Projektet ”Svensk säkerhet efter 2014” avslutades ombord på Sjöofficerssällskapets fartyg Segelkronan under torsdagskvällen. I avslutningen deltog huvuddelen av de författare som medverkat i projektet och de personer som ansvarat för att det skrivna ordet omsatts i ett antal publikationer, krönta med boken ”För Sveriges säkerhet”.

En summerande diskussion leddes av akademiens styresman Frank Rosenius. Under den framkom att akademien med detta projekt har varit rätt i tiden och fått ett bra genomslag hos såväl politiker, myndigheter, media som allmänhet. Mycket av diskussionen kom därför att handla om hur akademien bör ta tillvara denna framgång och kunna gå vidare i olika arbeten. Bland intressanta inlägg fanns förslag om att akademien bör utarbeta en strategisk idé och föreslå en ny säkerhetsmodell för Sverige. Inte minst skulle det vara värdefullt om akademien som en oberoende part kunde göra en ekonomisk analys och presentera ett seriöst alternativ före det att försvarsberedningen mer handfast bereder frågan. Efter avtackning av alla som medverkat i arbetet intogs middag på fartyget.

Vad akademien kommer att göra i nästa steg övervägs för närvarande och kommer att presenteras under våren. Före dess kommer dock projektets överväganden, slutsatser och rekommendationer att publiceras i en engelsk utgåva, vilken är planerad till mars/april.

 

Mer av samma skribent