Akademien har inbjudits att yttra sig över ett förslag om att inrätta en ny myndighet för psykologiskt försvar. En arbetsgrupp inom akademien har utarbetat ett yttrande, vilket presidiet beslutat att överlämna till Justitiedepartementet. Av yttrandet framgår att akademien välkomnar en sådan myndighet och tillstyrker därför i huvudsak utredningens förslag. Akademien utvecklar i underlaget rollen för det psykologiska försvaret inom ramen för vårt statsskick med en grundlagsskyddad yttrande- och informationsfrihet. Sammanfattningsvis vill akademien därför framhålla:

  • Att befolkningens försvarsvilja och motståndskraft bör vara ett övergripande ändamål för den nya myndigheten utöver de tre övergripande ändamål som utredningen anger,
  • Att reformeringen av det civila försvaret går alltför långsamt,
  • Att samverkan med försvarsunderrättelsemyndigheterna är viktig och att den nya myndigheten måste ges erforderliga befogenheter,
  • Att förslag till krigsorganisation för den nya myndigheten saknas, samt
  • Att vissa uppgifter från MSB, utöver vad utredningen föreslår, bör överföras till den nya myndigheten

 
Yttrandet i sin helhet kan läsas här »