Vid akademiens sammankomst den 21 maj valdes ledamoten Mikael Odenberg till styresman. Han efterträder Frank Rosenius som i enlighet med stadgarna frånträdde sitt ämbete vid samma tillfälle.

Till ny andre styresman valdes ledamoten Bo Waldemarsson.

På nya poster.

Mikael OdenbergMikael Odenberg är generaldirektör och chef för det statliga affärsverket Svenska kraftnät samt ledamot av akademien sedan 2010. Han tillhör avdelning V.
Han avlade reservofficersexamen i Kustartilleriet 1976 och är sedan 1991 major i Amfibiekåren. Han gick Försvarshögskolans chefskurs 1994 och 2009.
Mikael Odenberg var försvarsminister 2006 – 2007 och riksdagsledamot 1991 – 2007. Han är ledamot av Regeringens krishanteringsråd och Totalförsvarets chefsgrupp.

Bo WaldemarssonBo Waldemarsson är generalmajor och ledamot av akademien sedan 1997. Han valdes till ordförande i avdelning III år 2012.
Han är flygvapenofficer med stridsledarutbildning och har genomgått Försvarshögskolans chefsutbildning samt högre chefsutbildning vid US Air War College 1994-95.
Han påbörjade sin bana vid Kalmar Flygflottilj F 12, har tjänstgjort vid Försvarsstaben och Högkvarteret, varit chef för Mellersta Flygkommandot, chef för Högkvarterets planeringsstab och chef för Mellersta Militärdistriktet. Han har tjänstgjort som departementsråd vid Försvarsdepartementet och varit försvarsattaché i Washington. Han pensionerades från Försvarsmakten 2010 och var då särskild rådgivare vid Försvarsdepartementet. Han var expert i Försvarsberedningen 1998-2000.

Jan AnderssonTill ny ordförande i avdelning III valdes Jan Andersson.
Han är generalmajor och ledamot av akademien sedan 1999. Han är flygvapenofficer med flygutbildning och har genomgått Försvarshögskolans chefsutbildning 1987-89. Han påbörjade sin bana vid Norrbottens flygflottilj, F21, i Luleå och har varit divisionschef, chef taktisk utprovningsenhet JAS 39, chef F7, chef Flygtaktiskt kommando och Flygvapeninspektör 2003-2008. Han har tjänstgjort som försvarsattaché i Washington. Han pensionerades från Försvarsmakten 2011 och innehar nu en position som rådgivare, Senior Military Advisor, vid Försvarsexportmyndigheten.

Till skattmästare efter Gert Schyborger valdes ledamoten Leif Vindevåg.

Att ingå i granskningsutskottet som ledamot med hög vetenskaplig kompetens valdes ledamoten Bengt Sundelius på tre år.

Mer av samma skribent