av Bo Richard Lundgren

Inom KV21 arrangerades ett seminarium den 19 november 2015 på Försvarshögskolan. Temat var ”Hot mot försörjningssäkerheten”, vilket utgör ett led i Delprojekt 2 Icke-militära hot. Seminariet, som leddes av projektledaren Lars Nylén, samlade ett fyrtiotal deltagare. Tre omfattande försörjningsområden av vital samhällsbetydelse hade valts ut: Olja/drivmedel, livsmedel och elektricitet. Tio sakkunniga hade engagerats som talare. De övergripande frågorna var: Kan vital försörjning strypas? Hur går det till? Vad blir konsekvenserna för samhället och invånarna? Kan vi vidta åtgärder för att hindra eller minska skadorna? Vilka åtgärder är möjliga?

Efter ett antal presentationer fördes en engagerad paneldiskussion där också auditoriet deltog. En sammanfattande slutsats är att Sverige gjort sig av med stora delar av den tidigare beredskapsförmågan och blivit ett ”just in time”-beroende samhälle med stort importberoende och med svag redundans. I dag finns många nålsögon i det svenska samhället. Allvarlig störning i godsflödet kan få mycket stora konsekvenser. Därför måste vi återigen börja tänka på och bygga upp en försörjningsberedskap. Ett bättre samarbete mellan regering, myndigheter och näringsliv måste komma till, påpekades det flera gånger under seminariet. Många ansåg att Finland är ett föredöme inom detta område.

 
Referenten är f d avdelningschef vid Försvarshögskolan och ledamot av KKrVA.