Lars Wedin deltog 2021-07-23 – 24 i 11:e Festival International du Livre Militaire med sin bok From Sun Tzu to Hyperwar. A Strategic Encyclopaedia, The Royal Swedish Academy of War Sciences, Stockholm 2019.

Bakgrund

Festivalen avhölls traditionsenligt vid den franska krigsskolan, som nu heter AMSCC (Académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan). På min fråga om vad som motiverade namnbytet svarade skolchefen, generalmajor Collet, att man ville betona att skolan förvisso var en akademi men framför allt en militär sådan.

Skolchefen inviger, i bakgrunden elever i sina traditionella uniformer.

Festivalen anordnas i samband med La Triomphe – Triumfen – en ceremoni som innebär att de nyutexaminerade officerarna lämnar skolan och nya elever (élèves officiers) påbörjar sin utbildning. De nyexaminerade delas in i fyra grupper:

  1. Direktrekryterade med examen BAC + 3 (studentexamen samt 3 års preparandstudier);
  2. Underofficerare (”långvägare”);
  3. Äldre underofficerare som genomgår en särskild examination men inte är elever vid skolan
  4. Aspiranter – kortutbildade officerare som tjänstgör på tidsbegränsade kontrakt;

I princip är det ingen skillnad mellan officerare som tillhört de tre första grupperna; grupp 2 har dock nackdel i att de är äldre – en underofficer jag talade med hade redan 15 års tjänstgöring. Grupp 3 kommer knappast längre än till kapten.

En speciell grupp, som gör ett halvårs utbildning vid skolan, utgörs av elever vid civila så kallade grandes écoles (stora skolor): tekniska högskolor, handelshögskolor etc. Syftet här är att knyta kontakter mellan den militära och den civila eliten.

Festivalen

Knappt 40 författare hade fått sina böcker godkända för deltagande – ung. hälften mot det vanliga före pandemin. De flesta var militärer i grad från corporal-chef (ung. överfurir) till generalmajor medan några var civila akademiker. Jag var den ende utlänningen.

I början hade vi lagenlig mask men den åkte snart av. 

Första dagen var antalet besökare lågt – mest elever och lärare vid skolan. Den andra dagen kom ung. 5 000 besökare – anhöriga och vänner till eleverna.

Bland böckerna dominerar de med militärhistoriska ämnen. Mycket handlar fortfarande om andra världskriget men det finns också mycket litteratur från Frankrikes många krig därefter. Antalet militärteoretiska verk, som mitt, var litet. Intressant var en kollektiv bok från Sjökrigsskolan där kadetterna skrivit essäer om marinens fyra ”värdegrunder” som finns anslagna på varje fartyg: honneur (heder, föregångsman), patrie (fosterlandet), valeur (värde, värdegrund), discipline (disciplin).

Jag lyckades sälja ett antal böcker och, kanske framför allt, placerade boken på biblioteken tillhörande krigsskolan, sjökrigsskolan samt försvarshögskolan (école de guerre) och andra skolor inom École Militaire i Paris.

La Triomphe innehåller också en del historiska tablåer vilket leder till oväntade besökare. Den nye arméchefen, general Pierre Schill, (hans företrädare Thierry Burckhard har blivit försvarsschef (cema)) besökte festivalen men visade knappast något större intresse för författare och böcker.

Är det värt att deltaga i festivalen? Det är en personlig avvägning; man knyter kontakter, får en överblick över aktuell litteratur men tjänar inga pengar. Det är roligt att möta de unga officerarna och ceremonierna utgör en stor upplevelse med sin pompa men också, framför allt, som uttryck för en levande tradition. Detta var min fjärde och nog sista FILM.


Lars Wedins bok From Sun Tzu to Hyperwar. A Strategic Encyclopaedia kan beställas här »

Mer av samma skribent