Utskott

Planeringsutskottet

Ordförande Generalmajor Björn Anderson
Sekreterare Överstelöjtnant Gunnar Magnusson
Avd I Major David Bergman
Avd II Direktör Kenth Gutensparr
Avd III Överstelöjtnant Johan Lindevall
Avd IV Konteramiral Thomas Engevall
Avd V F d Avdelningschef Bo R Lundgren
Avd VI Överingenjör Krister Andrén

Granskningssutskottet

Ordförande Docent Björn von Sydow
Professor Kristian Gerner
Professor Bengt Sundelius
Professor Ann Enander
Avd I Överste Anders Palmgren
Avd II Konteramiral Odd Werin
Avd III Överste Tommy Petersson
Avd IV Direktör Magnus Bergman
Avd V Dr Rickard Knutsson
Avd VI Departementsråd Johan Raeder

Redaktionsutskottet

Ordförande Överstelöjtnant Tommy Jeppsson
Överstelöjtnant Gunnar Magnusson
Docent Gudrun Persson
Professor Kjell Engelbrekt
Forskare Niklas Wikström
Docent Thomas Hörberg
Redaktör Olof Santesson

Finansutskottet

Ordförande Direktör Sven-Christer Nilsson
Sekreterare Överstelöjtnant Gunnar Magnusson
Generalmajor Björn Anderson
Marindirektör Jan-Erik Nilsson