av Thomas Roth

Vid akademiens möte den 17 april diskuterades, i anslutning till Johanne Hildebrandts mycket intresseväckande anförande, avsaknaden av försvars­politisk debatt i massmedia. Bland annat nämndes bristen på kunniga journalister som en av anledningarna. Då kan det finnas skäl att minnas att inget är nytt under solen och våra föregångare hade liknande problem att brottas med för mer än hundra år sedan. Skillnaden tycks vara att man då hade en genomtänkt strategi för att låta sakkunskapens röst komma till tals. Jag tänker på Militära publicistklubben, MPK. Vad var då detta för klubb?

MPK bildades år 1900 med syfte att propagera för en utökning av värnpliktstiden och för att sprida information om försvaret i allmänhet, men kanske främst om armén. Ordförande var kaptenen Nyström, så småningom t f generalstabschef och övriga medlemmar var kapten R von Rosen samt löjtnanterna Myhrman, Bouveng, Sjögreen, Hedengren, Söderhielm, Hegardt, Westerlund, Hultkrantz och Åkerman. Samtliga kom att bekläda höga poster inom försvaret, Åkerman blev t o m krigsminister under en kort period. De drivande krafterna var dock Åkerman och Bouveng. Tillvägagångssättet var att MPK genom insändare, artiklar och personliga kontakter med ledarskribenter efter en gemensam plan påverkade ett 50-tal tidningar av skiftande politisk färg, i en för försvaret positiv riktning. Målet var att få införd minst en försvars­upplysande artikel eller motsvarande per vecka i varje tidning, vilket i stort sett också lyckades. Efter beslutet om 1901 års härordning minskade MPK sin verksamhet, men de kontakter man hade skaffat sig i tidningskretsar underhölls. Ingen utomstående, förutom krigsminister Crusebjörn som bar det politiska ansvaret för härordningsförslaget, var medveten om MPK:s existens. Om detta kan man läsa bl a i min artikel om Jockum Åkerman i boken Svenska officersprofiler under 1900-talet (MHS 1996).

Jag föreslår nu inte akademien bildar en liknande klubb (och definitivt inte att försvarsministern informeras) men viss inspiration kan kanske hämtas från detta exempel.