Brigadgeneral Stefan Andersson (t.h) övertar befälet efter dåvarande Brigadgeneralen Karl Engelbrektsson.Kring rubricerat ämne talade Brigadgeneralen och akademiledamoten Stefan Andersson inför ett tjugotal åhörare som representerande huvuddelen av Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelningar. Sammankomsten hölls på Försvarshögskolan den 3:e april och Stefan Anderssons redogörelse kan hävdas ha särskilt intresse då han under lång tid arbetat såväl med den svenska utvecklingen av Battle Group (BG) konceptet, varit chef för BG 11 liksom arbetar med dess efterföljare BG 15.

Talaren betonade vid flera tillfällen att EU behöver sina BG med hög beredskap givet nutida krisers snabba förlopp vilket exemplifierades med händelsekedjan i samband med den arabiska våren. Politiskt har utvecklingen av förbandstypen varit en fokusfråga för Sverige med bland annat nära koppling till Försvarsmaktens kvalitetsutveckling och stärkandet av det nordiska samarbetet.

Nordic Battle Group 08 (NBG 08) innebar att starta i ruta noll för genomförandet av ett projekt som i mycket gav viktiga erfarenheter samtidigt som Riksrevisionsverket riktade en hel del kritik mot hur verksamheten bedrivits, de höga kostnaderna mm i samband med verkets genomlysning av förbandet. Denna kritik hade ett betydligt positivare tonläge i samband med Granskningen av Stefan Anderssons eget förband, NBG 11, där åtskilliga erfarenheter hade dragits och implementerats från föregångaren NBG 08.

BG konceptet repeterades där förbandet ska kunna påbörja lösandet av uppgifter 10 dagar efter att beslut tagits. Uthålligheten varierar från 30 upp till 120 dagar och deployering ska kunna ske inom en radie av 6000 kilometer med Bryssel som centrum.

Stefan Andersson gav exempel på hur insatser planerats i Sudan, Elfenbenskusten och Libyen, där åhörarna kunde konstatera att det rörde sig om ytterligt genomlysande och noggranna planeringsinsatser som skulle ha varit en förutsättning för framgång därest planerna kommit att implementeras.

Utebliven insats (-er) med förbandstypen har många orsaker. Bland annat egenintresset hos EU medlemsstater, rådande opinionsläge, riskerna för eskallering och konfliktspridning, samt möjligheterna för en lång och kostnadskrävande insats angavs vara orsaker.

Avseende konceptutveklingen pekade Stefan Andersson på vikten av en flexiblare syn på när och hur en BG ska kunna användas samt att man ur de två EU BG som ständigt finns i beredskap ska kunna skapa en efter krisens art behovssammansatt styrka. Betydelsen av ett ökat samarbete mellan de två EU BG som står i beredskap blir då särskilt betydelsefull liksom att den politiska beslutsnivån behöver ges ökade kunskaper om vilket instrument som disponeras.

Sammanfattningsvis betonade Stefan Andersson betydelsen av:

  • Att en bredare och flexiblare syn på när och hur en insats kan ske behövs.
  • Att finansieringsfrågan måste vara löst före en insats.
  • Att utvecklade samarbetsformer behövs för de Eu BG som samtidigt står i beredskap.
  • Att ett aktivare stöd krävs från EU militära stab.
  • Att interaktionen mellan BG ledning och den politiska nivån är önskvärd.

Efterföljande frågestånd blev livlig där Stefan Andersson kunde ge åhörarna kompletterande kunskap och där hans budskap i form av frågan vad det finns för alternativ till EU BG, gav auditoriet grund för vidare egenreflektion.

Tommy Jeppsson