Verksamhet

Kungliga Krigsvetenskapsakademien ska främja vetenskaper av betydelse för Sveriges säkerhet och försvar. Det gör akademien genom att följa forskning och utveckling av betydelse inom området.

Akademiens utåtriktade verksamhet består av att

  • anordna symposier, seminarier och föreläsningar,
  • genomföra utredningar,
  • avge utlåtanden och remissvar över utredningar m m,
  • stödja forskning och utgivning av skrifter,
  • utge akademiens handlingar och tidskrift samt
  • utdela belöningar.

Akademien sammanträder årligen minst sex gånger. Inom varje avdelning äger sammankomster rum minst tre gånger om året. Till dessa sammankomster kallas akademiens samtliga ledamöter.

Vid akademiens och avdelningarnas sammankomster sker bland annat årliga redovisningar från avdelningarna, inträdesanföranden av nya ledamöter och föredrag från utomstående personer. Till dessa programpunkter inbjuds även utomstående att delta.

Akademien samarbetar med Oslo Militaere Samfund. Vill du veta mer om Samfundet så gå in här »