20 aug 2021: Läs mer på Cision

Krigsvetenskapsakademien lämnar yttrande över utredningen ”En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården” (SOU 2021:19)

Inom projektet ”Krigsvetenskap i det 21:a århundradet” (KV21) har Krigsvetenskapsakademien ingående studerat det svenska totalförsvaret och redovisat sin analys av svagheter, behov av åtgärder samt förslag i ett antal böcker och artiklar. En stor del av studien har ägnats åt avsaknaden av ett civilt försvar. Bland annat konstaterades (2018) hur Försvarsmaktens tidigare förmåga till kvalificerat traumaomhändertagande och kirurgi sjunkit avsevärt och att landets behov av traumavård i kris och krig i allt väsentligt numera ska täckas av den civila sjukvården. Projektet ledde fram till bedömningen att marginalerna i den civila sjukvården för stora skadeutfall är små och att mycket måste göras omgående i kris- och krigssjukvården.