Handlingar och Tidskrift

Anvisningar

Kungl Krigsvetenskapsakademien ger ut Handlingar och Tidskrift sedan 1796. Den vill spegla diskussionen och åsikter då och nu om vår gemensamma säkerhet och trygghet. En grannlaga uppgift som kräver ett gediget kvalitetsarbete utan fördröjningar av de medverkande under redaktörens ledning. Redaktionsutskottet, som sammanträder inför utgivningen av varje nytt nummer, bistår redaktören.

Anvisningar till författare

Författaren ansvarar för att artikel som insänds är språkgranskad och genomarbetad och sänder originalmanuskript i Word till redaktionen på editor@kkrva.se. Författarens namn, adress, e-postadress, telefon- och ev faxnummer ­an­ges i mailet. Författare till inträdesanförande och årliga redo­visningar bör begränsa antal tecken (inkl blanksteg) till högst 30 000 resp 60 000.

Vetenskapliga artiklar inom Akademiens ­område, se Peer-Review »

Förslag till illustrationer bifogas separat. Obs! Det räcker inte att bilderna är inmonterade i ett word- eller powerpointdokument. För tryck krävs att bilderna är bifogade som separata högupplösta bildfiler, dvs minst 300 dpi.

Akademiens skrivhandbok med våra skrivregler finns att hämta här »      

Redaktionen språkgranskar manuskriptet och återsänder det till författaren. Författaren granskar redaktionens förslag till förtydliganden etc och meddelar skriftligen eventuella synpunkter.

Särtryck och lösnummer

Särtryck beställs hos redaktionen, efter överenskommelse om pris, med uppgift om antal och adresser för leverans och fakturering. Lösnummer kan beställas, se aktuellt pris här »