Den 26 januari genomförde den luftkrigs­vetenskapliga avdelningen (avd III) en avdelnings­sammankomst på temat nordiskt flyg­samarbete, huvudtalare var den norske forskaren Sven Erik Solli som redovisade sin forskning inom området. Solli  tjänstgör idag, efter sin pensionering som överste i det norska flygvapnet, som senior rådgivare vid Norduniversitet i Bodö. Solli har bland annat varit norsk försvarsattaché i Nederländerna och chef för norska flygvapnets snabbinsatsstyrka. Solli har en  Master in International Relations från Auburn University och en Master in Military Operational Art and Science från the U.S. Air Force Air Command and Staff College.

Till sammankomsten var samtliga ledamöter i KKrVA samt ett antal norska och finska experter inbjudna.

Efter Sollis anförande följde frågor och diskussion där bland annat förslag som tagits fram inom SES delprojekt luft (dpluft) diskuterades. Sammanfattningsvis kan konstateras att det svensk/norsk/finska flygsamarbetet kommit mycket långt och att med stöd av ytterligare politiska beslut kan de tre ländernas flygstridskrafter tillsammans skapa operativa synergier som verkar tröskelskapande mot och avskräckande på en potentiell angripare. Frågor som diskuterades var SES/dplufts förslag om en gemensam luftlägesbild och regelmässig roterande basering med stridsflyg på varandras baser.

Frågor som identifierades som lämpliga att studera vidare var förutsättningarna för att med norska respektive finska F35 basera på svenska baser samt nyttjandet av det svenska flygburna radarspanings och ledningssystemet Globaleye.

Den luftkrigsvetenskapliga avdelningen  kommer att återkomma till dessa frågor dels i sin slutrapportering av SES/dp luft dels i form av avdelningens årliga luftstridsseminarium som våren 2022  kommer att avhandla bastaktik.

De goda erfarenheterna från denna sammankomst gör att avd III framledes regelbundet kommer att inbjuda nordiska experter när för dem relevanta ämnen avhandlas.

Referenten är överstelöjtnant. Ledamot av KKrVA och ordförande avdelningen för luftkrigsvetenskap.

En inspelning av Per Erik Sollis anförande finns tillgänglig här

Mer av samma skribent