Akademiledamoten och tidigare styresmannen, viceamiral Frank Rosenius skrev igår på KKrVA blogg om olika aspekter kring försvarsbeslutens dynamik. En i många avseenden nyttig reflektion kring rollspel och utformning av den försvarspolitiska processen. I artikeln görs en rad hänvisningar till boken Vägval – framtiden för svensk säkerhet (Ekerlids förlag) med oss, Michael Claesson (chef för Försvarsmaktens insatsledning och akademiledamot) och Zebulon Carlander (säkerhetspolitiskt programansvarig på Folk och Försvar) som författare.

Vi är båda mycket glada för det positiva genomslag och välkomnande boken fått, vilket också gör det angeläget att i sammanhanget tydliggöra bakgrund och syfte med hela bokprojektet. I Frank Rosenius tolkning skulle boken i förväg ha behövt godkännas av ÖB, både vad avser innehåll och före publicering. Måhända spännande, men direkt felaktigt. I rollen som chef för Försvarsmaktens insatsledning och direkt underställd Överbefälhavaren är det förstås självklart att Michael informerat densamme om projektet och den övergripande inriktningen, men det har aldrig förekommit något krav på förhandsgodkännande eller genomläsning av manuskript. Om så varit fallet hade vi valt att inte gå vidare med projektet. Zebulons arbetsgivare, Folk och Försvar, har varit och är en viktig sponsor för projektet, vilket också borgar för syftet med boken, nämligen att för en bred publik höja kunskapen om olika aspekter av omvärlds- och teknikutvecklingen och hur försvars- och säkerhetspolitiska aspekter kan påverkas.

Vi har båda känt ett avgörande och viktigt förtroende från våra respektive arbetsgivare som snarast uppmuntrat oss till att genomföra projektet. Ett av våra tidiga ställningstaganden handlade om att identifiera ett antal viktiga vägval för svensk säkerhet, men att inte göra valen själva, vilket sannolikt hade lett till polarisering och kanske politisering varvid syftet med boken (folkbildning) hade gått förlorat. Vi är som sagt båda glada att boken uppmärksammas och bidrar till debatt, men är samtidigt angelägna om att projektet inte beskrivs som ett beställningsjobb från någon myndighet. Helt enkelt eftersom det rent faktamässigt är felaktigt och att för det implicit hade inneburit att vi låtit vår integritet som författare gå förlorad. Något som vore oss helt främmande.

Michael Claesson och Zebulon Carlander, författare av boken Vägval – framtiden för svensk säkerhet (Ekerlids förlag)