≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Styresman

MIKAEL ODENBERGMikael Odenberg

Mikael Odenberg är ledamot av akademien sedan 2010. Han tillhör avdelning V och valdes till styresman för akademien 2014.

Han var landstingsledamot i Stockholms län 1976–1991, riksdagsledamot 1991–2007 och försvarsminister 2006–2007. Under åren 2008–2017 var Odenberg generaldirektör och chef för Affärsverket svenska kraftnät och han blev i december 2016 ordförande i Karolinska institutets styrelse.

Mikael avlade reservofficersexamen i dåvarande Kustartilleriet 1976 och är sedan 1991 major i Amfibiekåren. Han gick Försvarshögskolans chefskurs på Solbacka 1994 och 2009.


Andre styresman

JÖRGEN ERICSSONJörgen Ericsson

Konteramiral Jörgen Ericsson är ledamot av akademien sedan 2001 och dess andre styresman sedan 2017.

Han tog officersexamen 1975 vid Kungl. Sjökrigsskolan och har tjänstgjort inom ytstridssystemet som fartygs-, divisions- och flottiljchef. Han har genomgått Försvarshögskolans chefsutbildning samt högre chefsutbildning vid US Naval War College 94-95.

Ericsson var Generalinspektör för Marinen och Marininspektör 2001–05. Därefter var han Stabschef i Högkvarteret 2005–07. Åren 2007–10 var Ericsson Försvarsmaktens strategi- och planeringschef. Han avslutade sin karriär som Försvarsattaché i Washington 2011–14 och gick i pension 1 april 2015.


Ständig sekreterare

BJÖRN ANDERSONBjörn Anderson

Björn Anderson är generalmajor och ledamot i akademien sedan 1994. Han tillhör avdelning I och valdes till ständig sekreterare i akademien 2009.

Fån Försvarsmakten pensionerades han 2005 och var då chef för Norra militärdistriktet. Han utnämndes som fänrik i pansartrupperna 1969 och har varit chef för Skaraborgs regemente P4/Fo35 under åren 1993-1995. Under åren 2000-2001 var han chef för det Militärvetenskapliga området på Försvarshögskolan.

Inom försvaret har han deltagit i ett antal organisations- och ledningsutredningar som VK83 (expert), FU88 (huvudsekreterare), LEMO (Försvarsmaktens representant) och LU02 (utredare).

Av flera styrelseuppdrag kan nämnas ordförande i den internationella styrelsen för Baltic Defence College i Tartu, Officerares Ideella Stödförening samt styrelseledamot i Statens Försvarshistoriska Museer och Kasernen Fastighets AB.


Andre sekreterare

GUNNAR MAGNUSSONGunnar Magnusson

Gunnar Magnusson är överstelöjtnant och ledamot i akademien sedan 1990. Han tillhör avdelning I.

Han pensionerades från Försvarsmakten 2008 och tjänstgjorde då i högkvarteret som stabschef vid ekonomistaben. Han utnämndes som fänrik vid Kungl. Jämtlands fältjägarregemente 1969. 1987 var han Member of the Royal College of Defence Studies i London. 1988-1990 var han stabschef för 13. fördelningsstaben och 1990-1991 chef för Malmöbrigaden (PB 7).

Under 1991-1992 var han chef för den svenska FN-kontingenten i Libanon. Efter hemkomsten från Libanon tjänstgjorde han i högkvarteret till sin pensionering.

Under 2000-2004 studerade han juridik vid Stockholms universitet samtidigt som han upprätthöll sina befattningar vid Högkvarteret. 2004 tog han en juris kandidatexamen.

Han utsågs till andre sekreterare i Kungl. Krigsvetenskapsakademien 2009.


Skattmästare

Sven-Christer NilssonSVEN-CHRISTER NILSSON

Sven-Christer Nilsson, f. 1944, har lång erfarenhet av svenskt och internationellt näringsliv och har varit koncernchef i Ericsson. Han är tidigare styrelseordförande i Försvarets Materielverk, FMV, och är vidare ledamot av styrelsen i internationella börsnoterade bolag. Sven-Christer är fil. kand. (matematik, teoretisk fysik) vid Lunds universitet och f.d. reservofficer i Artilleriet.


Redaktör

TOMMY JEPPSSONTommy Jeppsson

Tommy Jeppsson är överstelöjtnant. Han är ledamot i akademien sedan 2004 och tillhör avdelning V. Han blev officer 1974 vid Norrlands Trängregemente i Sollefteå. Där har han verkat under tre olika tjänstgöringsperioder i befattningar från pluton- till bataljonchef. Han har genomfört högre militär utbildning i Sverige och Norge. Intresset för strategiska och säkerhetspolitiska frågeställningar är stort och Jeppsson har tjänstgjort som lärare i strategi vid Forsvarets Stabsskole i Norge respektive vid de svenska och finländska försvarshögskolorna. Internationell tjänstgöring har genomförts i Mellersta Östern, i Afrika och på Balkan.

Han utsågs till redaktör för Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift 2007.