Utskott

Planeringsutskottet

Ordförande Generalmajor Björn Anderson
Sekreterare Överstelöjtnant Gunnar Magnusson
Avd I Major David Bergman
Avd II Direktör Kenth Gutensparr
Avd III Överstelöjtnant Johan Lindevall
Avd IV Konteramiral Thomas Engevall
Avd V F d Avdelningschef Bo R Lundgren
Avd VI Överingenjör Krister Andrén

Granskningssutskottet

Ordförande Docent Björn von Sydow
  Professor Kristian Gerner
  Professor Bengt Sundelius
  Professor Ann Enander
Avd I Överste Anders Palmgren
Avd II Konteramiral Odd Werin
Avd III Överste Tommy Petersson
Avd IV Direktör Magnus Bergman
Avd V Dr Rickard Knutsson
Avd VI Departementsråd Johan Raeder

Redaktionsutskottet

Ordförande Överstelöjtnant Tommy Jeppsson
Överstelöjtnant Gunnar Magnusson
Docent Gudrun Persson
Professor Kjell Engelbrekt
Forskare Niklas Wikström
Docent Thomas Hörberg
Redaktör Olof Santesson

Finansutskottet

Ordförande Direktör Sven-Christer Nilsson
Sekreterare Överstelöjtnant Gunnar Magnusson
  Generalmajor Björn Anderson
  Marindirektör Jan-Erik Nilsson

Utskott

Planeringsutskottet

Ordförande Generalmajor Björn Anderson
Sekreterare Överstelöjtnant Gunnar Magnusson
Avd I Major David Bergman
Avd II Överste Peder Ohlsson
Avd III Överstelöjtnant Claes Bergström
Avd IV Konteramiral Thomas Engevall
Avd V Fd Avdelningschef Bo R Lundgren
Avd VI Ämnesråd Krister Andrén

Granskningssutskottet

Ordförande Konteramiral Jörgen Ericsson
Professor Kristian Gerner
Professor Bengt Sundelius
Professor Ann Enander
Avd I Överstelöjtnant Anders Palmgren
Avd II Konteramiral Odd Werin
Avd III Överste Tommy Petersson
Avd IV Kommendör Magnus Bergman
Avd V Brandingenjör Jan Wisén
Avd VI Försvarsråd Johan Raeder

Redaktionsutskottet

Ordförande Överstelöjtnant Tommy Jeppsson
Överstelöjtnant Gunnar Magnusson
Forskningsledare Gudrun Persson
Redaktör Olof Santesson
Lektor Kjell Engelbrekt
Docent Thomas Hörberg
Överstelöjtnant Ove Pappila
Forskare Niklas Wikström

Finansutskottet

Ordförande Direktör Sven-Christer Nilsson
Sekreterare Överstelöjtnant Gunnar Magnusson
Generalmajor Björn Anderson
Direktör Jan-Erik Nilsson