Onsdagen 27 oktober kunde akademien glädjas över att ledamoten Lars Wedin senaste bok, From Sun Tzu to Hyperwar, A Strategic Encyclopedia presenterades i samband med en release som avhölls vid Försvarshögskolan.

Efter att hedersledamoten, Viceamiral Frank Rosénius hälsat välkommen följde inledningsord av Kungl Krigsvetenskapsakademiens Styresman, General Sverker Göranson. Författaren, ledamoten, Kommendör Lars Wedin gavs därefter tillfälle att presentera boken vilket gjordes spirituellt och grundat på en lika djup som bred kunskap i ämnet strategi. Frågor och diskussion under ledning av hedersledamoten, Viceamiral Frank Rosenius följde varefter en enkel samvaro och mingel avslutade en givande eftermiddag.

De inledande orden av akademiens Styresman återges nedan efter inhämtat tillstånd. Dessa inspirerar till såväl eftertanke kring strategiämnets betydelse som läsning av boken.

Tommy Jeppsson

Styresmannen, General Sverker Göranson:

Det är med extra stor glädje i mitt hjärta som styresman i KKrVA, men kanske framförallt som en som alltid varit intresserad av såväl teoretisk taktik som av strategi, som jag har nöjet att ta till orda här i eftermiddag. Det känns mycket positivt att vi nu nått målgång med ett flerårigt projekt i syfte att framta ett i dagen och historien förankrat militärstrategiskt konversationslexikon eller uppslagsbok med utgångspunkten i säkerhet och försvar. Alltså den changer där strategi är född och hör hemma även om begreppet idag misshandlas av många.

I dagens värld med alla dess digitala möjligheter är det enligt mitt förmenande än mer viktigt att säkerställa att vi kan och förstår de grunder och den terminologi på vilka främst den militära planeringen byggs från politiska mål till manövrering på slagfältet. En kedja som måste förstås för att kunna tillämpas och som i dagens integrerade värld och blixtsnabba kommunikativa miljö blir ännu viktigare att förstå, kunna och tillämpa.

Denna allomfattande strategiska uppslagsbok hämtar sina beskrivningar och förklaringar med tyngdpunkt i västvärlden, vilket är både rätt och viktigt, men tar som komplement både asiatiska och ryska exempel för att skapa jämförelser och därmed en optimalt strategiskt balanserad kvalité.

Boken är relativt kort, kompakt och ändå väldigt väl förklarande avseende hur strategi vuxit fram genom historien och fungerar därför utmärkt som både intressant läsning men också som ett viktigt verktyg i såväl dagens undervisning på Försvarshögskolan men också i dagligt arbete i Försvarsmakten.

Till detta kan också tillföras att alla större organisationer kan dra nytta av detta för att förstå vad strategi är och hur den ska tillämpas icke minst hos dem som styrs utifrån politiska mål.

Alla måste förstå att strategi, där den fötts, inom ramen för säkerhet och försvar har sin utgångspunkt i att motstridiga politiska viljor/mål möts vilket i sin förlängning ytterst, oavsett hybridmiljö eller ej, skapar risker med våldsinslag. Likväl är strategi applicerbart i flera områden men används idag ofta på nivåer och områden där det knappast hör hemma.

Eftersom dagens värld i hög grad bygger på strategi i samklang och samarbete krävs att vi – olika individer, organisationer och olika länder – förstår vad olika termer betyder – denna bok är ett viktigt verktyg för just detta.

När debatten går varm måste vi förstå vad det är som sägs och vi måste själva förstå vad vi säger.

Det är med stor glädje vi idag presenterar

FROM SUN TZU TO HYPERWAR A STRATEGIC ENCYCLOPEDIA

av Kommendör Lars Wedin som kan ge oss de rätta förutsättningarna att inte bara förstå strategi utan hjälper så att vi förstår varandra i strategiska samtal.

Beställ boken här