≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

– Vad är moderaternas försvars- och säkerhetspolitik?

Moderaterna, vi arbetar för att stärka Sveriges försvar och försvarsförmåga. Vi ska ha ett starkt försvar som är modernt och relevant. Det är viktigt att komma ihåg varifrån vi kommer. När alliansen tillträdde var vår försvarsförmåga bristfällig. Vi hade låg beredskap och låg tillgänglighet. Vi är nu uppe i arbetet med att stärka vår försvarsförmåga jämfört med hur det såg ut 2006.

Det här arbetet ska ses i kontexten att Moderaterna, ja hela alliansregeringen tycker att vi ska bygga säkerhet med andra länder, och vi ska vara med och ta ansvar. Både för internationell fred och säkerhet, men också säkerheten i Europa. Vi har svårt att se att om något händer ett enskilt land i vårt närområde, att det bara skulle få konsekvenser för det landet.

För oss som moderater är ett nästa naturligt steg i utvecklingen ett NATO-medlemskap. Redan idag som partner till NATO kan vi delta i insatser och ta del i kvalificerade övningar som kan stärka vår försvarsförmåga.

– När bedömer du att IO 2014 är införd – fullt övad med sin materiel?

Regeringens inriktning är att samtliga förband ska ha en fastställd mobiliseringsplan och vara uppfylld med personal och materiel vid utgången av 2014. Det här kommer att innebära att delar av vissa förband fortfarande kommer att vara bemannade med värnpliktig personal.

Sen beror det på hur snabbt Försvarsmakten kan fylla upp med den frivilligt rekryterade personalen. Där finns det ju bedömningar som säger att det i slutet går väldigt långsamt. Det här har vi också sett och det är därför vi föreslår ökade anslag för att komma till rätta med inte minst rekryteringen av den tidvis tjänstgörande personalen.

Sen ska vi komma ihåg att det här med ”uppfyllda förband” inte innebär att det är tomt idag, vi har fortfarande värnpliktiga att tillgå. Men, det är viktigt att den här rekryteringen kommer i ett ordnat tempo, att det inte drar ut för länge.

– I händelse av en väpnad konflikt i vårt närområde i framtiden, vilket eller vilka områden i Sverige bedömer du skulle då vara mest utsatta?

Där vill jag börja med att såväl Riksdagen, regeringen och nu Försvarsberedningen slagit fast, gjort bedömningen, att ett enskilt angrepp direkt mot Sverige, det ser vi som osannolikt under överskådlig tid. Men, det kan ske incidenter med militärt våld inblandat även i vår region. På sikt tror jag det är klokt att inte utesluta någonting.

Jag tror att det är oklokt, jag tror inte att det går att peka ut något enskilt område, att det här skulle vara mer eller mindre troligt. Tanken med det försvar som vi nu bygger är att det ska kunna användas på flera ställen och kunna vara väldigt rörligt.

– Hur ska vi förhålla oss till de ryska satsningarna på sina militärutgifter?

Det är ju en populär fråga. Först vill jag säga att vi har en god bild av utvecklingen i Ryssland, den politiska, den ekonomiska och den militärteknologiska sidan. Sammantaget är det en oroande bild av den totala utvecklingen i Ryssland, inte minst bristen på demokrati och respekten för mänskliga fri- och rättigheter.

Det vi kan se är att de har väldigt ambitiösa planer. Vi kan se ett resultat redan nu i form av ökad övningsverksamhet och ökad modernisering av materielen. Jag sätter inte ett lika-med-tecken mellan ökad förmåga och ett ökat hot. De senaste uppgiften jag har av Rysslands andel för ”Military spending” i världen är att 2000 var det 3,6 % av världens totala försvarsutgifter och 2012 var det 3,8 %. Det här sätter det hela i ett sammanhang och det är klart att vi följer det här noga. Det är viktigt att vi har god kunskap om det här.

– Ni har haft en stor inflytandemakt halva tiden av 2000-talet. Vilket är det sämsta beslut ert parti har tagit eller medverkat i under den tiden?

Jag tycker att vi, den här regeringen, har åstadkommit mycket på det här området. Man måste faktiskt gå tillbaka till hur läget såg ut i mitten av 00-talet. Det var en stor osäkerhet kring hur Försvarsmaktens uppgifter och utformning skulle vara samt låga beredskapskrav och låg tillgänglighet. Här tycker jag att vi kommit en bra bit på väg, vi har en bättre försvarsförmåga än 2006.

Det enskilt viktigaste området att vara stolt över är den Veteransoldatspolitik som Alliansen både har drivit och börjat implementera. Det var något som saknades. Där finns det mera att göra, även om vi kommit en bra bit på väg.

Det har hänt mycket, sen får man vara ödmjuk att inse att man blir tvungen att justera. Man har aldrig tillgång till all information när man ska fatta beslut om framtiden.

– Om ni skulle få lika stort inflytande igen efter valet 2014, vilken är den viktigaste ändringen ni vill göra av den nuvarande politiken?

Jag skulle vilja fortsätta att arbeta för att vi ska få det här moderna, starka och effektiva försvar som vi arbetar med nu. Vi har nu chansen inför nästa försvarspolitiska inriktningsbeslut, det är ju en av mina tre huvudsakliga prioriteringar – att förbereda detta för att det ska bli så bra som möjligt. Att ge Försvarsmakten en inriktning för tiden 2016 och framåt. Där är det viktigt att kunna använda alla instrument som finns för att kunna fatta ett klokt beslut som ger handlingsfrihet inför framtiden.

– I november 2010 sa din företrädare att vi skulle ha 100 Gripen C/D, och att det var betydligt mer än vad de nordiska grannarna har. I januari i år, drygt två år senare, gav regeringen klartecken för att ersätta dessa med 60 Gripen E samtidigt som osäkerheten i närområdet har ökat. Hur hänger detta ihop?

Det vi har gjort är dels en överenskommelse med Schweiz för att säkra vår framtida stridsflygförmåga, där vi också fått Riksdagens välsignelse att beställa en anskaffning av nästa generations stridsflygplan. Det är den beställning som ligger nu, det är det beslut som regeringen fattat nu.

Det är en sammanvägd bedömning grundad på, inte minst Försvarsmaktens underlag. Väg ihop ekonomi, väg ihop partner så är det här som regeringen fattat beslut om. Vi har också givit oss själva möjligheten att inte gå vidare, om Schweiz eller något annat land inte går vidare.

– Uppfyllnaden av insatsorganisationen halkar kraftigt efter planerna när det gäller de deltidstjänstgörande soldaterna. Vem har ansvaret, och vad vill moderaterna göra åt problemet?

Den sammantagna bilden är ju att det finns ett stort intresse för Försvarsmakten. En hel del rekrytering har gått väldigt bra. Vi har sett en ökning från 20 000 intresserade förra året till 33 000 i år, och en ökning av antalet antagna från 3 000 till 4 500. Vi kan också se att Försvarsmakten både nått och överträffat sina mål när det gäller de kontinuerligt anställda.

Men, precis som du säger så har rekryteringen och utbildningen av GSS/T gått betydligt sämre och långsammare. Det här har vi självklart uppmärksammat, och därför tillför vi nu extra medel för att få upp tempot i rekryteringen. Samtidigt ska man också komma ihåg att det egentligen inte är förrän i år som GSS/T har rekryterats och utbildats i det nya systemet.

Förhoppningen har också varit att rekrytera ur det som lite slarvigt kallas värnpliktsmagasinet. Där har det gått olika bra på olika ställen. En del förband har verkligen lyckats. Därför har har vi sagt att Försvarsmakten måste följa den här frågan och vidta aktiva åtgärder. Man måste också sprida goda exempel i övriga Försvarsmakten.

Det här är en viktig fråga. Vi är väldigt tydliga mot Försvarsmakten att det här måste förstärkas, för vi behöver de här tidvis tjänstgörande. Samtidigt är det här en ny modell, och det kräver att övriga delar av samhället förstår nyttan av varför man ska anställa någon som är tidvis tjänstgörande i försvaret.

– Det finns centrala moderata företrädare som menar att både den ryska moderniseringen inte kommer att lyckas, och att de stora övningarna under året inte ännu påverkar de långsiktiga trenderna. I förgår fick du en bedömning från Försvarsmakten i Perspektivplanen som sa att den ryska reformen kommer att lyckas i huvudsak. Vem ska ändra sig?

Jag ser det inte på det sättet, utan vi har begärt in underlag till Perspektivplanen. Vi har också precis fått en sammanvägd omvärldsbedömning som Försvarsberedningen har gjort, bland annat på basis av vad Försvarsmakten har sett och sagt tidigare. Jag ser inte en stor diskrepans här. De signalerna sänder inte Försvarsmakten till oss.

Samtidigt ska vi väga samman det vi vet nu, och det vi vet fram tills vi ska fatta vårt inriktningsbeslut. Då är det bra att vi har haft en försvarsberedning som gjort ett nogrannt arbete med inspel från myndigheter och Utrikesdepartement, Försvarsdepartementet och andra experter.

Utfifrån det får de skriva sin försvarspolitiska rapport, även i det arbetet har vi med experter från Försvarsmakten. Sen ska det här processas i departementet för att sen bli en bra produkt som kan stka ut vägen för framtiden.

Partiet avslutade i helgen sin stämma och där avslogs följande tillägg: ”För att i rätt tid kunna möta möjliga förändringar i omvärldsläget ska försvarsmakten ges i uppdrag att planera för styrketillväxt.” – Vilka är skälen, enligt moderaterna, till att Sverige satsar närmare 2 Mdr SEK/år på en strategisk underrättelsetjänst?” (Skriftligt svar)

Sverige har och ska ha en kvalificerad underrättelsetjänst med förmåga att följa omvärldsutvecklingen noga. Det är avgörande för att kunna upptäcka hot mot Sverige, följa den militära utvecklingen i närområdet och analysera förhållanden av betydelse för vår medverkan i insatser. Mitt fokus är att stärka vår försvarsförmåga som bl.a. ska möjliggöra omvärldsbevakning och insatser såväl nationellt, i närområdet och utanför närområdet.

Comments on this entry are closed.

 • Svartmålaren

  ”…vara uppfylld med personal och materiel vid utgången av 2014.”

  Ja, jag har då svårt att se hur någon som verkar i eller kring FM skulle kunna rösta på m i det kommande valet.

 • Sven Hugosson

  Intressant att konstatera att man förlitar sig på värnpliktig personal för att skapa mobdugliga förband. Varför inte gå ut till ”tjänstedugligs årsklasser” (25 – 35 – åringar) och erbjuda en rejäl premie (50000 kr) för att skriva på som ”deltidare” (ett gammalt fint namn är ”reservister”). Därtill ett fast årsarvode (12000 kr) oberoende av tjänstgöring. 1,5 kMkr engångskostnad plus 360 Mkr per år för 30000 soldater. Billig försäkringspremie. Välutbildade soldater som lätt uppdateras på ny materiel etc.

  För övrigt upprepas samma mantra som förut.

 • Pelle

  Borde inte frågan lyda:

  ”VAR är moderaternas försvars- och säkerhetspolitik?”

 • Sergeant Suurcart

  Att vpl:er ska fylla upp T-tjänsterna går ju någorlunda de har ju inte tillräckliga incentiv för att bryta studietid/arbetstid för en T-tjänst och arbetslösa vpl:er vill hellre ha K-tjänster, tycker man borde fokusera på att få K-soldater att gå till T istället för att sluta helt, och att man i början av systemet planerar för en högre andel K soldater för att duka för T-dugliga soldater (samt att K-soldater ger bättre OP och SOU ansökande).
  I övrigt blundar hon ju helt för de problem som presenteras i frågorna och besvarar inte ens kritiken, därmed blir ju intervjun intetsägande.

 • Per Tengblad

  Problemet før Førsvarsministern ær att hon som en del av regeringen omfattas av kollektiva beslut. Hon har helt enkelt inte mandat att svara på de aktuella frågorna på något annat sætt en det redovisade.

  Regeringen har førsatt sig i en næst intill omøjlig situation i førsvarsfrågan. De vet att de gjort en allvarlig felbedømning i omværldsanalysen. Værlden tror fortfarande på den væpnade kampen som politikens fortsættning med andra medel, det visar hela Ostasien, Ryssland och inte minst USA. Før att inte tala om alla entusiastiska tillskyndare till assymetrisk krigføring i Mellanøstern.

  Problemet ær att Moderaterna också vet att valmanskåren tills vidare ær helt ointresserad av førsvarsfrågan, att ta medel från ”vård, skola, omsorg” ær helt oaktuellt før væljarna liksom det vore att ta resurser från førvaltning, miljøværn eller bistånd før politikerna.

  Det finns nog bara två vægar till en mer realistisk finansiering av ett førmågelyft av vårt førsvar.

  Antigen att det sker något riktigt obehagligt på ett lagom avstånd.
  Inte Kina mot Japan om några øar, det ær før långt borta. En aggression mot Litauen vore før næra, då ær det nog førsent. En ny incident i Georgien eller Ukraina kanske skulle væcka lagom engagemang.

  Eller att rekryteringslæget gør att vi måste aktivera tjænsteplikten och så gømma det i en allmænn diskussion om aktivering av de unga och økad integration av nya unga svenskar.

  Då kan kanske førsvaret få en tredje-fjærdedel av årsklasserna, de som inte væljer vård , omsorg eller katastrofskyddd før sina exempelvis fyra månaders tjænsteplikt. Denna tredjedel kan sannolikt finansieras från en ”plikt budget” utanfør dagens førsvarsbudget, till allas fromma.

  Valmanskåren får fart på ungdommarna, politikerna kan øka førsvarsanslaget utan att behøva var utmanande och førsvaret økar rekryteringsbasen samtidigt som personalkostnader till dels kan omvandlas till ex. nærvaro på Gotland.

  Per Tengblad

 • PM

  Jo! Det stämde att Moderaterna en gång stod för detta. Idag finns inte Moderater samlade i ett politiskt parti lika lite som att dom som idag kallar sig Moderater för en försvars och säkerhetspolitik.

 • ReasonCriticism

  Det är ju ganska sorgligt att det inte längre ens är märkligt när FöMin väljer att uttrycka sig med ”Rysslands andel för ’Military spending’ i världen är att 2000 var det 3,6 % av världens totala försvarsutgifter och 2012 var det 3,8 %” som är ett så UPPENBART försök att använda siffror för att ge en felaktig bild av världsläget. Det måste ju finnas folk på FöDep vars enda jobb är att leta efter missvisande siffror som skönmålar. Självklart låter en 0.2% ökning väldigt mkt bättre än det faktum som ligger bakom dessa siffrorna, nämligen att Rysslands utgifter i Miljarder Dollar år 2000 var ca 32.000 och 2012 ca 90.000 (!) dvs nästan en tredubbling! Och ser vi till Rysslands BNP så är det en ökning från 3,7% till 4,5%.
  Ljuger våra ministrar lika tydligt inom alla övriga områden? Hur kan vi tillåta detta?

 • Olof Olsson

  Nästa år är det Riksdagsval, men redan i maj är det val till Europaparlamentet. Jag funderar på att skriva ’Bo Pellnäs’ på en blank valsedel. Han som anser Gotland bör försvaras. Som min första proteströst någonsin. Kommer ej göra större skillnad men blir det större än Kalle Anka-partiet kommer det synas i media och göra visst intryck. Är det någon som har en bättre idé är jag öppen för det.

  • PM

   Bra idé! Eller någon av våra eminenta försvarsbloggare möjligen?

 • Göran Frisk

  Det är gott om tid att förbättra Alliansens försvarspolitik. Det bästa sättet är att fortsätta med konkreta förslag till Karin Enström. Det är lika viktigt att läsa underlag och översätta fikonspråket till vardagssvenska och tydliga siffror. Eftersom politiker i alla partier följer en enda princip DET HELIGA ÅTERVALET bör alla försvarsintresserade i god tid anmäla att man avser rösta på Fp, Kd eller C. Om Alliansregeringen får ytterligare fyra år så ökar möjligheterna till ett starkare försvar. Om S ska samregera med Mp och V så kommer försvaret att få ännu mindre anslag än nu.

  • ReasonCriticism

   Att läsa underlag och översätta till vardagssvenska är just det som Alliansen vägrar, för när det sker så skiner vansinnet genom.
   Inte ens som svar på en tydligt ställd fråga i riksdagen kan vår försvarsminister ge ett rakt svar (läs http://navyskipper.blogspot.se/2013/11/gastinlagg-konsten-att-svara-men-anda.html).
   Att påstå att alliansen med fyra år till vid regeringsmakten skulle göra något annat än att fortsätta med att köra FM ned för stupet finns det INGA tecken på. Om jag har fel så ber jag dig gärna hänvisa till något som visar det.
   Jag ber dig gärna även visa på något som tyder på att en rödgrön regering skulle sänka anslagen?

 • Göran Frisk

  Av uppenbara skäl håller jag med dig. Men jag tror inte att Karin E behöver en massa påhopp. En vänlig sansad ton tror jag har större effekt. M har beslutat att satsa allt som går på den nya JAS-versionen. Det innebär att Marinen och Armén inte får vettiga tillskott. Men luftvärnet ska förnyas vilket är bra. Stridsvagnar förs till Gotland. Våra aktiva förband knyts närmare och närmare till NATO. När det gäller rödgröna vid makten har mig veterligt aldrig det varit frågan om att satsa mer resurser. Mycket långsamt tillförde S resurser till M när ryssarna kajkade omkring i våra skärgårdar. Dåvarande försvarsledningen påsplanerade tillskotten varför styrketillväxten vad gäller ubåtsjaktförmåga blev mycket långsam. Jag tror att Peter Hultqvist är en ensam röst i S. Dessutom är det helt ofarligt för honom att plädera för mer resurser f.n. eftersom S inte har något inflytande i försvarsfrågor f.n.

 • Thomas Björklund

  Jag är inte och kommer aldrig att bli Socialdemokrat men jag vill ändå poängtera att under majoriteten av det Socialdemokratiska regeringsinnehavet efter andra världskriget har det svenska försvaret, relativt omvärlden, varit betydligt starkare än dagens ”försvar”. Jag sätter citationstecken runt ordet ”försvar” eftersom jag anser att det svenska försvaret redan har drabbats av systemkollaps – detta under ett nymoderatlett försvar. Att argumentera ”att det blir än värre” med en rödgrön regering håller inte – om nymoderaterna är inkompetenta i försvarsfrågor, vilket jag anser, så är det bara ett faktum. Inkompetenta politiker ska bort – det är enda sättet att lära dem att vi väljare inte accepterar vanstyre.