av Göran Frisk

Detta blogginlägg riktar sig till svenska regeringens politiska, diplomatiska, militära, polisiära och berörda civila sakkunniga och rådgivare.

I militär beslutsfattning används oftast den s k bedömandemallen, numera den som används i NATO. Den svenska varianten ska utmynna i ett BESLUT I STORT (BIS).  Jag avser använda Krigföringens tio grundregler som inte är en bedömandemall utan består av ändå mera grundläggande faktorer som är mer generella för krigföring på olika arenor. Jag kommer i slutet av inlägget använda ytterligare några militära regler som kan tillämpas i kampen mot terrorister i Sverige.

Det pågår krig i många delar i världen. Sverige deltar i dessa krig bl a i Mali, Irak, piratjakt i Adenbukten m m.

I Sverige kommer kampen mot terroristerna att likna svenska  insatser i internationella operationer.

SÄTT UPP ETT MÅL OCH HÅLL FAST VID DET.

BESEGRA OCH OSKADLIGGÖR IS, BOKO HARAM, AL SHABAB med deras stödorganisationer i SVERIGE.

Detta innebär en tidsmässigt utdragen kamp, trots motgångar och massor av invändningar som kommer från olika intressegrupperingar i samhället. Eftersom de aktörer som ska bekämpas är islamiska fundamentalister kommer mängder av sympatisörer, såväl svenskar som islamiska grupper, att använda allt inflytande de kan få via massmedia och sociala medier för att försöka få störa/ torpedera detta mål. Detta gäller även militanta imamer i vårt land.  Här är man mer lojal mot sina islamiska trosfränder än det demokratiska och feministiska Sverige.

UPPRÄTTHÅLL EN GOD ANDA

Samtliga som engageras i denna kamp; säkerhetspoliser, poliser, militärer, diplomater, hemvärn, räddningstjänst, medborgargrupper, grannsamverkansgrupper, finansmyndigheter m fl måste hela tiden veta att de har regeringens och riksdagens stöd. De löser uppgifter på uppdrag av statsmakterna. De som gör modiga och uppoffrande  insatser ska belönas med medaljer och ordnar. Dessa bör i största möjliga utsträckning delas ut av Kungen och regeringsmedlemmar. De som stupar eller omkommer i tjänsten ges hedersbegravningar.

HANDLA OFFENSIVT

Uppgifterna löses genom att spana och tillfångata motståndare där de uppehåller sig. Detta innebär att spana i bl a flyktingområden och olika områden där statlig kontroll är svår att upprätthålla. Således  områden som enligt rättsmyndigheterna har hör brottslighet och befinner sig utanför rättvisans kontroll.   I spaningen ingår att leta efter vapengömmor, viloplatser, försörjningslägenheter och hus.  När dessa insatser börjar bli effektiva kommer motståndarna byta områden och också försöka lämna landet. Därför bör alla gränskontroller ständigt vara bemannade dygnet runt. Terrorgrupperna är inte hemmastadda i svensk terräng vare sig i samhällen eller i skog och mark. De är heller inte kunniga i hur man klarar sig i vinterklimat. Om de söker skydd i obebodda områden har vi skapat överlägsenhet för oss.

TILLGODOSE RIMLIG SÄKERHET FÖR VÅRA STRIDSKRAFTER

Alla som deltar i detta arbete ska ha personlig skyddsutrustning. Detta innebär kroppsskydd, skyddsmasker etc. De ska också ha personlig beväpning som är lätthanterlig och lätt att underhålla. Alla som deltar i detta arbete ska kontinuerligt fortbildas allteftersom våra kunskaper förbättras och ny utrustning tillkommer. Vid insatser ska våra stridskrafter vara lokalt överlägsna. Identitet, bostad, familj ska hemlighållas. Drönare är nödvändiga eftersom terroristerna inte  (än så länge) har några bekämpningsmöjligheter mot dem. Understödsvapen är också nödvändiga likaså EOD- grupper.

Begränsa tillförseln av ekonomiska resurser till terrorgrupperna. Av särskilt intresse är växlingskontor och bankkontor och de butiker från vilka man kan sända och ta mot pengar. Detta innebär att man också stoppar överföring till släkt och vänner. Telefonavlyssning och dataläsning är nödvändigt.

EFTERSTRÄVA ÖVERRASKNING

Denna regel är mycket viktig. En människa eller grupp som är invecklad i strid eller tror sig säker i ett gömställe och som överraskas tappar momentant förmågan att handla rationellt. Detta innebär att det är avsevärt bättre för oss att agera, ta initiativ än att reagera. En medhjälpare i detta sammanhang är dåligt väder och mörker. Vi kan röra oss fritt i betydligt större utsträckning än vad motståndaren kan eftersom vi känner vårt land, såväl städer, samhällen som skog och mark. Våra enheter förses med optronisk spaningsutrustning så att de kan röra sig obehindrat i nattens mörker.

EFTERSTRÄVA SAMVERKAN

Eftersom uppgifterna löses av olika enheter från skilda delar av det svenska samhället är samverkan nödvändig. Det är också nödvändigt att ledningen är kristallklar och att den är enhetlig. Den som utses som chef ser till att ta till sig kunniga medlemmar i sin stab från de olika förband/grupper han eller hon leder. I detta sammanhang är det nödvändigt att sambandet fungerar, särskild krypterad radioutrustning, krypterad mobiltelefon, krypterat sms liksom att krypterad mail är nödvändigt.  Samverkan är inget diskussionsforum.

EFTERSTRÄVA KRAFTSAMLING

Då insatser planeras ska så många enheter som möjligt inriktas mot den ställda uppgiften.  Detta innebär lokal överlägsenhet i tid och rum liksom tekniskt. Alla enheter ska dock inte vara på samma ställe samtidigt. De ska inriktas mot samma uppgift, vilket exempelvis kan innebära eldunderstöd för att hålla motståndaren nere under det att andra enheter rycker fram. Terroristerna är ofta mycket splittrade och arbetar i små grupper och enskilt. De har ingen enhetlig ledning. Det handlar då om att utnyttja denna splittring för att spela ut de olika grupperna mot varandra. Självmordsbombare är farliga och måste fångas innan de utlöser sina sprängladdningar.

UTNYTTJA STRIDSKRAFTERNA EKONOMISKT

Kampen mot terrorister och terrorism är långvarig och kommer att hålla på tills ondskan är besegrad. Alla som är engagerade i kampen måste ges tillfälle till rekreation med sina familjer och närstående. Rekreationen ska inte ske i närheten av operationsområdet.  Om våra resurser ibland är för otillräckliga bör vi lämna området för att reorganisera oss. Vid sådana tillfällen måste dock underrättelsearbetet fortgå 24/7.

EFTERSTRÄVA TAKTISK ANPASSNING

Taktikanpassning ligger nära begreppet ”Lessons learned ”. Under genomförandet erhålls mängder av erfarenheter. Dessa måste insamlas och värderas. Så fort detta är klart ska de operativa enheterna delges och utbildas. Detta kommer innebära att vår verksamhet blir framgångsrik om vi förändrar/förbättrar oss under operationens gång.

UTFORMA ORGANISATIONEN FÖRKRIGETS SYFTEN

Detta innebär att den endast ska lösa uppgifter som handlar om terrorbekämpning. Allt annat läggs åt sidan hur behjärtansvärt det än kan vara. Detta kan innebära stora förändringar för våra enheter. Civil klädsel i stället för uniform, således utseendeförändringar så att vi lättare smälter in i samhällsbilden. Engagera kvinnor som lättare kan få kontakt med kvinnor i terroristernas nätverk. Engagera människor från den islamiska världen men som delar vår uppfattning att terroristerna måste besegras. Rekrytera invandrare som hunnit acklimatisera sig i det svenska samhället. Exempel på sådana grupper är människor från det tidigare Jugoslavien.  Förse våra förband med tolkar så att vi får omedelbar kunskap om vad som avhandlas på kaféer, i moskéer och i föreningar. Språkutbilda våra enheter.

TÄNK KALLT OCH KLART

Det finns några begrepp som kan användas och som inte beskrivs i grundreglerna.

DELA BINDA SLÅ! Det betyder att man delar upp fienden i små delar och besegrar en i taget. I fallet med terrorbekämpning i Sverige gäller precis samma sak. Leta reda på enstaka terrorister eller små grupper och tillfångata dem och spärra in dem efter rättsprövning. Många stora fältherrar har använt detta framgångsrikt och till sjöss användes det av Nelson vid Trafalgar.

MASKIROVKA är ryska och betyder VILSELEDNING. I praktiken betyder det att hela tiden att  förställa sig och låtsas vara någon eller några andra. Terroristerna anser att vi svenskar är mjukisar och det är alldeles utmärkt som MASKIROVKA.

I ett äldre Armereglemente  AR II stod det på första sidan SLÅ FÖRST SLÅ HÅRT . Det gäller också vid terroristbekämpning. Det måste alltid föreligga eldtillstånd när man jagar terrorister. Chef på platsen beordrar eld. Ingen som helst anledning och leta tillstånd uppåt i systemet. Eld avges utan order i självförsvar.

I Taktiska anvisningar för flottan stod det FRAMGÅNGSRIK STRID  SKALL FULLFÖLJAS. I praktiken innebar det att skadat fiendefartyg som fortfarande flöt skulle sänkas. Det gäller också vid terrorbekämpning.  När terrorister fångats eller oskadliggjorts ska deras omgivning också jagas så att framgången fullföljs.

 
Författaren är kommendör och ledamot av KKrVA.

Mer av samma skribent