Den 23 november höll SES underprojekt Värderingsförändringar ett seminarium på Försvarshögskolan där fyra inbjudna talare behandlade viktiga aspekter inom ramen för underprojektets intresseområde.

Marie Hafström, ordförande i avd V, inledde seminariet och underströk bl a den komplexitet som värderingsförändringarna kunskapsmässigt innebär för detta underprojekt. Underprojektledaren Björn Körlof berättade om de olika fokus på frågorna som underprojektet gjort från det förra seminariet med åtföljande antologi till det nu aktuella seminariet. Han konstaterade också att det inte varit möjligt att kunna fördjupa studierna mer vad gäller frågorna om religionens roll i värderingsförskjutningar i olika EU-stater.

Professorn i teoretisk filosofi vid Stockholms Universitet Åsa Wikforss talade därefter om olika viktiga begrepp som förekommer i diskussionen om ”fake news”, konspirationsteorier etc och om vikten av att inom ramen för en grundläggande demokratisyn söka upprätthålla respekten för kunskaps- och evidensbaserad sanningssträvan. Den efterföljande diskussionen pekade på det stora behovet av att i den grundläggande skolutbildningen förmedla dessa viktiga ”analysverktyg”.

Därefter talade den välkände journalisten Erik Fichtelius om medias roll i en demokrati och om kraven på sann, relevant, och konsekvensneutral nyhetsjournalistik. Han belyste med flera exempel hur ytan mellan politiken och media får sin karaktär och hur olika intressen där konfronteras, något som får konsekvenser för hur allmänheten uppfattar information och vilken tilltro de sätter till den. Utvecklingen i främst Polen ingick också i Fichtelius intressanta föreläsning.

Projektet hade därefter bjudit in professorn i praktisk filosofi, vid Uppsala universitet, Patricia Mindus att tala om utvecklingen av synen på medborgarskap mot bakgrund av synen på nationalstat och nationalism. Professor Mindus gav åhörarna en bred bakgrundsbeskrivning av medborgarskapets komplexa juridiska och politiska utveckling. Frågeställningarna hade en viktig direkt bäring på den pågående diskussionen inom EU om asylrätt, migration och integration.

Så talade slutligen docent Claes Wallenius om individens upplevda oro för olika hot och risker. Ett särskilt intresse kom att riktas mot en nyligen genomförd sociologisk undersökning som sökte spegla olika medborgargruppers upplevda faror eller hot i den politiska utvecklingen. Undersökningen visade på påtagligt olika upplevelser av sådana hot eller faror mellan olika grupper i befolkningen och även mellan män och kvinnor.

Sedan seminariet avslutats uttryckte många närvarande stark uppskattning över den höga kvalitén på anförandena och de intressanta synpunkter och kommentarer som åtföljde dem.

Projektet kommer att avslutas efter jul med en antologi som återger viktiga delar av det som framfördes under seminariet.

Referenten är tidigare generaldirektör, riksdagsledamot och reservofficer. Han är ledamot av KKrVA.