Avdelningar

Avdelning I, Lantkrigsvetenskap

Ordförande Överste Jan Mörtberg
Vice ordförande Överstelöjtnant Henrik Sjövall
Sekreterare Major David Bergman
Valberedning Generallöjtnant Michael Claesson (sammankallande)
Överstelöjtnant Johan Wiktorin
Generalmajor Karl Engelbrektsson
Överste Patrik Ahlgren (suppleant)
Fil mag Niklas Wikström (suppleant)

Avdelning II, Sjökrigsvetenskap

Ordförande Generalmajor Lars-Olof Corneliusson
Vice ordförande Kommendör Per Edling
Sekreterare Direktör Kenth Gutensparr
Valberedning Kommendör Jon Wikingsson (sammankallande)
Marindirektör 1 gr Jan-Eric Nilsson
Viceamiral Jan Thörnqvist

Avdelning III, Luftkrigsvetenskap

Ordförande Överstelöjtnant Göran Pettersson
Vice ordförande Överste Per Nilsson
Sekreterare Överstelöjtnant Johan Lindevall
Valberedning Överste Stefan Jönsson (sammankallande)
Brigadgeneral Ingela Mathiasson
Överste Mats Olofsson
Brigadgeneral Anders Persson
Generallöjtnant Anders Silwer

Avdelning IV, Militärteknisk vetenskap

Ordförande Överste Jan-Erik Lövgren
Vice ordförande Professor Gunnar Hult
Sekreterare Civilingenjör Lars Burström
Valberedning Brigadgeneral Lennart Kvannbäcken (sammankallade)
Direktör Magnus Sjöland
Brigadgeneral John Stjernfalk (suppleant)
Kryptostrateg Pia Gruvö (suppleant)

Avdelning V, Annan vetenskap av betydelse för rikets säkerhet och försvar

Ordförande Fd generaldirektör Björn Körlof
Vice ordförande Fd kanslichef Ingemar Wahlberg
Sekreterare Länsråd Ulrica Gradin
Valberedning Professor Bengt Sundelius (sammankallande)
Professor Ann Enander
Docent Fredrik Bynander
Utredningschef Lars Nicander
Säkpol. rådgivare Annika Nordgren Christensen (suppleant)

Avdelning VI, Säkerhetspolitisk vetenskap

Ordförande Fil dr Carolina Vendil Pallin
Vice ordförande Överingenjör Krister Andrén
Sekreterare Förste forskare John Rydqvist
Valberedning Departementsråd Johan Raeder (sammankallande)
Överingenjör Robert Dalsjö
Redaktör Hans Lindblad
Ambassadör Tomas Bertelman
Docent Gudrun Persson