Artificiell intelligens kommer att påverka militär verksamhet men vi vet inte hur omfattande förändringarna blir. Vissa jobb kanske försvinner och ersätts med en algoritm samtidigt som andra jobb tillkommer. I det framåtblickande dokumentet Perspektivstudien nämns knappt artificiell intelligens. Det är i kommunikation som det skrivs ut tydlig om anskaffning av en artificiell intelligens. Men redan idag kan du ge ChatGPT-3 i uppgift att skriva en stridsplan för en bataljon att försvara Arlanda och den genererar ett resultat på några sekunder. Jag har provat med att utifrån ett ryskt perspektiv identifiera och rangordna våra strategiska svagheter. Den listar några områden (oklart var den hämtar den informationen eller om det är ett ryskt perspektiv), poängen är att den gör det. Det blir en liknande situation som när Facit vägrade anpassa sig till de nya ingångsvärden som kommit med transistorer och den elektroniska räknemaskinen.[1] Trots det fanns uppfattningen att mekaniska räknemaskiner alltid kommer att behövas. Marknaden för mekaniska räknemaskiner har blivit väldigt liten men den finns fortfarande kvar men mer inriktad mot nostalgiska samlare. Men varför blir det så här? Jag tror en viktig orsak är avsaknaden av teknik i utbildningen. Det finns tekniska inslag men dessa är få och på en rudimentär nivå. Jag är övertygad om att vi behöver ytterligare en eller flera officersutbildningar som bättre kan omhänderta de tekniska möjligheter och utmaningar som har kommit och kommer att fortsätta att komma. Men Försvarshögskolan kommer aldrig att kunna utbilda den typen av officerare, speciellt när de själva har valt bort tekniken.

Hur kommer den teknologiska utvecklingen att påverka morgondagens krig och officersutbildningen är oklart. Företaget Open AI släppte sin dialogbaserade Chat bot (ChatGPT-3) som sammanställer och svarar på en fråga som skribenten skriver. I dess nuvarande form är den fortfarande till del primitiv i sina svar. Det intressanta är att den ger svar på relativt komplicerade frågor som är värda att reflektera över.

Dagens officersutbildning har få inslag av teknik trots att utvecklingen inom det tekniska området inte ger sken av att avstanna. För att ge en input till debatten om vad morgondagens officer skall kunna ställde jag flera frågor till ChatGPT-3 för att se vad denne bör läsa. Svaren bygger på ChatGPT-3 språkmodell och bör inte tas för en sanning.

Fråga till ChatGPT-3: Hur kommer framtidens krig att påverkas av den tekniska utvecklingen?

Svar från ChatGPT-3: Teknisk utveckling kan påverka framtidens krig på flera sätt. Förbättrad kommunikationsteknologi kan till exempel göra det lättare för arméer att samarbeta och fatta beslut snabbare. Automatisering och robotteknologi kan också göra det möjligt för arméer att utföra uppgifter utan mänsklig inblandning, vilket kan minska risken för förluster på människosidan. Drönare och andra flygande farkoster kan också användas för att samla information och utföra attacker. Samtidigt kan ökat beroende av teknologi också göra arméer mer sårbara för hackning och andra typer av elektroniska attacker.

Fråga till ChatGPT-3: Hur bör utvecklingen påverka officersutbildningen?

Svar från ChatGPT-3: Utvecklingen inom teknologi och krigföring kan påverka officersutbildningen genom att innebära behovet av att lära ut nya färdigheter och kunskaper. Till exempel kan officersutbildningen behöva innefatta mer fokus på elektronisk krigföring och hur man hanterar och skyddar mot elektroniska attacker. Utvecklingen inom automatisering och robotteknologi kan också innebära att officersutbildningen behöver innefatta mer kunskap om hur man använder och leder dessa teknologier i strid. Dessutom kan utvecklingen inom datavetenskap och artificiell intelligens kräva att officersutbildningen innefattar mer fokus på hur man använder och tolkar data för att fatta beslut.

Dessutom kan utvecklingen innebära att officersutbildningen behöver innefatta mer fokus på etiska och moraliska överväganden relaterade till användningen av vissa teknologier, såsom artificiell intelligens och autonoma system i krig.

I allmänhet, utvecklingen inom teknologi och krigföring kan kräva att officersutbildningen blir mer flexibel och är i ständig utveckling för att hålla jämna steg med förändringarna i krigföringen.

Fråga till ChatGPT-3: Designa en eller flera grundläggande 3 åriga officersutbildningar som tar hänsyns till den föreslagna utvecklingen?

Svar från ChatGPT-3:

  1. Officersutbildning i elektronisk krigföring: Den här utbildningen skulle ta upp grunderna i elektronisk krigföring, inklusive hur man skyddar mot och hanterar elektroniska attacker, hur man använder elektroniska verktyg för att samla information och hur man genomför elektroniska attacker. Utbildningen skulle också innefatta övningar och scenarier där elektronisk krigföring används i olika typer av konflikter.
  2. Officersutbildning i automatisering och robotteknologi: Den här utbildningen skulle ta upp grunderna i hur man använder och leder autonoma system och robotar i strid. Utbildningen skulle också innefatta övningar och scenarier där automatisering och robotteknologi används i olika typer av konflikter.
  3. Officersutbildning i datavetenskap och artificiell intelligens: Den här utbildningen skulle ta upp grunderna i datavetenskap och artificiell intelligens, inklusive hur man använder data för att fatta beslut och hur man utvecklar och tränar AI-modeller. Utbildningen skulle också innefatta övningar och scenarier där datavetenskap och artificiell intelligens används i olika typer av konflikter.

Alla tre utbildningarna skulle också innefatta etiska och moraliska överväganden relaterade till användningen av teknologier i krig, och skulle vara designade för att hålla jämna steg med utvecklingen inom teknologi och krigföring.

Fråga till ChatGPT-3: Finns det behov av ytterligare inriktningar?

Svar från ChatGPT-3: Det kan finnas behov av ytterligare inriktningar i officersutbildningen beroende på utvecklingen inom teknologi och krigföring. Några exempel på ytterligare inriktningar som kan vara relevanta är:

  1. Cybersecurity: Med ökad användning av teknologi i krigföring kan det finnas ett ökande behov av kunskap om hur man skyddar och hanterar cyberattacker. En officersutbildning inriktad på cybersecurity skulle kunna innefatta ämnen som kryptering, dataintrång och incidenthantering.
  2. Drönarteknologi: Drönarteknologi kan vara ett viktigt verktyg i krigföring, såväl för informationsinsamling som för attacker. En officersutbildning inriktad på drönarteknologi skulle kunna innefatta ämnen som drönarens olika system, hur man använder drönare i olika scenarier och hur man hanterar och skyddar mot motståndarnas drönare.
  3. Krigföring i kombination med teknologi: Med ökad användning av teknologi i krigföring kan det finnas ett ökande behov av kunskap om hur man använder teknologi i olika scenarier och hur teknologi kan kombineras med andra verktyg i krigföringen. En officersutbildning inriktad på krigsföring i kombination med teknologi skulle kunna innefatta ämnen som hur man använder teknologi för att samarbeta med andra enheter, hur man integrerar teknologi i olika scenarier och hur man fattar beslut med hjälp av teknologi.

Alla dessa inriktningar skulle kunna vara anpassade till den utvecklingen inom teknologi och krigföring och skulle kunna vara viktigt för att hålla officersutbildningen relevant och uppdaterad.

Fråga till ChatGPT-3: Efter 5 till 8 års tjänstgöring kommer vissa elever att återvända till akademin för att läsa en master för att sedan arbeta på en hög stabsbefattning, ge förslag på masterutbildningar som bygger vidare på tidigare kunskaper.

 Svar från ChatGPT-3: Efter 5 till 8 års tjänstgöring kan det vara lämpligt för officerare att återvända till akademin för att läsa en masterutbildning som bygger vidare på deras tidigare kunskaper. Här är några exempel på masterutbildningar som kan vara lämpliga:

  1. Master i elektronisk krigföring: En masterutbildning i elektronisk krigföring skulle bygga vidare på tidigare kunskaper om elektronisk krigföring och kunna inkludera ämnen som elektroniska attacker och försvar, kryptografi och informationssäkerhet.
  2. Master i automatisering och robotteknologi: En masterutbildning i automatisering och robotteknologi skulle bygga vidare på tidigare kunskaper om användning av autonoma system och robotar i strid och kunna inkludera ämnen som AI-teknologier, autonoma system och robotar i olika scenarier.
  3. Master i datavetenskap och artificiell intelligens: En masterutbildning i datavetenskap och artificiell intelligens skulle bygga vidare på tidigare kunskaper om användning av data och AI i krigföring och kunna inkludera ämnen som datavetenskap, maskininlärning, artificiell intelligens och databaser.
  4. Master i strategisk planering och ledarskap: En masterutbildning i strategisk planering och ledarskap skulle fokusera på att lära ut tekniker och metoder för att utveckla och genomföra strategier, samt ledarskapsprinciper för att hantera komplexa scenarier och leda andra.

Alla dessa masterutbildningar skulle kunna vara anpassade till den utvecklingen inom teknologi och krigföring och skulle kunna vara viktigt för att hålla officerare relevanta och uppdaterade för att kunna arbeta på hög stabsbefattningar.

Det vore oansvarigt att blint lita på vad en algoritm föreslår för officersutbildning men samtidigt kan vi inte helt bortse ifrån vad det genererat. Vad skall morgondagens officer kunna? Det är inte osannolikt att den tekniska utvecklingen kommer att fortsätta. Kunskaperna på en övergripande nivå för att förstå kommer att bli mer omfattande för beslutsfattare. Motsvarar dagens officersutbildning morgondagens behov? Sannolikt behöver flera ämnen ses över och kanske bör officersutbildningen breddas för att innefatta flera inriktningar.

Jag skulle vilja att Försvarsmakten började fundera på en riktig Militärteknisk Högskola (MTHS) med nära band till både FMTS, SSS med flera och det civila högskolorna. Det skulle till exempel kunna utgöra en institution på Chalmers eller KTH. Jag tror inte den typen av lösning skulle innebära en större personalförlust för Försvarsmakten då huvuddelen av kurserna är befintliga och genomförs av civila lärare. Den exakta fördelningen mellan ämnena är för tidigt att fastslå men en utveckling måste ske, vilket vore naturligt när tekniken är så dominerande i kriget. Hur skall vi kunna utveckla och vara innovativa om vi inte kan tekniken. Ett exempel är hur Ukraina arbetar med drönare, sociala medier eller att sammanfoga olika informationsmängder till bekämpnings och underrättelsedata. Jag vill att Försvarsmakten också skall ha den förmågan att vara innovativa men den förmågan kommer inte av sig själv utan genom medvetna satsningar på bland annat utbildning. Vi har minst två tekniska högskolor som säkerligen är intresserade, låt oss designa ett utbildningsystem som möjliggör för en ny typ av officer som förstår problemen vi kommer att möta med de moderna tekniska lösningarna som kommer. Ett absolut minsta steg är att skapa ett projekt som kan börja arbeta med att identifiera vad morgondagens officer bör kunna, med syftet att anpassa officersutbildningen och den högre officersutbildningen utifrån den teknologiska utvecklingen.

Författaren är major och disputerad i arbetsintegrerat lärande och tjänstgör vid Markstridsskolan som experimentledare.

Fotnot

[1] Sandstrom, C. “Facit and the Displacement of Mechanical Calculators.” IEEE Annals of the History of Computing, Annals of the History of Computing, IEEE, IEEE Annals Hist. Comput 35, no. 3 (July 1, 2013): 20–31. doi:10.1109/MAHC.2013.14.