≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Planeringsutskottet

Ordförande Generalmajor Björn Anderson
Sekreterare Överstelöjtnant Gunnar Magnusson
Avd I Överstelöjtnant Henrik Sjövall
Avd II Överste Lars-Olof Corneliusson
Avd III Överstelöjtnant Claes Bergström
Avd IV Överstelöjtnant Claes Isoz
Avd V 1.intendent Thomas Roth
Avd VI Överste Jan Blomqvist

 

Granskningsutskottet

Ordförande Generalmajor Bo Waldemarsson
Professor Inge Jonsson
Professor Bengt Sundelius
Docent Ann Enander
Avd I Överstelöjtnant Anders Palmgren
Avd II Kommendörkapten Kenneth Lindmark
Avd III Överste 1 gr Stig Schyldt
Avd IV Kommendör Magnus Bergman
Avd V Arkivrådet Evabritta Wallberg
Avd VI Ämnesrådet Krister Andrén

 

Redaktionsutskottet

Ordförande Överstelöjtnant Tommy Jeppsson
Forskningsledare Gudrun Persson
Överstelöjtnant Gunnar Magnusson
Författare Claes Arvidsson
Forskningsledare Carolina Vendil Pallin
Överstelöjtnant Ove Pappila
Forskare Niklas Wikström

 

Finansutskottet

Ordförande Direktör Sven-Christer Nilsson
Sekreterare Överstelöjtnant Gunnar Magnusson
Generalmajor Björn Anderson
Direktör Jan-Erik Nilsson