Projektet SES2021-03-11T12:18:23+01:00

Projektet SES

Resultaten kommer att publiceras i en serie böcker och skrifter. Seminarier och föreläsningar kommer att fortlöpande dokumenteras och bekantgöras i akademiens Handlingar och Tidskrift samt på dess hemsida. Utvalda delar kommer att delges Regeringskansliet, Försvarsberedningen, berörda myndigheter och utvalda statliga och privata aktörer.

Efterhand projektet framskrider kommer resultat att fortlöpande presenteras nedan under respektive länk.

Reserapport från ett besök i Finland den 7-8 november 2019 »

SES logo i olika format för nedladdning »

Alla inlägg från SES

Cyberförsvaret – en introduktion

Cyberförsvaret – en introduktion SES Delprojekt Cyber Den allt snabbare utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknologin har inneburit svindlande framsteg, men också allt större sårbarheter genom koncentration och beroende av samhällets information och informationssystem. […]

By |28 sep 2022|

På allvar – Svensk säkerhetspolitik i ofärdstider

SES slutrapport nu publicerad i bokform ”PÅ ALLVAR – SVENSK SÄKERHETSPOLITIK I OFÄRDSTIDER – Slutrapport från SES-projektet” Krigsvetenskapsakademien har sedan 2018 i projektform, som involverat alla akademiens sex avdelningar, under beteckningen ”Säkerhet i morgondagens Europa – svenska perspektiv” (SES) bedrivit omfattande forskning och studier i syfte att klarlägga och rekommendera hur säkerhets- och [...]

By |15 aug 2022|

Inledande ord om SES-projektets säkerhetspolitiska slutsatser av Lars-Erik Lundin i Almedalen

Styrgruppen för SES efterfrågade tidigt scenarier för studiearbetet. Det visade sig inte behövas: pandemin, katastrofen i Afghanistan och kriget mot Ukraina gav tillräckligt stoff. Verkligheten överträffade dikten. Detta underlättade rekryteringen till det omfattande ideella projektarbete som utförts av många innanför och utanför Akademin. Under den traumatiska resans gång har diskussionen blivit allt mindre akademisk. Dessa ämnen intresserar nu alla. Många [...]

By |18 jul 2022|

Reflexioner över omvärldsutveckling – SES-projektets möte med verkligheten

Anförande av Michael Sahlin vid KKrVA Akademisammankomst 18 maj 2022 Styresman, ärade, ärrade ledamöter, Den 9 maj firade man, inte minst i Moskva, ”segerdagen”, segern över nazist-Tyskland efter nästan 6 år av unikt förödande krig. Omvärlden undrade inför det – vad skulle Vladimir Putin ha att säga denna symbolladdade dag, efter två och en halv månads också och i en [...]

By |22 jun 2022|

Högintressant framtidsstudie tillgänglig

Akademiens projekt SES avgav sin slutrapport ”Säkerhet i morgondagens Europa – Svenska Perspektiv” (SES) den 31 maj vid ett evenemang i Wallenbergsalen på Kungl Ingenjörsvetenskapsakademien i närvaro, som inledningstalare, av Försvarsministern statsrådet, Peter Hultqvist, Försvarsutskottets ordförande, riksdagsman Pål Jonsson, tillika ledamot av akademien, och överbefälhavaren, general Micael Bydén, även denne ledamot av akademien. Evenemanget inleddes med ett välkomnande av förutvarande [...]

By |31 maj 2022|

SES-projektet redovisas den 31 maj

För Akademiens ledamöter – Boka i kalendern! Den 31 maj 09:00-12:00 redovisar akademien resultatet från det treåriga projektet SES i närvaro av försvarsministern, ÖB och försvarsutskottets ordförande. Projektet SES slutredovisar projektets arbete ”Säkerhet i morgondagens Europa – svenska perspektiv” som påbörjades hösten 2018. Slutrapporten får ökad aktualitet i ljuset av Rysslands aggression mot Ukraina den 24 februari. Redovisningen sker i [...]

By |6 maj 2022|

Har vi råd med ett civilt försvar?

[…]

By |2 mar 2022|

Om Tyskland, EU och Sverige – vapenhjälp till Ukraina

Lars-Erik Lundin och Cecilia Malmström intervjuas i Studie Ett om Tyskland, EU och Sverige - vapenhjälp till Ukraina. LADDA NED BOKEN HÄR

By |28 feb 2022|

Europeisk säkerhet – Svenskt markoperativt perspektiv

[…]

By |22 feb 2022|

Intro Strategisk Balansakt 2.0

Samtal med medförfattaren Michael Sahlin om den säkerhetspolitiska slutrapporten i SES-projektet inom KKrVA. Lyssna på samtalet via YouTube eller via SoundCloud Kan laddas ner fritt här »

By |18 feb 2022|

Vintersymposiet 2022 – viktiga budskap i orostid

En oroande omvärldssituation gör årets vintersymposium  extra angeläget. Angelägenheten  gäller då också, tämligen självförklarande, projektet Säkerhet i morgondagens Europa – Svenska perspektiv (SES) där en central fråga är hur Sverige i ett europeiskt sammanhang optimalt ska kunna möta de utmaningar vi står inför. Om detta inleder ledamoten och projektledaren Per Lodin. Det mycket angelägna område som avser återuppbyggandet [...]

By |16 feb 2022|

Strategisk Balansakt 2.0

[…]

By |16 feb 2022|

Den nordiska säkerhets­politiska dimensionen

Inspelning från Krigsvetenskapsakademiens Höstsymposium den 27 oktober 2021 med Michael Sahlin och Lars-Erik Lundin, här med fokus på det nordiska kapitlet i den säkerhetspolitiska slutrapporten från SES-projektet. Se inspelningen via YouTube eller lyssna via SoundCloud Fler inlägg från projektet SES »

By |10 nov 2021|

SES-projektets säkerhets­politiska slutrapport ”Balansakt 2.0” förhands­presenterad

Balansakt 2.0 Svensk säkerhet i ett europeiskt perspektiv: Existentiella utmaningar och svar Lars-Erik Lundin och Michael Sahlin Vad betyder den europeiska dimensionen för svensk säkerhetspolitik? Militärt är det fortfarande I hög grad den transatlantiska länken som är avgörande men betydelsen av europeisk strategisk autonomi ökar. Civilt är däremot den europeiska dimensionen helt central utifrån det flödessäkerhetsperspektiv som rapporten förordar. Denna [...]

By |18 okt 2021|

Om den svenska hanteringen av corona­pandemin

I Svenska Dagbladet söndag 17 oktober diskuterar Olof Ehrencrona på ledarplats den svenska hanteringen av coronapandemin utifrån en artikel i ett specialnummer av Statsvetenskaplig Tidskrift. Detta nummer innehåller sammanlagt ett tjugotal artiklar av kvalificerade forskare under rubriker som Tillit, Ansvar, Kriskommunikation, Rättspolitik m m, m m. Under ledning av Akademiledamoten, professor Magnus Jerneck har de underliggande forskningsuppdragen varit en del av Krigsvetenskapsakademiens [...]

By |18 okt 2021|

Podcastserie med Björn Körlof om värderingars betydelse för säkerhets­politiken

Del 1: Om sanningar och påståenden i säkerhetspolitiken med Björn Körlof I en postmodernistiskt värld där själva existensen av fakta och sanningar alltmer ifrågasätts, utsätts det svenska samhället för stora påfrestningar både inrikespolitiskt och säkerhetspolitiskt. F d generaldirektören Björn Körlof har redigerat och varit medförfattare i en värdefull skrift kring dessa problem från ett europeiskt perspektiv [...]

By |12 aug 2021|

Totalförsvaret – från ord till handling – Vårt lands beredskap och förmåga att möta kriser och hot

Akademien har under Almedalen 2021 genomfört ett seminarium inom ramen för Försvarsforum och projektet Säkerhet i morgondagens Europa - svenska perspektiv. Seminariet syftar till att ge information om aktuella säkerhets- och försvarsfrågor. Totalförsvaret – från ord till handling – Vårt lands beredskap och förmåga att möta kriser och hot Satsningar på det militära försvaret har successivt skett. Men för [...]

By |13 jul 2021|

En antologi om EU och ideologiernas sprängkraft

Håller värderingsförändringarna i EU:s medlemsstater på att hota sammanhållningen i unionen? Värderingar i ett demokratiskt samhälle som vårt handlar om ett växelspel mellan den enskilde medborgaren och samhällsorganisationen och dess ledare. Det pågår ju också ett ständigt växelspel mellan medlemsstaterna och deras organisation, EU. De värderingar som genomsyrade det kommunistiska systemet har lämnat spår i flera öst- och centraleuropeiska länder, [...]

By |8 jul 2021|

Muntlig redovisning av utkast till slutrapport SES/Delprojektet Säker­hetspolitik i fyra podcast­avsnitt

I fyra videos - se länkarna nedan - redovisas ett första utkast av Delprojektet Säkerhetspolitiks slutrapport för preliminära synpunkter från Akademins ledamöter. En kortare redovisning av rapporten och dess slutsatser har tidigare lämnats till avdelning VI ledamöter och svenskspråkiga kallade ledamöter (del 1 nedan): Del 1: Föredragning sammanfattning DP Säk slutrapport Del 2: Föredragning DP Säk slutrapport (inledning-globalt-syd) Del [...]

By |9 jun 2021|

Podcast i fyra delar med ledamoten Robert Dalsjö om Ryssland, Kina och den europeiska hjälplösheten

Kärnvapen en statusbyggare - målet: rysk kapacitet att skrämma till underkastelse - snarare än att vinna krig. Viktigt minska den europeiska hjälplösheten gentemot Kina. Några axplock ur diskussionen kring europeiskt försvar över fyra korta podcastavsnitt på Soundcloud och i övrigt där poddar finns. Med Michael Sahlin och Lars-Erik Lundin.

By |28 maj 2021|

OSSE och framtiden för europeisk säkerhet

Inspelning från seminarium 5 maj om det svenska OSSE-ordförandeskapet och framtiden för den europeiska säkerhetsordningen. Medverkande är Ulrika Funered, Rosaline Marbinah, Lars-Erik Lundin (47 min in i sändningen), Carina Ödebrink, och Hans Wallmark.

By |10 maj 2021|

Del 3: Samtal om försvarsmateriel i en ny tid

Niklas Alm om försvarsmaterielsamarbetet på Europanivå (EDF PESCO) Samtal om försvarsmateriel i en ny tid med Niklas Alm från säkerhets- och försvarsföretagens samarbetsorganisation SOFF med Michael Sahlin. Del 3 av 4.

By |3 maj 2021|

Del 2: Samtal om försvarsmateriel i en ny tid

Niklas Alm om flödessäkerhet och strategisk autonomi: Europa, 5G och mera Samtal om försvarsmateriel i en ny tid med Niklas Alm från säkerhets- och försvarsföretagens samarbetsorganisation SOFF med Michael Sahlin. Del 2 av 4.

By |30 apr 2021|
Till toppen