Projektet SES

Utgångspunkter

Den forskning och de studier som akademien bedrivit inom ramen för det treåriga projektet ”Krigsvetenskap i det 21:a århundradet” (KV 21) har i första hand resulterat i vad som krävs för att återuppbygga ett svenskt totalförsvar. Det arbete som akademien nu påbörjar rör hur totalförsvarets resurser lämpligen bör användas för att främja svensk och europeisk säkerhet samt hur slutsatser från detta kan fogas in i en sammanhållen svensk säkerhetspolitik.

Svensk säkerhetspolitik är nära sammanflätad med den bredare utvecklingen i Europa. Vår säkerhet utvecklas inte i ett vakuum. Sveriges geopolitiska läge, och Östersjöområdets roll i den ökande spänningen mellan NATO och Ryssland, gör oss militärstrategiskt betydelsefulla. Politiskt är Sverige medlem av den europeiska unionen. Hur vi förhåller oss och bidrar till Europas säkerhet är en viktig faktor för den nationella säkerheten. Behöver Sverige försvara sig förutsätter vi att det kommer att ske i samverkan och med stöd av andra.

Grunder

Akademien ska bedriva forskning och studier 2018-10-01 – 2021-09-30 om säkerhetspolitikens utformning och totalförsvarets fortsatta utveckling i ett europeiskt perspektiv. Fokus ska ligga på hur medel och metoder bör utvecklas inom ramen för den samlade säkerhets-, utrikes- och försvarspolitiken, inklusive hur det militära och civila komponenterna kan och bör användas.

Forskningen ska bedrivas i projektform. Projektet benämns Säkerhet i morgondagens Europa – svenska perspektiv (SES).

Forskningen stöds ekonomiskt av Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse med ett sammantaget beviljat belopp om 2 000 000 kronor.

« SES huvudsida