Vid dagens akademisammankomst har akademien valt in sju nya ledamöter och kallat professor och överste John Andreas Olsen från Norge som ledamot.

Valda ledamöter är brigadgeneral Fredrik Ståhlberg, flottiljamiral Ewa Skoog Haslum, generalmajor Mats Helgesson, professor Magnus Jerneck, länsråd Ulrika Gradin, försvarsråd Johan Raeder och departementsråd Kristina Bergendal.

John Andreas Olsen är en flygvapenofficer med mycket djup och teoretisk kunskap samtidigt som han innehar praktisk erfarenhet från internationell verksamhet. Han är norsk försvarsattaché i London. Tidigare har han genomgått generalstabsutbildning vid Führungsakademie der Bundeswehr och disputerat i ”history and international relations” vid De Montfort University. Därutöver har han en master i ”contemporary literature” från University of Warwick och en master i engelska från universitetet i Trondheim. Han är bland annat författare till ”Strategic Air Power in Desert Storm (2003)” och “John Warden and the Renaissance of American Air Power (2007)”.

Fredrik Ståhlberg är en erfaren arméofficer med djupa insikter om arméns behov och framtid. Han tjänstgör vid högkvarteret som armétaktisk chef. Han har tidigare varit chef för Skaraborgs regemente P 4, stabschef vid ATS, stabschef vid FS 15 (Afghanistan) samt försvarsministerns adjutant. Han har genomgått Försvarshögskolans chefsprogram 1999-2001. Som regementschef har han framgångsrikt lett etableringen av Militärregion Väst och har därigenom upparbetat en förtroendefull relation till företrädare inom såväl offentlig förvaltning som näringslivet.

Ewa Skoog Haslum är en öppen och kommunikativ sjöofficer med god social förmåga, kombinerat med ett mycket gott ledarskap. Hon är vicerektor vid Försvarshögskolan. Hon har tidigare varit förbandschef för fjärde sjöstridsflottiljen,  fartygschef för HMS Sundsvall med bl a en utlandsmission (ML 02) samt tjänstgjort vid högkvarterets utvecklingsavdelning. Hon har genomgått Försvarshögskolans chefsprogram 2008-2010. Hon har under sin karriär tillägnat sig ett brett professionellt nätverk och erfarenhet som bl a skapats av förbandstjänst vid korvettdivisionen, utlandstjänst som fartygschef och stabstjänst i högkvarteret.

Mats Helgesson är en flygvapenofficer med bred erfarenhet över hela spektrumet av flygoperationer utifrån såväl den taktiska sidan som den producerande sidan. Han tjänstgör vid högkvarteret som flygvapenchef. Tidigare har han varit chef på den första JAS 39-divisionen, central flygchef i flygvapnet, chef för flygtaktiska stabens insatsavdelning och insatsstabens utvecklingsavdelning samt chef för Blekinge flygflottilj F 17. Han har genomgått Försvarshögskolans chefsprogram och högre operativa chefskurs. Internationellt har han tjänstgjort i Afghanistan. Under hela karriären har hans förmåga till analys och kloka slutsatser för luftstridskrafterna varit ett signum.

Magnus Jerneck har en framgångsrik forskarkarriär bakom sig som lett till vetande och insikter, vilket är få förunnat att ha. Han har tidigare varit föreståndare för Centrum för Europaforskning vid Lunds universitet, ordförande i Samhällsvetenskapliga fakultetens docenturnämnd, ledamot av bl a EMU-utredningen, författare av underlagsrapporter till även andra EU- relaterade utredningar under 1990-talet, ordförande i Statsvetenskapliga Förbundet, ledamot av UI:s styrelse samt redaktör för Statsvetenskaplig Tidskrift (sedan 2012). Han disputerade 1984 och har publicerat sig i ett antal skrifter. Han har genomgående visat förmåga att förmedla teoretiska insikter och att göra dem relevanta i praktikerns värld. Det är därför ingen slump att han bl. a. utnyttjades flitigt i det utredningsarbete som bedrevs i samband med att Sverige blev medlem i EU och att han, i förlängningen ingick i den konsultativa grupp rörande europeisk integration som fanns i UD.

Ulrica Gradin är länsråd på länsstyrelsen i Västmanland. Före dess var hon departementsråd och chef för Enheten för samordning av samhällets krisberedskap på Försvarsdepartementet under sju år. Hon har också varit överdirektör vid Totalförsvarets pliktverk. Hon har en civilekonomexamen från Mitthögskolan. Hon har en mångårig och bred systemerfarenhet med en mycket god överblick inom området. Hon har betydande erfarenheter på nationell nivå från både regeringskansliet och myndighet och har under senare år även verkat på länsnivå. Med henne får akademien en välbehövlig sakkunnig förstärkning kring det regionala perspektivet. Många anser att denna nivå utgör den svagaste länken i krisberedskapssystemet och i planering för totalförsvaret.

Johan Raeder är försvarsrådgivare vid svenska ambassaden i Washington DC.  Tidigare har han varit försvarsråd vid Försvarsdepartementet samt chef för Enheten för säkerhetspolitiska och internationella frågor vid samma departement. Han har en fil.kand. i fysik från Stockholms universitet. Han har publicerat sig i ett antal verk. Med sin långa erfarenhet från försvarssektorn i Sverige, en karriär som började vid dåvarande FOA på tidigt 1990-tal, har han en hel del att bidra till arbetet inom akademien.

Kristina Bergendal är ställföreträdande chef vid MUST. Hon har tidigare varit försvarspolitisk rådgivare till överbefälhavaren, ambassadråd i Paris och Sveriges delegation vid NATO, handläggare USA och Kanada vid utrikesdepartementet, andre ambassadsekreterare i Abidjan och Bukarest samt redaktör geografi i Nationalencyklopedin. Hon har en fil.kand. i samhällsvetenskapliga ämnen från Lunds universitet samt studerat vid Ecole Militaire: Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale. Hennes erfarenhet och kompetens från två av de viktigaste myndigheterna inom svensk försvars- och säkerhetspolitik och de insikter hon vunnit där kommer att vara ett värdefullt bidrag till arbetet inom akademien.