Utskott

Planeringsutskottet

Ordförande Generalmajor Björn Anderson
Sekreterare Överstelöjtnant Gunnar Magnusson
Avd I Major David Bergman
Avd II Kommendör Jon Wikingsson
Avd III Överstelöjtnant Johan Lindevall
Avd IV Civilingenjör Lars Burström
Avd V Fd Kanslichef Ingemar Wahlberg
Avd VI Överingenjör Krister Andrén

Granskningssutskottet

Ordförande Generallöjtnant Dennis Gyllensporre
Professor Kristian Gerner
Professor Bengt Sundelius
Professor Ann Enander
Avd I Professor Peter Thunholm
Avd II Brigadgeneral Peder Ohlsson
Avd III Överste Tommy Petersson
Avd IV Kommendör Håkan Rugeland
Avd V Dr Rickard Knutsson
Avd VI Docent Gudrun Persson

Redaktionsutskottet

Ordförande Överstelöjtnant Tommy Jeppsson
Överstelöjtnant Johan Lindevall
Docent Gudrun Persson
Professor Kjell Engelbrekt
Forskare Niklas Wikström
Docent Thomas Hörberg
Redaktör Olof Santesson

Finansutskottet

Ordförande Direktör Sven-Christer Nilsson
Sekreterare Överstelöjtnant Johan Lindevall
Generalmajor Björn Anderson
Konteramiral Thomas Engevall