av Bo Richard Lundgren

Jag har tidigare på denna blogg argumenterat för att planeringen av ett nytt civilt försvar måste komma igång så fort som möjligt. I det här inlägget hävdar jag att begreppet totalförsvar måste få ett nytt innehåll.

Orosmolnen som nu tornar upp sig österut ger oss starka skäl att fundera över hur vår egen nationella säkerhet ser ut och hur den kan stärkas. I den nyligen framlagda ”inriktningspropositionen”- som sägs utgå från den förändrade säkerhetspolitiska situationen i Europa – hävdas att en ”sammanhängande planering för totalförsvaret bör säkerställas”.

Det intressanta är nu vad regeringen kan tänkas mena med begreppet totalförsvar. Man kan ju rimligen inte syfta på det gamla totalförsvaret som är avvecklat. Detta var i princip uppbyggt av militärt försvar, civilförsvar, psykologiskt försvar samt ekonomiskt försvar (industriell försörjning). Verksamheten syftade till att förbereda oss för krig (militärt angrepp) och hade tydlig koppling till höjd beredskap. Lagen om totalförsvar och höjd beredskap är från 1992.

Sannolikt menar regeringen med totalförsvar ett ”nytt totalförsvarskoncept” bestående av både militärt och civilt försvar. (Försvarsberedningen använde termen det samlade försvaret.) Men då måste det nya konceptet beskrivas. Vilka hot skall kunna mötas med det nya totalförsvaret?

Den säkerhetspolitiska situationen idag ser, som alla vet, annorlunda ut. Det vi nu ser i vår omvärld är olika utslag av det som kommit att kallas för hybridkrigföring, eller sjätte generationens krigföring. Härmed menas, som ju läsare av denna blogg väl känner till, en typ av krigföring som karaktäriseras av en kombination av traditionella militära, irreguljära och civila metoder, och som utnyttjas mot ett gemensamt mål i alla olika skeden av en konflikt.

Man brukar också tala om åtta faser i hybridkrigföringen, där faserna fem till och med åtta innehåller bruk av militära medel. I de tidigare faserna återfinns diplomati, IT-angrepp, elektronisk krigföring, ekonomisk krigföring (såsom handelsblockader och sanktioner) samt psykologisk krigföring och informationsoperationer. Till dessa åtgärder skall läggas skapande eller understödjande av oro i andra länder exempelvis via separatiströrelser eller politisk opposition.

Det är lätt att notera hur Ryssland medvetet och konsekvent spelat på hela hybridklaviaturet när det gäller konflikten med Ukraina. Och faktum är att vi kan registrera inslag av rysk hybridkrigföring även mot andra europeiska länder. Hit hör informationsoperationer, psykologisk krigföring samt diplomati med inslag av hotfull retorik.

Alltså: Vi behöver ett eller flera nya försvarskoncept som kan möta den moderna hybridkrigföringen. Om vi nu skall använda begreppet totalförsvar – och återuppta planeringen för detta – måste vi bestämma oss. Är det nya totalförsvaret som skall vara svaret på de nya hoten? I så fall måste begreppet ges ett nytt innehåll.

Mot denna bakgrund behöver statsmakterna (Läs: regeringskansliet!) noga fundera igenom vad ett nytt totalförsvarsbegrepp skall innehålla. Man behöver bestämma, hur ansvars- och rollfördelning skall se ut mellan civila och militära aktörer. Man måste också skyndsamt se över och revidera den lagstiftning som reglerar totalförsvarets verksamhet.

 
Författaren är tidigare avdelningschef vid Försvarshögskolan och ledamot av KKrVA.

Mer av samma skribent