Samma dag som Ryssland attackerade Ukraina höll Allmänna försvarsföreningen en digital lunchpanel på temat ”Hur kan Sverige stärka försvarsförmågan i närtid?” med ledamoten Björn von Sydow, Kristina Syk och undertecknad samt under moderatorskap av Minou Sadeghpour. Hela programmet kan ses här

Mina viktigaste budskap för att stärka försvarsförmågan för det militära försvaret som jag lyfte fram i inledningen framkommer i det följande.

En viktigt utgångspunkt anser jag vara tre ledstjärnor, när frågan om att stärka försvarsförmågan i närtid övervägs, som alltid samtidigt bör finnas i tanken. För det första håll gränsen, dvs alltid anpassa beredskapen till det läget kräver, för det andra ”gasa” så mycket det någonsin är möjlighet (som statsminister Magdalena Andersson sa i sitt tal 1 mars, försvarets förstärkning ska börja tidigare, ske fortare och det långsiktiga målet behöver sättas högre – kloka ord som nu behöver verkställas, kort sagt bli verkstad) samt för det tredje att aldrig tappa den långsiktiga riktningen.

När det gäller ”gasa” lyfte jag fram följande punkter:

 1. Öppna penningpåsen m/pandemins inledning 2020 så att pengarna varken blir en begränsning till mängd eller tid och ge vidare Försvarsmakten mandat att kontraktsanställa så många tidvis anställda gruppchefer, soldater och sjömän (och andra) som möjligt, bl a i syfte att skapa dubbla besättningar (men då ska det ekonomiska åtagandet vara långsiktigt), anskaffa ammunition och annan möjlig materiel, minska reparationsköer m m. Viktigaste är att vända på alla stenar för att citera statsministern.
 2. Gå in i försvarsbeslutets 2020 17 punktslista för åtgärder som ska utökas vid utökad ekonomisk ram (prop 2020/21:30, sid 30-31), beta av punkt för punkt (inklusive de delar av Försvarsmaktens redovisning den 15 november 2019 som inte inryms).
 3. Påskynda och öka inskrivning av kompanibefälsvärnpliktiga (KB), utan att genomföra några försök (armén vet hur man gör).
 4. Ge försvarsgrenscheferna och förbandscheferna möjlighet att anställa fler reservofficerare, de behövs både för att förstärka krigsförbanden och verka i grundutbildningen (och även här, vänd på alla stenar).
 5. Stöd Försvarsmakten med att undanröja administrativa hinder avseende
 6. a) reservofficersfrågan, att ordna avtal med näringslivet för tjänstledighet och ”löneväxling” (m/kalla kriget),
 7. b) Lagen om offentligt upphandlings (LOU) möjlighet till överklagan,
 8. c) Säkerhetsskyddslagens omfattande krav på ”bakgrundsforskning” av företags ledningar och slutligen
 9. d) möjlighet till överklagan vid ändringar av miljötillstånd.
 10. Gör försvarsgrenscheferna till direkt underställda chefer till ÖB, de sitter enligt ovan på nyckeln till att kunna vända på alla stenar och finna fler möjligheter att ”gasa”.

Tänk långsiktigt, menar jag bl a innebär att

 1. sätta en tidsplan för när alla 17 punkter är uppfyllda,
 2. större materielanskaffningar i syfte att ”gasa” ska bära långsiktigt, även inom ramen för läglighet, ett gott exempel är Hkp 16 Black Hawk, men från Afghanistantiden finns nog flera dåliga exempel,
 3. de tillförda organisatoriska strukturerna i FB20 tillförs ökade resurser, personellt såväl som materiellt (med utgångspunkt i Försvarsberedningsrapporten Värnkrafts inriktning mot brigader i Falun och Sollefteå),
 4. besluta att målet 2030 är att öka mängden värnpliktiga till 16 000 samt
 5. peka ut en ekonomisk riktning att nå 2% av BNP redan 2025, för att öka till 2,5% 2030, med en inriktning att nå 3% senast 2035.

Detta är mitt förslag för att vi ska leva upp till kravet att skydda vårt land mot yttre hot här och nu, håller gränsen, ökar försvarsförmågan mycket snabbare än beslutat och samtidigt håller fast vid en riktning som ger oss en grundläggande försvarsförmåga ”över tiden”, mot framtiden.

Författaren är överste, ledamot av KKrVA samt ordförande i avdelning I (lantkrigsvetenskap).
Foto: Emy Åkerlundh, Försvarsmakten.

Mer av samma skribent