Vid akademisammankomsten den 15 maj valdes överstelöjtnanten Carl Bergquist, strategiske rådgivaren Lars Burström, departementsrådet Annika Brändström, verksamhetsområdeschefen Rickard Knutsson, generaldirektören Dag Hartelius och generalsekreteraren Anna Wieslander in som nya ledamöter i Kungliga Krigsvetenskapsakademien.

Vid samma tillfälle kallades översten Ilmars A. Lejins Lettland, översten Bruce Acker och Policy Director Svein Efjestad Norge som ledamöter.

Carl Bergquist är överstelöjtnant och chef för en stridsflygdivision på F 7. Han har förutom en karriär inom flygvapnet tjänstgjort internationellt. Han har genomgått, förutom högre utbildning vid FHS, Advanced Command and Staff Course i Shrivenham i England. Därvid tog han en Master of Arts vid King’s College i London. Han har dessutom läst Mellanösternkunskap på Luleå tekniska universitet samt Säkerhetspolitisk analys och Rysslandsanalys vid Uppsala universitet. Han är känd genom bloggen Wiseman.

Lars Burström är strategisk rådgivare till GD FMV och FMV:s chefsjurist. Han är utbildad flygingenjör och var fram till sin officerspension chef för Ledningssystemområdet vid FMV. Han har varit expert i två statliga utredningar och är ordinarie ledamot i Kungl. Vetenskapsakademiens Nationalkommitté för Radiovetenskap.

Annika Brändström är departementsråd och chef för Kansliet för krishantering i regeringskansliet. Hon är doktor i statsvetenskap och har en fil.mag. från Stockholms universitet. Hon har varit utredningssekreterare i en statlig utredning om nationell krishantering.

Rickard Knutsson är verksamhetsområdeschef för civilt försvar och krisberedskapsanalys vid Statens veterinärmedicinska anstalt. Han är agronomie doktor och har genomgått en strategisk chefsutvecklingskurs vid FHS. Han är publicerad i ett antal verk och har dessutom medverkat i akademiens forsknings- och studieprojekt KV21.

Dag Hartenlius är generaldirektör vid FRA. Han har en fil.kand. Han har varit ambassadör i Tallin, Warszawa och EU/Bryssel. 1999-2003 var han chef för UD:s enhet för Ryssland och Östeuropa.

Anna Wieslander är generalsekreterare i Allmänna försvarsföreningen samt Director Northern Europe, Atlantic Council. Före dess var hon kommunikationschef och stf direktör vid Utrikespolitiska institutet. Hon har en fil.mag. i statsvetenskap från Lunds universitet samt genomgått FHS högre totalförsvarsutbildning. Hon är publicerad i ett antal verk.

Ilmars A. Lejinš är lettisk överste och genomgår f.n. den högre stabsutbildningen vid Baltic Defence College. Han kommer därefter att bli assisterande stabschef (ACOS) för Joint Force Development vid Natos Allied Command Transformation, Norfolk USA.

Han utbildades till officer i Sverige och examinerades som infanteriofficer 1996. Han har tjänstgjort på alla nivåer och 2016 utnämndes han till brigadchef för den lettiska mekaniserade brigaden.

Bruce Acker är VD för Acker Enterprises AB. Han har en bakgrund som överste i det amerikanska flygvapnet. Han har varit USA:s försvarsattaché i Sverige och i Malaysia. 1997-2000 var han chef för “320th Missile Squadron”. Han är utbildad vid Air Force Academy (BS), US Air Force Institute of Technology (MS) och Air War College (MA- Strategic studies).

Svein Efjestad är Policy Director vid norska försvarsdepartementet (högste tjänsteman vid departementet) och i den rollen huvudansvarig för internationellt säkerhetspolitiskt samarbete såväl inom Nato som bilateralt. Före dess var han chef för Säkerhetspolitiska avdelningen vid norska försvarsdepartementet (1995-2013). Han har en mastersexamen från Oslo Universitet.