Till nya ledamöter har Kungl Krigsvetenskapsakademien den 26 maj 2021 invalt brigadgeneral Mikael Frisell, kommendör Per Edling, överstelöjtnant Stig Rydell, professor Christer Fuglesang, tekn dr Johan Sigholm, fil dr Pål Jonson, jur dr Marika Ericson och ämnesråd Jörgen Cederberg.


Mikael Frisell är chef för Armémateriel vid Försvarets materielverk. Han har tidigare varit chef för Norrbottens regemente och Militärregion Nord samt Military Assistent till två överbefälhavare. Han är född 1966 och började sin militära karriär som pansarofficer vid Skaraborgs regemente. I Akademien är han placerad i avdelningen för Lantkrigsvetenskap.

Per Edling är chef för Tredje sjöstridsflottiljen i Karlskrona. Han har tidigare varit sektionschef vid den marina produktionsavdelningen i Högkvarteret, fartygschef på ubåt och tjänstgjort på chefsbefattningar i såväl Mali som Afghanistan. Han har en fransk masterexamen i historia och en fil kand i krigsvetenskap. Han är född 1972 och ledamot i Kungl Örlogsmannasällskapet. I Akademien är han placerad i avdelningen för Sjökrigsvetenskap.

Stig Rydell är konsult och pensionerad flygvapenofficer. Han har tidigare varit avdelningschef vid den högre stabsutbildningen vid Försvarshögskolan och tjänstgjort som strategilärare vid såväl de finska som norska motsvarigheterna samt varit utväxlingsofficer vid NATO, Joint Warfare Centre i Stavanger. Han är född 1953 och inom Akademien placerad i avdelningen för Luftkrigsvetenskap.

Christer Fuglesang är professor i Rymdfart på KTH och föreståndare för skolans Rymdcenter samt rymdrådgivare inom Saab AB. Han är välkänd som Sveriges förste astronaut. Han är civilingenjör samt tekn dr i Experimentell partikelfysik vid Stockholms universitet. Han är född 1957 och inom Akademien placerad i avdelningen för Luftkrigsvetenskap.

Johan Sigholm är flygingenjör och tekn dr i informationsteknologi. Han tjänstgör som stabsofficer vid ledningsstaben i Högkvarteret samt som affilierad forskare i försvarssystem vid Försvarshögskolan. Han har tidigare varit postdocforskare och Fulbrightstipendiat vid Harvard Kennedy School och MIT Sloan School i Boston, USA. Han är född 1978 och inom Akademien placerad i avdelningen för Militärteknisk vetenskap.

Pål Jonson är riksdagsledamot för Moderaterna och ordförande i riksdagens Försvarsutskott. Han har tidigare varit kommunikationsdirektör vid Säkerhets- och försvarsföretagen, utrikespolitisk rådgivare vid Moderaternas riksdagskansli och säkerhetspolitisk analytiker vid FOI. Han är född 1972 och fil dr. Inom Akademien är han placerad i avdelningen för Annan vetenskap av betydelse för rikets säkerhet och försvar.

Marika Ericson är chef för Centrum för Operativ juridik och folkrätt vid Försvarshögskolan. Hon har tidigare varit försvarsjurist och juridisk rådgivare vid Högkvarteret samt tjänstgjort i Sudan som Communication Delegate för Röda Korset och i Kosovo som Legal Adviser. Hon är född 1977 och jur dr i internationell rätt vid Uppsala universitet. Inom Akademien är hon placerad i avdelningen för Annan vetenskap av betydelse för rikets säkerhet och försvar.

Jörgen Cederberg är ämnesråd vid Sekretariatet för säkerhetspolitik och internationella relationer på Försvarsdepartementet. Han har tidigare varit ledare för Gruppen för Ryssland och asiatiska frågor vid samma enhet, sekreterare i Försvarsberedningen 2007 och analytiker vid Försvarets radioanstalt samt tjänstgjort vid Frankrikes försvarsministerium. Han är född 1970 och har en fil kand från Lunds universitet. Inom Akademien är han placerad vid avdelningen för Säkerhetspolitisk vetenskap.