≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Ukraina har nästan inte hänt.

Åtminstone inte om vi djupdyker ned i respektive riksdagspartis förslag för innevarande år, något som anges i Vårändringspropositionen från regeringen och respektive partis eventuella Vårändringsbudgetsmotion eller i höstmotionerna. Nästan alla aktörerna ligger kvar i sina förslag från i höstas, då ju huvudbudgeten för 2014 lades.

Trots att det som nästan inte hänt i Ukraina har hänt, och trots att vi kunnat se en försvarsreform på kryckor med en kompaniarmé, sjöstridskrafter som inte kommer öva i sammansatta förband i år heller och ständigt sjunkande flygtid, så låter politiken bli att tillföra resurser att tala om.

Bilden nedan utvisar partiernas olika förslag för det militära försvaret när det gäller 2014. Alla tal i förhållande till vad Regeringen föreslog i budgetpropositionen i höstas. Allt talar för att alliansregeringens proposition klubbas och förbandsverksamheten stärks med 7 MSEK (!) (100 MSEK ?) Några kommentarer:

1. Socialdemokraterna har möjligen gjort en teknisk blunder, då det trumvirvlade förslaget nyligen om 400 MSEK skrivits in i vårbudgetmotionen istället för i en Vårändringsbudgetsmotion. Så här har (S) gjort med alla sina förslag. Det innebär att det kan bli svårt att formellt ta ställning i Finansutskottet till förslaget för 2014. Läget kring motionens status bedömer jag därför som oklar, och räknar därför tills vidare med partiets höstmotion istället, enligt försiktighetsprincipen. Om motionen skulle godkännas för behandling, så är + 300 MSEK till förbandsverksamhet för resten av 2014 ett godkänt förslag. Läsarna får själva bedöma vilka tal som ska användas i tabellen.

2. Miljöpartiet ligger hela 2,7 Mdr SEK under regeringen. I rättvisans namn måste vi lyfta fram att 1,1 Mdr SEK mer satsas på Samhällets krisberedskap istället, och det är en viktig satsning med hänsyn till det bedrövliga tillståndet inom den sektorn.

Det är emellertid ett stort avstånd mellan Miljöpartiet och Socialdemokraterna som kommer att bli svårt att jämka vid en eventuell regeringsbildning, i synnerhet när det gäller den stora konfliktfrågan om vapenexportens regler. Vänsterpartiet ligger en Mdr SEK kort i förhållande till (S), så problemet är mindre där, även om både (Mp) och (V) skär ordentligt i anslaget för FRA (ej i uträkningen). Hur det nu går ihop för en liten småstat som är i starkt behov av underrättelsevarningar.

3. Sverigedemokraterna satsar nästan 2,5 Mdr SEK mer, men har två stora problem. Det ena är att partiet endast redovisat c:a 1/3 av sin finansiering totalt och återkommer i höst med resten, enligt egen utsago. Det andra är att man i princip lägger ned de internationella insatserna, vilket skulle bidra till ökad svensk isolering. De föreslagna neddragningarna på detta anslag bidrar till 1,8 Mdr omfördelning i (Sd) förslag.

[Edit 3/5 kl 1940]

Försvarsminister Karin Enström gick idag ut till TT och meddelade att regeringen avser att föra över 110 MSEK från det internationella anslaget till övningsverksamheten för resten av året. Även här är läget i skrivande stund oklart. Om regeringen lägger ytterligare en proposition, så kan (S) lägga en motion. Därför talar det mesta för att detta behandlas i Finansutskottet på något sätt istället. Jag använder försiktighetsprincipen även här och lägger detta inom parentes tills vidare. Bilden nedan uppdateras med detta nya förslag.

[Slut edit 3/5 kl 1945]

Bild1

Intressant att hålla i minnet är också att partierna, förutom att vara i otakt med både omvärldsutvecklingen och tillståndet i den egna krigsmakten också är i otakt med sina väljare. I den undersökning som presenterades i DN häromdagen visade det sig att 45 % av de tillfrågade ville öka försvarsutgifterna.

I Miljöpartiets fall är det 15 % av dess väljare som vill minska på anslaget till försvaret, och motsvarande för Vänsterpartiet är 21 %.

Parallellt med detta fortsätter planeringsarbetet för avveckling av personal enligt Regeringsbeslut 5 som handlar om ett åläggande för Försvarsmakten att spara 500 MSEK/år i lönekostnader. Dessa ska istället omfördelas till annan verksamhet som övningar och materiel.

Skipper hade igår kväll ett inlägg om arbetsläget för Marinens del, vilket var en trist läsning. Spaning mot flygvapnet ger vid handen att man nu är inne på att så sönder hela underhållsorganisationen i mindre beståndsdelar till förfång för stridsflyg och framförallt helikoptrar. Det finns mycket att säga om förändringarna i Flygvapnet, och jag hoppas att Wiseman får tid att skriva om hela omfattningen i helgen.

Totalt är det klart att man är inne på att lägga ned mindre förbandsenheter, och därmed påverkas kvantitet och kvalitet i IO 14. Hur politiken ska ta hand om det här i Försvarsberedningen står skrivet i stjärnorna, men indikationerna är att politiken är beredd att ta ännu större risker i framtiden när det gäller det militära försvaret.

Av de 4,5 – 7 Mdr SEK som saknas per år enligt de sammanlagda bedömningarna från Riksrevisionen och FOI för att uppnå Riksdagens beslut 2009, så är min bedömning att man endast mäktar med 2-3 Mdr SEK.

Fast då har ju Ukraina nästan inte hänt. Och NATO:s tredubbling av sin flygpatrullering över Baltikum inte heller. Och inte transiteringen av NATO:s AWACS-plan heller.

Kanske Ronald Reagan passar att runda av det hela:

”Jag har gett order om att väckas när som helst om nationens säkerhet är i fara, till och med om jag sitter i ett möte.”

Comments on this entry are closed.

 • Sumatra

  Jag delar till fullo Reagans inställning till att delta i möten. Oftast lämnar man tämligen utsövd.

 • Anders Emanuelson

  Johan,
  Lysande men tragisk genomgång av verkligheten. Återigen minns jag Tage Danielssons betraktelse om kärnkraftsolyckan vid Harrisburg. Den hade ju aldrig inträffat när verkligheten väl nådde de politiskas nivå. Återigen pratas det men inget händer. I Sälen var det tydligt att det nationella försvaret var det viktigaste, men det är ju avvecklat…. RB 5 förstärker ytterligare katastrofen. Vakna innan det är försent – både politiker och försvarsmaktsledning! Insikter ska styra vår försvarspolitik -inte åsikter.
  EMA

 • Örat

  ”Vakna innan det är försent – både politiker och försvarsmaktsledning!”

  Jaha, ännu en pensionerad officer ur försvarstoppen som uttalar sig. Men var är alla aktiva överstar och generaler?

 • Johan J

  Är det någonsom på allvar tror att Ukraina-krisen kommer att ändra något? Möjligen om baltikum ”skyddas” av ryska trupper kan jag se att våra politiker faktiskt tar pengar från skola, vård, omsorg och vad som helst annat i en skala som faktiskt kan innebära en långsiktig förbättring av FM.

 • Norrlanda

  Mycket bra att du noterat att den civila beredskapen, som FM till stor del är beroende av, är i ett bedrövligt tillstånd. Här slutade man redan runt 1996 att planera för höjd beredskap.
  Dock ska dessa i sig välbehövliga förstärkningar inte ske på bekostnad av ett redan åderlåtet försvar utan rimligen får man försöka hitta dessa medel på annat håll i statsbudgeten.

 • Sven Hugosson

  Vi har det (obefintliga) försvar som man klan vänta sig efgter 20 år av nedskärningar utan något allvarligt försök till opinionsbildning FÖR att ha ett nationellt försvar. Riksdagen har varit helt tyst hela tiden. Den gamla ”heliga kon” att försvaret inte debatteras offentligt eller i Riksdagen lever fortfarande. Något slags ”konsensus” anses råda (förutom Mp och V). I konsensus har vi alla varit med om att avrusta Sverige. Man vågar inte ens göra försvaret till en valfråga (förutom SD). Vad hjälper alla djupsinniga analyser av vår oförmåga när inga tankar synes finnas för hur stegen i ett rimligt återtagande skall se ut, och hur kostnaderna för detta skulle se ut. Den upprustning som inleddes 1936 var genomförd 1947.

 • Jonas

  Helt rätt Sven, det här är så himla viktigt: ”Den upprustning som inleddes 1936 var genomförd 1947.”.

  Tråkigt nog tror jag att de flesta vet att det är så, men politikens förutsättningar gör att det inte går att satsa på något som inte ger politisk payback förrän någon oförutsedd händelse (= attack på närländer eller oss) sker i en svårgreppad framtid.

  Oavsett om det är den västra eller östra fienden som hotar oss så hade det varit skönt att kunna stå rakryggad i mer än fem minuter.

 • Göran Frisk

  Reagan var en klok man. Han förändrade världen tillsammans med Gorbatjov. Han sov inte alltid. Det gör däremot våra ledande politiker, för dem har varken Krim eller oroligheterna i Östra Ukraina hänt eller händer. Det är bara skrämselpropaganda från Putin, det kanske är maskirovka men är då per definition falsk. Eftersom varken EU , NATO eller USA reagerar med några skarpa åtgärder så har inte Ukraina hänt. Följaktligen behöver Sverige inte vidta några åtgärder för att stärka försvaret eller isolera Ryssland. Våra ledande politiker tillönskas en god sömn och om de talar blir det som vanligt i nattmössan.

 • Anders82

  Vore intressant med en länk till SD:s finansiering/delvis bristande finansiering.