Kungliga Krigsvetenskapsakademien har den 18 maj 2022 valt in nya ledamöter. De är brigadgeneralerna Laura Swaan Wrede och Jonny Lindfors, kommendör Jonas Hård af Segerstad, överste Rickard Stridh, verksamhetsområdeschef Rebecca Ihrfors, professor Robert Egnell, fil dr Björn Fägersten och länsråd Johanna Sandwall.

Vidare har akademien vid samma tidpunkt kallat professor Eric Stern USA som korresponderande ledamot.

Laura Swaan Wrede är ställföreträdande arméchef. Innan dess var hon chef för Livgardet i Kungsängen. Hon har tjänstgjort internationellt vid den finska Huvudstaben samt för FN i Libanon, Syrien och i Bosnien samt för EU vid uppstarten av insatsen i Central Afrikanska republiken. Hon har genomgått Försvarshögskolans högre stabsutbildning och United Nations Senior military leader cource.

Jonny Lindfors är förbandsproduktionschef i Högkvarterets produktionsledning. Innan dess var han chef för Norrbottens regemente i Boden. Internationellt har han tjänstgjort i Afghanistan och i Kosovo. Han har genomgått Försvarshögskolans högre stabsutbildning och har en magisterexamen i krigsvetenskap samt utbildats vid US Army War College och Danske Forsvarschefens Sikkerhedspolitiske Kursus.

Jonas Hård af Segerstad är chef för Ledningsstabens analys- och uppföljningssektion i Högkvarteret och tillträdande försvarsattaché i Berlin. Tidigare har han bland annat varit chef för 42:a minröjningsdivisionen. Han har genomgått och generalstabsofficersutbildning vid Führungsakademie der Bundeswehr. Han har givit ut två militärhistoriska böcker och har en magisterexamen i tysk språk- och litteraturvetenskap.

Rickard Stridh är forskningschef i Försvarsmakten. Tidigare var han militärt sakkunnig i materiel-, forsknings- och utvecklingsfrågor vid Försvarsdepartementet. Han är överste i flygvapnet och har genomgått Försvarshögskolans högre stabsutbildning. Vidare är han utbildad civilingenjör vid Lunds universitet, har studerat elektroteknik och säkerhetspolitik vid University of California San Diego samt är teknologie doktor från Kungliga tekniska högskolan.

Rebecca Ihrfors är chef för Verksamhetsområde Ledningssystem vid Försvarets Materielverk. Tidigare var hon CIO och tillika chef för IT-staben vid samma myndighet. Hon är utbildad högskoleingenjör. Hon har genomgått Senior International Defence Management Course vid Naval Postgraduate School i Monterey, USA och Strategisk chefsutveckling vid Försvarshögskolan.

Robert Egnell är rektor vid Försvarshögskolan. Tidigare var han chef Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap vid samma skola. Han har också tjänstgjort vid RAND Corporation som Adjunct Researcher och varit Visiting Associate Professor and Director of Teaching vid Georgetown University. Robert Egnell har disputerat vid Kings College (War Studies).

Björn Fägersten är seniorforskare och chef för Europaprogrammet vid Utrikespolitiska Institutet (UI). Tidigare har han varit Senior researcher vid Svenska institutet för Europapolitiska studier (SIEPS) och International Security Fellow vid Harvarduniversitetets Kennedy School of Government. Han har disputerat vid Lunds universitet på en avhandling om internationellt underrättelsesamarbete.

Johanna Sandwall är länsråd vid länsstyrelsen i Södermanlands län. Tidigare har hon varit krisberedskapschef och operativ chef vid Socialstyrelsen samt enhetschef vid Strålsäkerhetsmyndigheten. Hon har genomgått flera högre utbildningar vid Försvarshögskolan samt Senior Leaders course vid Baltic Defence college.

Eric Stern är professor vid College of Homeland Security & Emergency Management vid University at Albany i USA. Han har tidigare varit professor i statsvetenskap vid Försvarshögskolan och chef för CRISMART vid samma skola. Han har doktorerat i statsvetenskap vid Stockholms universitet och är docent vid Uppsala universitet.