Årets sista sammankomst, onsdagen den 4 december i Sverigesalen på Försvarshögskolan, var publikdragande med närmare 150 deltagare anmälda. Att utrikesministern och Ledamoten Carl Bildt var främsta dragplåster förringar inte ledamoten Åke Sellströms redovisning rörande inspektionsverksamheten avseende kemiska stridsmedel i Syrien, respektive avdelning IV:s genomgång av en genomarbetad studie om nolltolerans för förluster i samband med internationella insatser.

Bred exposé av ledamoten Bildt

Att lära av det förflutna var det inledande budskap som gavs, vilket sedan återkom genom exemplifierande nedslag i historien från händelserna före första världskrigets utbrott, från såväl den internationella scenen som den inhemska där den 1913 nyligen färdigställda Bodens fästning, respektive pansarbåtsinsamlingen gav relief åt en svensk militär uppbyggnad, vilken jämförelsevis var av ganska modest omfattning.

Första väldskrigets final och dess efterspel födde en närmast euforisk fredsoptimism, en ny geostrategisk situation i Östersjöregionen med fria baltiska stater och stor tilltro till förmågan hos det nytillkomna Nationernas Förbund och ett svenskt nedrustningsbeslut 1925. Med resultat att svenskt försvar i april 1940 lämnade åtskilligt i övrigt att önska, brister som massiva försvarsansträngningar till trots inte bar frukt förrän några år efter fredsslutet 1945.

Hela förra seklet upptogs militärt av planering för krigsfall vilka som presumtiva antagonister räknade främst Tyskland och Ryssland. Efter 1945 främst mot Sovjetunionen där efterkrigstiden såg uppbyggnaden av ett starkt totalförsvar som, oaktat fluktuationer, i stort kunde bibehållas fram till det militärt överstarka sovjetimperiets påbörjade utmarsch ur historien 1989. Post Berlinmuren kom att karakteriseras av genomgripande svenska militära förändringar, invasionsförsvarets svanesång och internationella insatser i högsätet fram till 2009 då ett återtagande av nationellt fokus inleddes.

Carl Bildt såg inga realistiska militära hot mot Europa givet fortsatt sammanhållning inom EU och att den transatlantiska länken fortsatt håller liksom substansen i Natos artikel 5, men varnade samtidigt för de faror som lurar därest unionen går mot implodering.

Frågor från auditoriet som omspände alltifrån militära kapacitetsfrågor, via situationen i Ukraina, till Carl Bildts syn på solidaritetsförklaringen och civil krishanteringsförmåga.

Syrien och kemiska stridsmedel

Åke Sellström redogjorde för sin roll som chef för FN:s inspektionsgrupp i Syrien. Sellström beskrev mycket intresseväckande hur han fick uppdraget, hur ett team skapades av tämligen disparata deltagarorganisationer, jämte hur insatsen fullföljdes.

God förmåga i förhandlingsteknik verkar vid sidan av genuin ämneskunskap ha varit ett succékriterium för teamet för att erhålla tillträde till områden vilka stod under kontroll av högst skiftande grupperingar vilka i tillägg var nästintill ohanterligt många.

Att denna helt civila insats inte var fri från farligheter påvisade Sellström genom att återge nog så dramatiska skeenden där de olika lokala aktörerna verkar haft en förkärlek för att låta vapnen tala, om än bara för att för det mesta sätta skräck i inspektionsteamets verksamhet, för vilka påtryckningar FN inte fick vika ner sig.

Sellström redogjorde för vad som uppnåtts, och det kändes verkligt positivt att få höra att insatsen bidragit till en öppning i en tidigare ytterligt låst situation i och med det syriska accepterandet av att gå med i kemvapenkonventionen och därmed ett uppgivande av kemiska vapen. Varmed öppnats upp för en dialog med omvärlden.

En intressant vision

Debatten om förutsättningarna att undvika förluster i samband med internationella insatser utgår från en studie bedriven inom avdelning IV. Ytterligt intresseväckande redovisades denna omfattande studie, vilken inte ska återges här eftersom denna kommer att ges ut från trycket och publiceras i regi av akademien.

Avslutning

Sammankomsten var ytterligare en i raden av möten som på senare tid karakteriserats av hög ”kvalitetsribba”; en verksamhet som glädjande nog lockar en växande åhörarskara, också innefattande många unga militärer och civila studerande vid FHS kurser.

Tommy Jeppsson