presidiet

Akademien leds av ett presidium som består av styresmannen, andre styresmannen, ständige sekreteraren, skattmästaren och avdelningarnas ordförande. Presidiet sammanträder en gång i månaden under vår och höst.

Ämbetsmännen

Akademiens ämbetsmän är styresmannen, andre styresmannen, ständige sekreteraren, andre sekreteraren, skattmästaren och redaktören. De ska vara ledamöter av akademien.

Styresmannen väljs av akademien för en tid om två år. Återval kan ske för högst två år.

Andre styresmannen och skattmästaren väljs av akademien för en tid om två år. Återval kan ske.

Ständige sekreteraren väljs av akademien för obestämd tid. Avtal upprättas av presidiet.

Andre sekreteraren och redaktören utses av presidiet som upprättar avtal.

Utskotten

Inom akademien finns ett antal utskott som bereder olika frågor, nämligen Planeringsutskottet, Granskningsutskottet, Redaktionsutskottet och Finansutskottet.

Avdelningarna

Akademien är indelad i sex avdelningar, var och en representerande olika kompetenser inom försvaret. De är

  • Avdelning I, Lantkrigsvetenskap
  • Avdelning II, Sjökrigsvetenskap
  • Avdelning III, Luftkrigsvetenskap
  • Avdelning IV, Militärteknisk vetenskap
  • Avdelning V, Annan vetenskap av betydelse för rikets säkerhet och försvar
  • Avdelning VI, Säkerhetspolitisk vetenskap

Varje avdelning har en egen styrelse och ansvarar för egna sammankomster, symposier, utflykter m m.