≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

I veckan kom så Regeringens anvisningar till Försvarsberedningen. De viktigaste beskeden i dessa var att inriktningen från 2009 skall fullföljas. Meningen;

”Det inkluderar bland annat en insatsorganisation med omedelbart gripbara förband, tillgängliga utan föregående återtagning, utformade, resurssatta och övade för sina uppgifter.”;

är upphov till en hel del av gnisslet i debatten. Vi som vet vad ett omedelbart gripbart förband är, kan inte förstå hur dessa ska skapas med de beslutade resurserna i form av personal och materiel. En konkretisering av denna förmåga skulle underlätta förståelsen och möjligheterna att mäta måluppfyllnad.

Passagen om att överväga justeringar i personalförsörjningen öppnar för att förändra viktningen mellan tidvis tjänstgörande och kontraktsanställda. Här finns onekligen en del problem att ta tag i. Officersrekryteringen är allvarligast på lång sikt, rekryteringen av de tidvis tjänstgörande har startat på två cylindrar.

När de gäller de kontraktsanställda har ansvariga hela tiden påpekat de fantastiska ansökningssiffrorna och försäkrat att de tidigare avgångssiffrorna kommer rättas till. Det varade till häromdagen, då Ekot berättade att dessa nu var 35 % vid GMU och att denna ska förlängas en vecka för att få ned dessa siffror.

Beredningen ska redovisa bedömda kostnader för sina förslag och föreslå effektiviseringar för att möta de eventuellt ökade kostnader beredningens förslag kan innebära. Detta tillsammans med slutrapporteringstiden 31/3 2014 indikerar att det inte kommer att bli tal om några återställare inom försvarspolitiken, den gamla försvarspolitiken vill säga. Datumet och formuleringarna om kostnader talar för att de största partierna är överens om att politikområdet inte ska störa valrörelsen och ta utrymme för andra reformer.

…………

Under tiden….på en annan plats och i en annan tidzon sätter Ryssland igång den största övningen på flera decennier. Siffror upp till 160 000 deltagande soldater mobiliserade på ett drygt dygn har försvarsminister Shoigu rapporterat. Det kan finnas inslag av viss uppblåshet i dessa tal, men även om vi konservativt nöjer oss med 100 000 + , så är det en övning i samma skala som under Sovjettiden. En nivå som Försvarsberedningen så sent som för sex veckor sedan hävdade att det är långt kvar till.

Övningen var givetvis hellar inte föranmäld enligt Wiendokumentet som är en förtroendeskapande åtgärd. Där passerar anmälningsplikten vid övningar över 9000 soldater och den ska göras 42 dagar i förväg. [Edit:Enl artikel 41.1 i WD 2011 behöver ingen förvarning ges om inte trupperna känner till övningen. Anmälan ska då göras när övningen börjar. Så formalistiskt är det inte fel, om anmälan gjordes vid denna tidpunkt. Det är emellertid inte särskilt förtroendeskapande att dra igång en övning av denna omfattning utan förvarning.]

Om det kan vara till någon vägledning, så kunde inte UD eller FM först svara när jag frågade när den senaste (sista) gången var som Sverige gjorde en anmälan enligt reglerna. Efter resonerande med Rustningskontrollavdelningen kom vi fram till att det sannolikt var Orkan 1993, då 30 observatörer bjöds in från 16 olika länder för att observera våra styrkor.

Dessutom har det ryska finansdepartementet lagt sitt budgetförslag för tiden till 2016, vilket innebär att mer än var femte skattekrona kommer att gå till de väpande styrkorna. Dessa kommer att användas till att rätta till de brister som beredskapsövningarna påvisar och för att fullfölja planen om en modern, välövad krigmakt med högt teknikinnehåll kring 2020.

Det innebär att vi nu har sett fem indikatorer i negativ riktning när det Rysslands militärstartegiska utveckling:

1. Lösa konflikter med väpnad makt i Georgien 2008 (Politisk indikator – avsikt)
2. Våldsam satsning på upprustning. De inflationsrensade siffrorna för 2015 motsvarar 0,41 Sovjet. (Politisk indikator – avsikt)
3. Kontinuerliga beredskapsövningar som inte anmäls enligt WD (Politisk/militär indikator – avsikt/förmåga)
4. Inget informationsutbyte enligt CFE-avtalet, som ju är ett juridiskt bindande dokument (Politisk/militär indikator – avsikt)
5. Förmåga att inom loppet av 24 h mobilisera och förflytta över 100 000 soldater (Militär indikator – förmåga)

…………

De (bort)förklaringar av det förändrade ryska beteendet som förekommer från våra ansvariga övertygar inte längre.
Det finns också mycket allvarliga signaler om bristande måluppfyllnad när det gäller vår egen förmåga som också behöver åtgärdas.

För att komma ur detta bör vi i samband med den nya analysen från Försvarsberedningen lägga ned Insatsorganisation 14 och skapa något nytt. Den är framtagen mot en annan insatsprofil, den är underfinansierad och den är inte dimensionerad för stabilitet i närområdet med ett Ryssland som skaffat sig betydligt högre militär förmåga om några år.

För att ge underlag till Försvarsberedningen skulle jag också vilja se Sveriges Riksdag tidigt under 2014 pröva den svenska beredskapen i en övning. Riksdagen skulle kunna besluta om en anslagspost på låt oss säga 50 miljoner för att mobilisera och förflytta 8 000 soldater i en alarmövning. Riksrevisionen med stöd av pensionerade officerare skulle kunna kontrollera genomförandet, framförallt när det gäller logistikkedjan och vår förmåga att förflytta förband till del av ett operationsområde.

……..

Se även: OA Jonsson, Skipper, Wiseman och Jägarchefen

Dagens Nyheter

Comments on this entry are closed.

 • Göran Frisk

  Var kan 160000 man användas någonstans för att öka Rysslands makt eller intressesfär? Vad sägs om ett ingripande på regeringssidan i Syrien? Eftersom USA och Europa är handlingsförlamat blir det inte någon stor konflikt. Mycket snack men ingen verkstad från Västmakterna. Kommer att stärka Rysslands position i Medelhavsområdet avsevärt. Att USA eller Europa skulle kunna stödja rebellerna är helt uteslutet. Har man inte kunnat hejda massmördandet hittills kommer man inte göra det mot ett ryskt angrepp mot rebellerna i Syrien. — Ett annat område som är av stort intresse är Vit-Ryssland . Med en galen despot i ledningen som vill ha starka band med Ryssland kan en inmarsch i Vit-Ryssland vara mycket bra för Ryssland. Det kommer att öka pressen på Baltikum som får en närmare rysk närvaro. — Ett annat område som skulle kunna vara föremål för ryskt intresse är någon av staterna i ” Långt bort i stan ”. Att öva alla försvarsgrenar på kort varsel pekar på att överraskande anfall kan sättas in där Putin så vill. Göran Frisk

 • Skattebetalaren

  Skippa IO14?
  Ok! Nu släpper vi Afghanistan

  Pröva beredskapen för 50.000.000:-?
  Nej! Lägg dessa pengar på att bygga upp försvarsförmåga i s f att pröva något där vi redan vet vad utfalletkommer att bli. Bortkastade pengar och nedbrytande för moralen.

 • Roger Klang

  @Skattebetalaren:

  Att pröva beredskapen så som F&S menar, avslöjar brister och förebygger katastrofer om det verkligen skulle hetta till. Man utvecklar väl inte ett nytt passagerarplan utan att först provflyga ett exemplar åtskilliga gånger innan man släpper ombord passagerare? Man provtestar inte bara enskilda delars hållfasthet på en 737. Beredskapsövningar är en nödvändighet.

  Roger Klang

 • Falstaffakir

  Jag har tyvärr svårt att se hur ngn beredskapsövning värd namnet kan genomföras med det numerär du talar om. Övningen skulle bli en logistik mardröm, då organisationen inte kan transporteras – om vårt obefintliga artilleri ska deltaga i en övning i huvudstadsregionen, har det en körsträcla av drygt 90 mil, 90 mil utan luftvärn skulle jag vilja påpeka, då detta befinner sig ca 140 mil från utgångsgrupperingen. Det förband som faktiskt kan övas är hemvärnet, men det är och andra sidan utrustat som ett cykelskytteförband från det glada 70-talet eller som en sämre budfirma – med tanke på inköpen av de ny sk fordonen.

 • Skattebetalaren

  @R K

  Jo visst är det så, men att försöka provflyga något när man vet att vingarna mm saknas är bara kontraproduktivt.
  Bättre då att bygga lite till på flygplanet, så att det i a f finns en teoretisk chans att det inte totalhavererar.

 • Sven Hugosson

  En beredskapsövning som den föreslagna (8000 man) innebär ju ingen reell test av beredskapen utom i ett avseende: den kommer attvisa att vi inte har någon beredskap att möta ett hot. Om detta görs tydligt även för den röstande allmänheten kanske försvaret kan bli en valfråga? Vem vågar bryta konsensusläget bland politikerna? Kanske ett nytt ”bondetåg”?

 • Roger Klang

  Fast vingarna på det svenska försvaret har bara minskat i storlek, inte försvunnit helt. Planet kan fortfarande flyga. Jag vill inte ta med den ena handen och ge med den andra till försvaret. Både och gäller för mig. Din poäng går mig förbi.

  Roger Klang

 • Jag tror faktiskt starkt på Johan Wiktorins förslag.

  Vissa av er må veta hur bra som helst, liksom jag, vad utfallet kommer att bli. Att genomföra en motsvarande beredskapsövning kommer ändå att bli ett bra diagnostiskt prov att bygga vidare på inför framtiden. Betänk att mycket stora delar av dagens personal ALDRIG har deltagit i något liknande. Många chefer är oövade i sin roller.

  Ska vi någonsin gå från den ”mycket låga nivå” som Regeringen pratar om (fast om ett annat land) så krävs det att man förstår åt vilket håll man behöver gå. Här finns möjlighet att börja validera IO 14 och den försvarsplanering som genomförts de senaste åren. Här blir det svart på vitt för så väl personal och chefer i Försvarsmakten som, än viktigare, den politiska nivån.

  Observera att 50 miljoner kr är felräkningspengar. Det är mindre än en procent av vad som årligen lämnats tillbaka till staten från försvarsbudgeten. 50 miljoner kr är en bråkdel av vad vi även i år kommer att lämna tillbaka på det internationella anslaget.

 • Teaterdirektören

  Att den utlovade årliga stora beredskapsövningen har uteblivit har nog flera skäl.

  Ekonomi?
  Ja till viss del, på lokal nivå, men jag tror inte att brist på pengar är något motiv för att övningen inte blivit av. Vi har, som WW påpekar haft betydliga summor över under flera år
  .
  Personalbrist?
  Ja, till viss del. Dessutom har omorganisationer/omriktningar m.m. bidragit till ostabilitet i organisationen.

  Organisationsbrister?
  Ja, till viss del med en kombination av omorganisation, hög personalomsättning, logistikflyttning, och problem med rekrytering. Inga större enheter har kunnat samöva.

  Materielbrister?
  Ja, till viss del. Artillerifrågan är välkänd men det finns även andra kända och okända brister som gör att övningar ej kan utföras fullt ut.

  Politisk feghet?
  Ja, förmodligen den klart avgörande orsaken till att övningarna ej genomförts. Här skulle verkligheten uppdagas och bristerna visas upp i all sin ömklighet. De moderata flosklerna skulle vara helt omöjliga att använda efter en sådan övning. En rad obekväma frågor skulle ställas av väljare/skattebetalare. Tidigare beslut skulle ifrågasättas och Fömin och hennes ”sakkunniga” skulle ifrågasättas å det grövsta.

  Jag tycker trots allt att FM skulle ha en sådan ryggrad att man genomförde en beredskapsövning. Dels för att backa upp påståendet att vi kan försvara hela landet och dels att ingen avgörande materiel saknas.

  Resultatet av övningen, oavsett, skulle givetvis vara en tung faktor i utredningarna/beredningen om vårt framtida försvar.

  I början av nästa år (om mindre än 6 månader) skall vi ha en personalfylld, samövad och materiellt uppfylld stridsgrupp färdig enlig direktiven från vår regering.
  Kanske vore ide att prova denna någon gång under januari-mars?

  Fömin kanske vill veta hur lång tid det tar innan den kommer till Gotland. (Ön i Östersjön)
  Vilket LV-skydd den har under transport och på ön?
  Hur den får med sig am, livsmedel, vatten, reservdelar m.m.?
  Hur lång tid det tar för stridsvagnskompaniet att vara insatsklart och samövningar kan påbörjas?
  Vilka behov finns för FV och LV att samöva vid en sådan insats.

  Ja, listan kan göras lång på frågor som saknar ett svar.
  Frågan är dock om någon vågar ställa frågorna?
  Personal finns?
  Pengar finns?
  Någon typ av förmåga finns att öva?
  Finns modet att ställa frågorna hos någon?
  Finns modet att läsa av svaren hos någon?

  Avslutningsvis tycker jag väl att spänna bågen till 8000 man enbart vore att lyssna till den sträng som brast. Realistiskt kanske en siffra runt 800 man och en enda enkel uppgift vore genomförbart! Att utöka till fler än en uppgift och flera riktningar är inte rättvist med tanke på logistik och numerär i dagens FM. Ett totalt kaos ger inget att utvärdera!
  Första övningen behöver kanske inte ens innehålla stridsmoment. En ren marsch- och transportövning. Samla kompanier, plutoner, lv, ing, art, underhåll, o.s.v. på en plats och gå en kortare väg stridsgrupperat.
  Jag tror det räcker!

  Jag antar att de olika delarna i ”Riksbataljonen” kommer att hårdträna och genomföra en hel del försvarsmaktsgemensamma övningar under hösten. Ser dock inga tecken just nu på detta så det skall bli spännande att följa!

  Teaterdirektören.

  P.S. Hört på ett förband nära dig för några år sedan.

  ”Kupplarm övning, kupplarm övning”!
  ”Vem f-n stängde av strömmen?”
  ”Det är det första man får räkna med”!
  ”Hur f-n ska vi då få ut larmlistorna?”
  ”De ligger ju i datorn”?
  ”Löjtnant, vi kommer inte in till vapenförvaringen! Kortläsaren har slutat att fungera!”
  ”Ring och säg att vi inte är med på den här j-vla övningen!” (irriterat)
  Man hör pipande knappljud från en mobiltelefon och en kortare tystnad.
  ”Det finns ingen täckning på mobilnätet längre!” (från en upphetsad flåsande röst)
  ”Vad f-n gör vi med fordonen, alla förarna är ju i Skövde på utbildning?”
  ”Det är ju lunch nu, vi går och äter innan den kallnar!” (Chefsbeslut?)

 • Göran Frisk

  Klart försvaret ska öva och kontrolleras. Förtroende är bra men kontroll bättre. Kan vi dessutom öva de tre försvarsgrenarna tillsammans i integrerad operation för att stödja Baltikum vid ett ryskt överfall vore det mycket bra. Då kommer oxå Gotlands betydelse att aktualiseras. Sjötransporter som måste skyddas, områden och baser som måste luftförsvaras . I en sådan beredskapsövning skall naturligtvis baltiska förband inbjudas. Vi har i åratal genomfört skarp minröjning i baltiska farvatten. Vi har således förberedda sambandsvägar. Vi har skänkt luftförsvarsförband till de baltiska staterna. Goda förutsättningar för gemensamma övningar är för handen. Göran Frisk

 • Göran Frisk

  Genomför en försvarsmaktsgemensam övning så att alla tre försvarsgrenarna kan genomföra en samordnade övningar. Låt övningsförutsättningen vara ett ryskt angrepp på Baltikum. Gotlands betydelse kommer att bil högst påtaglig. Öva svenskt stöd enligt solidaritetsföklaringen. Bjud in de baltiska staterna. Vi har redan goda förbindelser genom den försvarsmateriel vi levererat och den skarpa minröjning som vi deltagit i under många år. Göran Frisk