Ukraina har nästan inte hänt.

Åtminstone inte om vi djupdyker ned i respektive riksdagspartis förslag för innevarande år, något som anges i Vårändringspropositionen från regeringen och respektive partis eventuella Vårändringsbudgetsmotion eller i höstmotionerna. Nästan alla aktörerna ligger kvar i sina förslag från i höstas, då ju huvudbudgeten för 2014 lades.

Trots att det som nästan inte hänt i Ukraina har hänt, och trots att vi kunnat se en försvarsreform på kryckor med en kompaniarmé, sjöstridskrafter som inte kommer öva i sammansatta förband i år heller och ständigt sjunkande flygtid, så låter politiken bli att tillföra resurser att tala om.

Bilden nedan utvisar partiernas olika förslag för det militära försvaret när det gäller 2014. Alla tal i förhållande till vad Regeringen föreslog i budgetpropositionen i höstas. Allt talar för att alliansregeringens proposition klubbas och förbandsverksamheten stärks med 7 MSEK (!) (100 MSEK ?) Några kommentarer:

1. Socialdemokraterna har möjligen gjort en teknisk blunder, då det trumvirvlade förslaget nyligen om 400 MSEK skrivits in i vårbudgetmotionen istället för i en Vårändringsbudgetsmotion. Så här har (S) gjort med alla sina förslag. Det innebär att det kan bli svårt att formellt ta ställning i Finansutskottet till förslaget för 2014. Läget kring motionens status bedömer jag därför som oklar, och räknar därför tills vidare med partiets höstmotion istället, enligt försiktighetsprincipen. Om motionen skulle godkännas för behandling, så är + 300 MSEK till förbandsverksamhet för resten av 2014 ett godkänt förslag. Läsarna får själva bedöma vilka tal som ska användas i tabellen.

2. Miljöpartiet ligger hela 2,7 Mdr SEK under regeringen. I rättvisans namn måste vi lyfta fram att 1,1 Mdr SEK mer satsas på Samhällets krisberedskap istället, och det är en viktig satsning med hänsyn till det bedrövliga tillståndet inom den sektorn.

Det är emellertid ett stort avstånd mellan Miljöpartiet och Socialdemokraterna som kommer att bli svårt att jämka vid en eventuell regeringsbildning, i synnerhet när det gäller den stora konfliktfrågan om vapenexportens regler. Vänsterpartiet ligger en Mdr SEK kort i förhållande till (S), så problemet är mindre där, även om både (Mp) och (V) skär ordentligt i anslaget för FRA (ej i uträkningen). Hur det nu går ihop för en liten småstat som är i starkt behov av underrättelsevarningar.

3. Sverigedemokraterna satsar nästan 2,5 Mdr SEK mer, men har två stora problem. Det ena är att partiet endast redovisat c:a 1/3 av sin finansiering totalt och återkommer i höst med resten, enligt egen utsago. Det andra är att man i princip lägger ned de internationella insatserna, vilket skulle bidra till ökad svensk isolering. De föreslagna neddragningarna på detta anslag bidrar till 1,8 Mdr omfördelning i (Sd) förslag.

[Edit 3/5 kl 1940]

Försvarsminister Karin Enström gick idag ut till TT och meddelade att regeringen avser att föra över 110 MSEK från det internationella anslaget till övningsverksamheten för resten av året. Även här är läget i skrivande stund oklart. Om regeringen lägger ytterligare en proposition, så kan (S) lägga en motion. Därför talar det mesta för att detta behandlas i Finansutskottet på något sätt istället. Jag använder försiktighetsprincipen även här och lägger detta inom parentes tills vidare. Bilden nedan uppdateras med detta nya förslag.

[Slut edit 3/5 kl 1945]

Bild1

Intressant att hålla i minnet är också att partierna, förutom att vara i otakt med både omvärldsutvecklingen och tillståndet i den egna krigsmakten också är i otakt med sina väljare. I den undersökning som presenterades i DN häromdagen visade det sig att 45 % av de tillfrågade ville öka försvarsutgifterna.

I Miljöpartiets fall är det 15 % av dess väljare som vill minska på anslaget till försvaret, och motsvarande för Vänsterpartiet är 21 %.

Parallellt med detta fortsätter planeringsarbetet för avveckling av personal enligt Regeringsbeslut 5 som handlar om ett åläggande för Försvarsmakten att spara 500 MSEK/år i lönekostnader. Dessa ska istället omfördelas till annan verksamhet som övningar och materiel.

Skipper hade igår kväll ett inlägg om arbetsläget för Marinens del, vilket var en trist läsning. Spaning mot flygvapnet ger vid handen att man nu är inne på att så sönder hela underhållsorganisationen i mindre beståndsdelar till förfång för stridsflyg och framförallt helikoptrar. Det finns mycket att säga om förändringarna i Flygvapnet, och jag hoppas att Wiseman får tid att skriva om hela omfattningen i helgen.

Totalt är det klart att man är inne på att lägga ned mindre förbandsenheter, och därmed påverkas kvantitet och kvalitet i IO 14. Hur politiken ska ta hand om det här i Försvarsberedningen står skrivet i stjärnorna, men indikationerna är att politiken är beredd att ta ännu större risker i framtiden när det gäller det militära försvaret.

Av de 4,5 – 7 Mdr SEK som saknas per år enligt de sammanlagda bedömningarna från Riksrevisionen och FOI för att uppnå Riksdagens beslut 2009, så är min bedömning att man endast mäktar med 2-3 Mdr SEK.

Fast då har ju Ukraina nästan inte hänt. Och NATO:s tredubbling av sin flygpatrullering över Baltikum inte heller. Och inte transiteringen av NATO:s AWACS-plan heller.

Kanske Ronald Reagan passar att runda av det hela:

”Jag har gett order om att väckas när som helst om nationens säkerhet är i fara, till och med om jag sitter i ett möte.”