Torsdagen 25 oktober genomfördes Kungl Krigsvetenskapsakademiens höstsymposium i Försvarshögskolans auditorium Sverigesalen med drygt femtio ledamöter närvarande jämte några intresserade åhörare representerande andra institutioner. Temat var Akademiens på gående projekt Svensk säkerhet efter 2014, vilket handlar om att utifrån ett stort antal säkerhetspolitiska faktorer framanalysera och diskutera vägval som sammanhänger med vår säkerhet i vid bemärkelse. Ett viktigt syfte med symposiet var att ledamöterna skulle kunna ta ställning till och diskutera hittills dragna slutsatser i projektarbetet och därmed ha möjligheter att påverka detsamma.

Substantiella budskap

I Styresmannen, ledamoten Frank Rosenius välkomsthälsning betonades de många frågetecken i omvärldsbilden som också påverkar oss, bland annat vilket ledarskikt som kommer att styra USA och Kina och vad rådande oordning i eurozonen kan ha för konsekvenser. Styresmannen tryckte på vikten av Akademiens fortsatta studieverksamhet bortom projekt 2014, vilken bör ha en sådan framåtblickande och substantiell karaktär att statsmakterna och berörda myndigheter kan erhålla direkta nyttoeffekter från Akademiens verksamhet.

Projektledaren, ledamoten Sven-Christer Nilssons inledning berörde först de radikala förändringar som skett i omvärlden sedan Akademiens projekt initierades och som ur flera aspekter komplicerade projektets utgångsläge. Han kommenterade också inledningsvis den europeiska ekonomiska krisen, USA:s minskade engagemang för europeisk säkerhet, sjunkande medelstilldelning till de europeiska försvarsmakterna och trenden till bilateral samverkan på säkerhetsområdet i stället för en alliansanknuten dito.

Så var det dags för delprojektansvarigas redovisning vilken inleddes med att ledamoten Björn von Sydow betraktade svensk säkerhets- och försvarspolitik utifrån ett statsvetenskapligt och idéteoretiskt perspektiv men också tog upp de delar i Regeringsformen respektive Lissabonfördraget som behandlar detta politikområde.  Detta idémässiga fundament för svensk försvars- och säkerhetspolitik är ett ämne som sällan lyfts fram vilket kan synas märkligt då dessa grundfaktorer borde vara den naturliga utgångspunkten när vårt byggande av säkerhet analyseras och diskuteras.

Logiskt följde därpå en analys av den säkerhetspolitiska utvecklingen vilken presentatören, ledamoten Johan Tunberger, karakteriserade som en långsam strategisk vindkantring eller mera bildlikt en virvel som drar med sig aktörerna. Tendenserna till ekonomisk recession, energifrågorna och USA: s allt högre självförsörjningsgrad givet möjligheterna till utvinning av skiffergas och oljeskiffer, USA versus Kina, Rysslands ökade politiska och militära ambitioner och möjliga konsekvenser för svensk del berördes, där en av flera slutsatser handlade om vikten av att vårt land i ökad utsträckning behöver förmågan stå på egna ben, också militärt.

Ledamoten Staffan Näsström talade om teknikutvecklingen och betydelsen av svenskt återtagande på ett område där vi tidigare innehaft en betydligt mera framskjuten position internationellt. Konsekvenserna av budskapet att vi är sårbara reduceras av att vi vet vad som behöver åtgärdas samtidigt som uppenbara brister lyftes fram, bland annat att vi saknar en cyberstrategi. Några andra budskap var att tekniken kan hjälpa oss till ökad säkerhet, att ökad vikt bör läggas vid teknisk underrättelsetjänst och att samhället behöver öka satsningarna avseende utbildningen i teknikrelaterade ämnen på alla utbildningsnivåer.

Den militära dimensionen belystes av ledamoten Björn Andersson vars skrift Kan vi försvara oss uppmärksammats. Skriften ger enligt ett antal kommentatorer värdefull kunskap om var vi har varit, respektive var vi står och framtida övergripande handlingsvägar. Ledamoten Andersson lyfte fram ett antal centrala slutsatser från arbetet med delprojektet där en handlade om behovet av substantiellt ökade försvarskostnader därest gällande målbild för Försvarsmakten skall kunna innehållas och en annan om att alliansfrågan behöver en seriös prövning.

De icke militära hoten mot vår säkerhet, ett mycket mångfacetterat ämne, presenterades av ledamoten Christer Ekberg. Presentationen innehöll nedslag i de icke militära säkerhetsskapande aktörernas roll och verksamhet liksom internationellt samarbete inom detta område, bland annat bekämpningen av en gränsöverskridande internationell brottslighet.  Ämnet social oro och utanförskap presenterades övertygande som ett möjligt hot mot det demokratiska samhället och är ett nytt säkerhetsrelaterat område som studerats inom Akademien.

Stort intresse från deltagarna

Ledamöterna Marie Hafström och Lars G Persson gav initierade kommenterade till redovisningarna vilka från Hafsströms sida omspände frågor kopplade till bland annat vad regeringsformen säger om de ”hårda” säkerhetsfrågorna till betydelsen av att ge de nya Militärregionerna en reell möjlighet att vara en aktör i det civil – militära samverkans- och samordningskomplexet. Ledamoten Persson knöt ihop sin argumentation i form av budskapet att summan av alla osäkerheter genererar ett ökat behov av att lita till egen förmåga vilken också betraktades i en nordisk kontext med pågående samarbete som positiv grund för en utveckling.

Symposiets sista programpunkt som genomfördes som en fråge – kommentar – svarsdialog från symposiets deltagare till en panel bestående av samtliga presentatörer utvecklades till ett mycket brett idé- och kunskapsutbyte. Frågor och kommentarer från ledamöterna liksom svaren från panelen gav värdefulla inspel till det fortsatta arbetet med projekt 2014 som nu går in i sitt slutskede.

En nöjd huvudprojektledare och styresman kunde avslutningsvis uppsummera en givande förmiddag som lämnat ett antal värdefulla bidrag till projektet.

Övrigt

Projektet dokumenteras successivt i ett antal skrifter.  I serien har hittills utgivits ledamoten Björn von Sydows skrift Därför ska vi ha ett försvar med underrubriken Försvaret, filosofin och författningen samt ledamoten Björn Anderssons m fl skrift Kan vi försvara oss . Kommande ämnen i serien behandlar de säkerhetspolitiska ramvillkoren, den tekniska utvecklingen, icke militära hot och samhällsförsvarets civila delar. Projektet kommer att dokumenteras i bokform vilken ut kommer  av trycket omedelbart efter nyår. Boken kommer att avslutas med en syntesdel vilken såväl knyter ihop de olika kapitlen som ger ett antal rekommendationer för framtiden. Skrifterna kan beställas via den här länken till priset av  100:-/st. Pris på boken är ännu inte fatställt och meddelas senare.

Tommy Jeppsson