Årets bästa artikel i Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift

Allmänt

Priset utdelas årligen.

Bestämmelserna för Årets bästa artikel är fastställda av akademiens presidium.

Akademiens redaktionsutskott är den instans som kommer att värdera inkomna bidrag. Det bidrag som bäst passerar den av utskottet accepterade kvalitetsnivån kommer att föreslås till belöning. Beslut om belöning fattas av akademiens presidium.

Bestämmelserna publiceras i Handlingar och Tidskrift liksom på hemsidan och tjänar som utlysning.

Bestämmelser

Årets bästa artikel utses inom de områden som täcks in av Kungl Krigsvetenskapsakademiens verksamhetsområden. Således det militära försvaret, teknik med applikation inom akademiens discipliner, samhälls-/totalförsvarets civila delar liksom civil krishantering, militärhistoria, samt utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik jämte strategi.

Redaktionsutskottets ledamöter tar fram 3–4 kandidater under avdelningen Analys & perspektiv, varefter utskottets ordförande föreslår presidiet Årets bästa artikel. Processen ska vara klar i januari månad.

Årets bästa artikel får vara utarbetad av en, alternativt flera, författare. Den utses bland artiklar som kvalitetsmässigt antagits för publicering i Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift.

Årets bästa artikel ska vara skriven på svenska, norska, danska eller engelska.

Årets bästa artikel får ej vara tidigare utgiven som separat skrift, i artikelform eller alternativt som kapitel i en essäsamling.

Uppsatser författade av studerande vid FHS/MHS liksom vid utländska motsvarigheter välkomnas.

Akademien, efter beslut av presidiet, tilldelar författare av Årets bästa artikel ett penningpris om 10 000 kronor.