Akademien har under Almedalen 2021 genomfört ett seminarium inom ramen för Försvarsforum och projektet Säkerhet i morgondagens Europa – svenska perspektiv. Seminariet syftar till att ge information om aktuella säkerhets- och försvarsfrågor.

Totalförsvaret – från ord till handling
– Vårt lands beredskap och förmåga att möta kriser och hot

Satsningar på det militära försvaret har successivt skett. Men för att få ett fungerande totalförsvar, måste även den civila delen av samhället inkluderas i ett civilt försvar. Hur stärker vi hela samhällets skydd mot fredstida kriser, krigshot och krig? Vilka utmaningar finns?

Se hela programmet här

Försvarsforum är ett samarbete mellan Allmänna Försvarsföreningen (AFF), Försvarsutbildarna och Krigsvetenskapsakademien (KKrVA).