≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.


Avdelning I, Lantkrigsvetenskap

Ordförande Överste Jan Mörtberg
Vice ordförande Överstelöjtnant Henrik Sjövall
Sekreterare Major David Bergman
Valberedning Brigadgeneral Michael Claesson (sammankallande)
Överstelöjtnant Johan Wiktorin
Generalmajor Karl Engelbrektsson
Överste Patrik Ahlgren (suppleant)
Fil mag Niklas Wikström (suppleant)

 


Avdelning II, Sjökrigsvetenskap

Ordförande Kommendör Bengt Lundgren
Vice ordförande Överste Håkan Söderlindh
Sekreterare Överste Peder Ohlsson
Valberedning Flottiljamiral Peter Bager (sammankallande)
Marindirektör 1 gr Jan-Eric Nilsson
Viceamiral Jan Thörnqvist

 


Avdelning III, Luftkrigsvetenskap

Ordförande Överstelöjtnant Göran Pettersson
Vice ordförande Överste Per Nilsson
Sekreterare Överstelöjtnant Claes Bergström
Valberedning Generallöjtnant Anders Silwer (sammankallande)
Överste Anders Persson
Generalmajor Bengt Svensson
Överste Mats Olofsson (suppleant)

 


Avdelning IV, Militärteknisk vetenskap

Ordförande Jan-Erik Lövgren
Vice ordförande Professor Gunnar Hult
Sekreterare Konteramiral Thomas Engevall
Valberedning Professor Martin Norsell (sammankallande)
Avdelningschef Martin Rantzer
Överingenjör Richard O Lindström
Brigadgeneral John Stjernfalk (suppleant)
Avdelningschef Pia Gruvö (suppleant)

 


Avdelning V, Annan vetenskap av betydelse för rikets säkerhet och försvar

Ordförande Generaldirektör Marie Hafström
Vice ordförande Avdelningsdirektör Bo Richard Lundgren
Sekreterare Fil dr Thomas Hörberg
Valberedning Professor Bengt Sundelius (sammankallande)
Professor Ann Enander
Enhetschef Lena Bartholdsson
Strategisk expert Annika Nordgren Christensen (suppleant)

 


Avdelning VI, Säkerhetspolitisk vetenskap

Ordförande Ambassadör Michael Sahlin
Vice ordförande Ambassadör Nils Daag
Sekreterare Förste forskare John Rydqvist
Valberedning Forskningsledare Carolina Vendil Pallin (sammankallande)
Ambassadör Mikael Eriksson
Forskningsledare Robert Dalsjö
Redaktör Hans Lindblad (suppleant)
Departementsråd Kristina Bergendal (suppleant)