≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.
 

Planeringsutskottet

Ordförande Generalmajor Björn Anderson
Sekreterare Överstelöjtnant Gunnar Magnusson
Avd I Överstelöjtnant Henrik Sjövall
Avd II Överste Peder Ohlsson
Avd III Överstelöjtnant Claes Bergström
Avd IV Brigadgeneral Lennart Axelsson
Avd V Vakant
Avd VI Ambassadör Nils Daag
 

Granskningssutskottet

Ordförande Konteramiral Jörgen Ericsson
Professor Inge Jonsson
Professor Bengt Sundelius
Professor Ann Enander
Avd I Överstelöjtnant Anders Palmgren
Avd II Konteramiral Odd Werin
Avd III Överste Tommy Petersson
Avd IV Kommendör Magnus Bergman
Avd V Brandingenjör Jan Wisén
Avd VI Ämnesrådet Krister Andrén
 

Redaktionsutskottet

Ordförande Överstelöjtnant Tommy Jeppsson
Överstelöjtnant Gunnar Magnusson
Forskningsledare Gudrun Persson
Redaktör Olof Santesson
Lektor Kjell Engelbrekt
Docent Thomas Hörberg
Överstelöjtnant Ove Pappila
Forskare Niklas Wikström
 

Finansutskottet

Ordförande Direktör Sven-Christer Nilsson
Sekreterare Överstelöjtnant Gunnar Magnusson
Generalmajor Björn Anderson
Direktör Jan-Erik Nilsson