Vid sammankomsten den 17 maj invalde  Kungliga Krigsvetenskapsakademien David Bergman i avdelning I, Johan Svensson i avdelning IV, Erik Wennerström och Tommy Åkesson i avdelning V samt Staffan Carlsson i avdelning VI.

David Bergman är kapten i signaltrupperna och doktorand i psykologi vid Stockholms universitet. Han studerar för närvarande vid Försvarshögskolan och har tidigare varit chef för specialistofficersutbildningen vid Ledningsstridsskolan i Enköping. Han är utbildad i psykotraumatologi och psyopsoperationer. Bland annat har han varit chef för ett psyopsteam i Afghanistan. I meritlistan finns också en examen från John F Kennedy Special Warfare Center & School i Fort Bragg, där han blev utsedd till Distinguished Foreign Military Student som bäste utländska elev. Bergman är född 1979.

Johan Svensson är generallöjtnant och chef för produktionsledningen inom Försvarsmaktens högkvarter. Han har bland annat varit chef för system- och produktionsledningen vid Försvarets materielverk och chef för Helikopterflottiljen i Linköping. I regeringens utredning om Försvarsmaktens helikopterresurser (SOU 2010:50) var han Försvarsmaktens expert. Han började sin militära bana inom artilleriet 1982 och växlade över till flygvapnet i och med sin tjänstgöring på helikopterflottiljen. Svensson är född 1962.

Erik Wennerström är generaldirektör för Brottsförebyggande rådet och juris doktor. Han har bland annat varit folkrättsrådgivare vid Utrikesdepartementet, chef för internationellt polissamarbete vid Justitiedepartementet samt chefsjurist och chef för EU-verksamhet vid Folke Bernadotteakademin. Som särskild utredare svarade han för regeringens utredning om Informations- och cybersäkerhet i Sverige (SOU 2015:23). Wennerström är född 1962.

Tommy Åkesson är ämnesråd vid Försvarsdepartementet och huvudsekreterare i Försvarsberedningen. Han var även huvudsekreterare i Försvarsberedningen inför det försvarspolitiska inriktningsbeslutet 2015. Som reservofficer är han placerad i brigadstaben vid Norrbottens regemente. Tidigare har han bland annat varit försvarsrådgivare i svenska delegationen till Nato. Han har en filosofie kandidatexamen i historia vid Stockholms universitet och har genomgått högre reservofficerskurs vid Försvarshögskolan. Åkesson är född 1970.

Staffan Carlsson är ambassadör. Han avslutade sin karriär i Berlin och har tidigare varit ambassadör i London och Budapest. Vid Utrikesdepartementet har han som ambassadör arbetat med Europa- och säkerhetspolitiska utredningsuppdrag och bland annat varit chef för enheten för europeiska säkerhetsfrågor. Han har en filosofie kandidatexamen i historia, statskunskap och ryska vid Uppsala universitet. Carlsson är född 1948.