≡ Menu

Kungl Krigs­veten­skaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.

Akademien ska främja vetenskaper av betydelse för fäderneslandets försvar samt följa och bevaka forskning och utveckling av betydelse för rikets säkerhet och försvar.

Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.

Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verksamhet som ett vetenskapligt instrument inom säkerhets- och försvarsområdet.

Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!

Klicka på bilden för mer information.

K A L E N D A R  I U M
H A N D L I N G A R  &  T I D S K R I F T
F Ö R S V A R  &  S Ä K E R H E T

Förra året valdes Johanne Hildebrandt in i avdelning I. Tidigare i år höll hon sitt inträdesanförande i Krigsvetenskapsakademin, där hon redovisade sin undersökning om attityder kring våra soldater. Här kan du ta del av undersökningen via hennes uppdaterade bildspel:

Legoknekt, barnamördare eller hjälte?

Kommentering är avstängd / ej aktuell.