av Bengt Lundgren

Ordförande inledde mötet med att hälsa alla välkomna och presentera de inledande talarna.

Mats Bergquist o René Nyberg talar inför akademienFinlands Försvarsministerium tillsatte under förra året en expertgrupp som skulle titta på ämnet ”Sverige, Finland och Nato”. Gruppen bestod av något så ovanligt som två finska delegater (Nyberg och Tiilikainen) och två utländska (Mats Bergquist och  Francoise Heisbourg). Man kan väl grovt säga att gruppen även bestod av två NATO-anhängare och två NATO-motståndare. Uppgiften har varit att dra slutsatser i ett antal frågor, men inte att komma med några rekommendationer. Arbetsmetoden var således uppbyggd kring ”gör vi A så är det troligast att B händer”. Detta gör att rapporten kan betraktas som oberoende och inte enbart som en finsk rapport.

Även med olika känslomässig utgångspunkt i frågan, har man dock varit överens om de svar man avgivit. Man har tolkat ryskt agerande och mot denna bakgrund kommit till ett antal slutsatser. Utredningen kunde konstatera att det Finsk-Svenska samarbetet kommit relativt långt och nått upp till en plattform från vilken nästan alla nästkommande steg är politiska och beroende på den politiska viljan och att dessa steg också är mycket stora. I samband med detta gör man också det analytiska konstaterandet att länderna bör agera tillsammans oavsett vilken väg man väljer.

Efter referaten följde frågor från bl a ledamöterna Hugemark, Mörtberg och Nordbeck.

Rapporten finns att läsa på Akademiens hemsida.

Jean DufourcqDet andra föredraget under den öppna delen var av den i avdelning II kallade medlemmen Jean Dufourcq som talade om utrikes- och säkerhetspolitik. För att anknyta till föregående talare inledde Dufourcq med att berätta om att det i Frankrike återigen pågår en diskussion kring att lämna NATO:s militära del.

Dufourcq började sitt föredrag med att erinra om den förändring som skett sedan kalla krigets slut för 25 år sedan. Världen är idag mer osäker än någonsin och består inte bara av stater som agerar utan det finns ett stort antal multinationella företag med enorm ekonomisk kapacitet och stor påverkan på politik och samhällsutveckling, det finns organisationer och grupperingar som korsar statsgränser och påverkar händelseutvecklingen både positivt och negativt och det finns individer och grupperingar som har som mål att upplösa och förstöra olika stater. Ingen av dessa står under demokratisk kontroll utan agerar utifrån sitt eget intresse, viket gör att det finns ett enormt behov av att återigen stärka staten som aktör.

Frankrike har identifierat ett antal utmaningar som kommer att påverka utvecklingen i världen de kommande åren. Nämnas kan demografi, klimatförändringar, ekonomi och maktbalans. Fragmentering mot små särintressen är en påtaglig trend. Problem uppstår när staten möter motstånd hos företag och organisationer som bara letar profit utan framtidsperspektiv. Dufourcq ser ett behov av att samla västländerna kring denna utmaning och här ser sig Frankrike som en av motorerna i en sådan ”västlig strategi”. Staten måste vara tydligare och minska antalet valmöjligheter inom den ekonomiska sfären eftersom världsekonomi idag är i dåligt skick. Dufourcq var också tydlig med att framhålla att Frankrike alltid kommer förbehålla sig rätten att ha ”franska åsikter”, vilket väl utan att vara alltför våghalsig, kan tolkas som en motpol till amerikanska.

På fråga om han förordar ett svenskt-finskt NATO medlemskap svarade Dufourcq definitivt nej. Han beskrev NATO som en organisation som hörde hemma under kalla kriget och ej längre var relevant. Han passade också på att peka på EU:s handlingsförlamning och bristande beslutsförmåga. Dufourqs lösning på problemet handlar om att skapa en ny starkare överstatlig struktur som t om kan inkludera Ryssland. Att Frankrike skulle ha en ledande roll i en sådan struktur behöver knappast påpekas.

Dufourcq har publicerats ofta både i bokform och som redaktör för tidsskrifter. För den som önskar fördjupa sig finns således ett rikt material att ösa ur.

Mötets slutna del inleddes med en tyst minut över sedan föregående möte bortgångne ledamoten generalmajoren Robert Lugn.

Föregående mötes protokoll lades till handlingarna och inval av nya medlemmar förrättades. Fyra poströster har inkommit till kansliet. Härvid invaldes

  Avd II Överste Patrik Gardesten
  Avd III    General Michel Bydén
  Avd III Brigadgeneral Ingela Mathiasson
  Avd V Institutionschef Lars Hedström

Vidare invaldes Sir Lawrence Freedman (vicerektor vid Kings College i London) som kallad medlem.

Val av presidium och förtroendevalda,

  Styresman 2016-2018    Mikael Odenberg
  Andre Styresman 2016-2018 Bo Waldemarsson
  Skattmästare 2016-2018 Sven-Christer Nilsson
  Ledamot av Gransk­nings­utskot­tet   
  med hög vetenskaplig kompetens
  2016-2019 Inge Jonsson
  Revisor 2016-2018 Johan Andersson, Grant Thornton
  Ledamotsrevisor 2016-2018 Thomas Engevall
  Revisorssuppleant 2016-2018 Johan René

Årsredovisningar för såväl akademi som LAAS godkändes och lades till handlingarna. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Slutligen inbjöd Jan Mörtberg till en samling kring bortgånge ledamoten Bo Huldts gärning.

Denna äger rum den 10 juni kl 1330. Inbjudan kommer att gå ut.

 
Författaren är kommendör samt ledamot av KKrVA och ordförande i dess Avd II.